Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posilnená spolupráca EÚ v odbornom vzdelávaní a príprave

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posilnená spolupráca EÚ v odbornom vzdelávaní a príprave

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Vyhlásenie európskych ministrov odborného vzdelávania a prípravy a Európskej komisie o posilnenej európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave

AKÝ JE CIEĽ TOHTO VYHLÁSENIA?

 • Vo vyhlásení sa stanovujú priority kodanského procesu v oblasti posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP).
 • Cieľom tohto procesu je zlepšiť výkon, kvalitu a atraktívnosť OVP v Európe. Zameriava sa na podporu využívania rôznych možností v oblasti odbornej prípravy v kontexte celoživotného vzdelávania* (CŽV) a pomocou nástrojov CŽV.

HLAVNÉ BODY

Kodanský proces tvorí neoddeliteľnú súčasť strategického súboru pravidiel „vzdelávanie a odborná príprava“ (ET 2020) a zameriava sa na prispievanie k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 týkajúcich sa vzdelávania.

Súčasťou tohto procesu je:

 • politický rozmer, ktorého cieľom je stanoviť spoločné európske ciele a reformovať vnútroštátne systémy OVP;
 • vývoj spoločných európskych rámcov a nástrojov, ktorými sa zvýši transparentnosť a kvalita právomocí a kvalifikácií a uľahčí sa mobilita;
 • spolupráca s cieľom posilniť vzájomné učenie na európskej úrovni a zapojiť všetky relevantné zainteresované strany na vnútroštátnej úrovni.

Priority

Prioritami stanovenými v kodanskom vyhlásení sa poskytuje základ pre dobrovoľnú spoluprácu v oblasti OVP. Ich cieľom do roku 2010 bolo:

 • posilnenie európskeho rozmeru v oblasti OVP;
 • väčší objem informácií, usmernení, poradenstva a transparentnosti OVP;
 • vývoj nástrojov vzájomného uznávania a potvrdenia právomocí a kvalifikácií;
 • zlepšenie zaistenia kvality v oblasti OVP.

Úspechy

V niekoľkých komuniké sa vymedzil úspech EÚ pri dosahovaní týchto cieľov, ako aj kroky na ďalšie zlepšenie spolupráce v oblasti OVP.

V maastrichtskom komuniké z roku 2004 sa potvrdil úspech kodanského procesu pri zvyšovaní viditeľnosti a profilu OVP na európskej úrovni. Zároveň sa v ňom rozvíjali priority stanovené v kodanskom vyhlásení a stanovili sa osobitné priority pre činnosť v oblasti OVP na vnútroštátnej úrovni vrátane:

 • zvýšenia verejných/súkromných investícií do OVP;
 • rozvoja systémov OVP s cieľom zohľadniť potreby znevýhodnených osôb a skupín;
 • rozvoja prostredia napomáhajúcemu vzdelávaniu, a to vo vzdelávacích inštitúciách, ako aj na pracovisku;
 • podpory stáleho rozvoja právomocí učiteľov a školiteľov v oblasti OVP.

V helsinskom komuniké z roku 2006 sa hodnotil kodanský proces a posudzovali sa priority a stratégie. Uviedlo sa v ňom niekoľko úspechov vrátane:

V komuniké z Bordeaux z roku 2008 sa posudzovali priority a stratégie kodanského procesu vzhľadom na budúci program vzdelávania a odbornej prípravy po roku 2010. Zistilo sa, že proces je účinný pri presadzovaní imidžu OVP, pričom sa zachováva rozmanitosť vnútroštátnych systémov OVP. V komuniké sa však vyzvalo k novému podnetu, najmä pokiaľ ide o:

 • zavádzanie nástrojov a schém v oblasti OVP s cieľom presadzovať spoluprácu na európskej a vnútroštátnej úrovni;
 • vytváranie lepších väzieb medzi OVP a trhom práce;
 • konsolidovanie režimov európskej spolupráce.

V bruggskom komuniké z roku 2010 sa stanovili dlhodobé strategické ciele európskej spolupráce v oblasti OVP na obdobie rokov 2011 – 2020, ako aj 22 krátkodobých cieľov na obdobie rokov 2011 – 2014, ktorými sa zabezpečujú konkrétne opatrenia na vnútroštátnej úrovni na dosiahnutie týchto cieľov. Pri týchto cieľoch, ktoré sú aj naďalej založené na zásadách kodanského procesu, sa vychádzalo z minulých úspechov, zároveň však boli zamerané na reagovanie na aktuálne a budúce výzvy.

Z jeho záverov vyplýva, že kodanským procesom:

 • sa výrazne pomohlo pri zvýšení informovanosti o OVP na európskej ako aj vnútroštátnej úrovni, najmä prostredníctvom vykonávania spoločných európskych nástrojov, zásad a usmernení v oblasti OVP;
 • sa začali zásadné reformy, ktorých výsledkom je posun smerom k prístupu zameranom na výsledky vzdelávania.

V tomto komuniké sa skonštatovalo, že na to, aby mohla OVP reagovať na aktuálne a budúce výzvy, musí európsky systém vzdelávania a odbornej prípravy okrem iného:

 • byť flexibilný a mať vysokú kvalitu;
 • dať ľuďom možnosť prispôsobiť sa zmene a zvládnuť zmenu tak, že sa im umožní získať kľúčové kompetencie;
 • uľahčiť a podporovať vzdelávaciu mobilitu študentov a učiteľov v oblasti OVP.

V záveroch z Rigy sa stanovil zoznam nových cieľov na obdobie rokov 2015 – 2020, založený na výsledkoch cieľov na obdobie rokov 2011 – 2014.

Pri tomto preskúmaní sa zistilo, že ciele pomohli Európskej únii a kandidátskym krajinám pri zameraní sa na reformy a zavádzaní reforiem. Na obdobie rokov 2015 – 2020 sa stanovilo päť oblastí priorít:

 • presadzovanie učenia sa prácou vo všetkých jeho formách;
 • ďalší rozvoj mechanizmov zabezpečenia kvality v OVP v súlade s európskym odporúčaním o zabezpečení kvality v OVP;
 • zlepšenie prístupu k OVP a kvalifikáciám pre všetkých prostredníctvom flexibilnejších a priepustnejších systémov;
 • ďalšie posilnenie kľúčových kompetencií v oblasti učebného plánu OVP a poskytnutie efektívnejších možností na získanie alebo rozvoj týchto zručností prostredníctvom počiatočného OVP a ďalšieho OVP;
 • zavádzanie systematických prístupov k počiatočnému a kontinuálnemu profesijnému rozvoju a možností pre tento rozvoj, pokiaľ ide o učiteľov, školiteľov a mentorov OVP v školskom a pracovnom prostredí.

KONTEXT

* HLAVNÉ POJMY

Celoživotné vzdelávanie: umožňuje osobám v ktorejkoľvek fáze ich života zúčastňovať sa na podnetných zážitkoch v oblasti vzdelávania

HLAVNÝ DOKUMENT

Vyhlásenie európskych ministrov odborného vzdelávania a prípravy a Európskej komisie, ktorí sa zišli v Kodani 29. a 30. novembra 2002, o posilnenej európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave – „kodanské vyhlásenie“ (neuverejnené v úradnom vestníku)

Posledná aktualizácia 11.10.2016

Top