Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráca v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spolupráca v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Závery o budúcich prioritách posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP)

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ZÁVEROV?

V záveroch, adresovaných Európskej komisii a krajinám Európskej únie (EÚ), sa predkladajú nápady dobrovoľných opatrení s cieľom zlepšiť kvalitu a účinnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v EÚ.

HLAVNÉ BODY

V záveroch sa identifikovali štyri prioritné oblasti, ktorým sa treba venovať, okrem priorít a usmernení stanovených v rámci kodanského procesu.

 • 2.

  Zvyšovanie kvality a príťažlivosti systémov OVP

  • Príťažlivosť OVP by sa mala zvyšovať u všetkých cieľových skupín, a to najmä medzi študentmi, dospelými a podnikmi. Prístup k OVP a účasť na OVP by mali byť otvorené pre všetkých, ale najmä pre osoby alebo skupiny s rizikom vylúčenia.
  • Podobne by sa mal viac zabezpečovať prístup k informáciám, celoživotnému usmerňovaniu a poradenstvu. Mali by sa tiež zjednodušovať možnosti postupu z jednej kvalifikačnej úrovne na ďalšiu.
  • Vytvárať by sa mali aj spoločné nástroje na podporu kvality systémov OVP. Prostredníctvom budúceho EQARF by sa mali vypracovať najmä mechanizmy na zabezpečenie kvality. Politiky OVP by mali vychádzať z jednotných údajov, pričom sa musí zlepšiť ich zber. Okrem toho by sa malo viac investovať do odbornej prípravy školiteľov OVP, malo by sa rozvíjať jazykové vzdelávanie prispôsobené OVP, mala by sa podporovať inovácia a tvorivosť v OVP a zlepšovať priepustnosť a kontinuita vzdelávacích dráh medzi rozličnými úrovňami vzdelávania.
 • 3.

  Zlepšovanie väzieb medzi OVP a trhom práce

  • S cieľom zlepšovať väzby medzi OVP a trhom práce je nevyhnutné pokračovať v tvorbe plánovacích mechanizmov s dôrazom na pracovné miesta a zručnosti a na identifikovanie potenciálnych nedostatkov v oblasti zručností. Do rozvoja politík OVP je potrebné zapojiť sociálnych partnerov a hospodárskych aktérov.
  • Usmerňovacie a poradenské služby by sa mali zlepšovať s cieľom uľahčiť prechod z odbornej prípravy do zamestnania.
  • Mechanizmy na podporu odbornej prípravy dospelých by sa mali zlepšovať v záujme profesijných možností a konkurencieschopnosti podnikov. Malo by sa vynakladať úsilie s cieľom uskutočňovať validáciu a uznávanie výsledkov informálneho učenia a neformálneho vzdelávania. Treba podporiť aj mobilitu ľudí zapojených do odbornej pracovnej prípravy, najmä posilňovaním príslušných programov EÚ. Napokon by sa mala posilňovať aj úloha vysokoškolského vzdelávania v OVP a vo vzťahu k integrácii na trhu práce.
 • 4.

  Väčšia európska spolupráca

  • Činnosti partnerského učenia by mali byť účinnejšie a ich výsledky by sa mali použiť pri tvorbe vnútroštátnych politík OVP. Malo by sa takisto zabezpečiť, aby sa priority spojené s OVP dobre začlenili a zviditeľnili v budúcej stratégii európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a pri jej vykonávaní.
  • OVP by sa malo lepšie prepojiť s politikami v oblasti ostatných úrovní vzdelávania, viacjazyčnosti a mladých ľudí. Navyše je potrebné posilniť spoluprácu s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami.
  • Komisia a krajiny EU sú vyzvané k tomu, aby v rámci svojich príslušných právomocí vykonávali opatrenia stanovené v týchto štyroch prioritných oblastiach. Mali by využívať súkromné aj verejné financie na podporu reforiem na vnútroštátnej úrovni, ako aj vykonávania nástrojov EÚ. Mali by naďalej zlepšovať rozsah a kvalitu štatistík a referenčných hodnôt OVP. Okrem toho by mali ďalej rozvíjať činnosti týkajúce sa budúcich potrieb v oblasti zručností.
  • Komisia a krajiny EÚ by si mali vymieňať informácie a spolupracovať v oblasti OVP aj s krajinami mimo EÚ. Cedefop (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania) a Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) sú spolu s Komisiou úzko zapojené do procesu podporovania záležitostí v oblasti OVP.

KONTEXT

V roku 2010 Komisia navrhla novú dynamiku pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorá prispieva k jej preklenujúcej stratégii Európa 2020 aj k strategickému rámcu vo vzdelávaní a odbornej príprave , známemu ako ET 2020, čím realizuje viacero myšlienok zo záverov z roku 2009.

V spoločnej správe Rady a Komisie vydanej v decembri 2015 sa zdôrazňujú priority EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v období rokov 2016 – 2020.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Informálne učenie: Učenie, ktoré nevychádza z osnov a jeho výsledkom nie sú kvalifikácie. Učiteľ je osoba s väčšími skúsenosťami ako jednotlivec, ktorý sa učí, napr. rodič, ktorý učí dieťa abecedu.

Neformálne vzdelávanie: Organizované vzdelávanie (napr. pod vedením učiteľa lebo osoby s väčšími skúsenosťami ako jednotlivec, ktorý sa učí), ktoré môže, ale nemusí vychádzať z osnov. Stavia sa v ňom na jednotlivých zručnostiach študenta, no jeho výsledkom nie je formálna kvalifikácia, napr. skautský zbor.

HLAVNÝ DOKUMENT

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o budúcich prioritách posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) (Ú. v. EÚ C 18, 24.1.2009, s. 6 – 10)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“) (Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2 – 10)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Nový impulz pre európsku spoluprácu pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020 (KOM(2010) 296 v konečnom znení z 9. júna 2010)

Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2015 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) – Nové priority pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ C 417, 15.12.2015, s. 25 – 35)

Posledná aktualizácia 21.11.2016

Top