Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mladí dobrovoľníci – mobilita v rámci EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mladí dobrovoľníci – mobilita v rámci EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie – mobilita mladých dobrovoľníkov v rámci EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

 • Cieľom je podporovať krajiny Európskej únie (EÚ), aby presadzovali medzinárodnú mobilitu mladých dobrovoľníkov.
 • Zabezpečuje systém intenzívnejšej spolupráce medzi krajinami EÚ, na základe ktorého možno vytvárať nové možnosti mobility.

HLAVNÉ BODY

 • V tomto odporúčaní sa zavádza systém spolupráce medzi krajinami EÚ, ktorý slúži na podporu cezhraničných dobrovoľníckych činností pre mladých ľudí*. Robí tak s primeraným zohľadnením rozmanitosti vlastných národných dobrovoľníckych systémov krajín EÚ.
 • Dobrovoľnícke činnosti poskytujú mladým ľuďom skúsenosti s neformálnym vzdelávaním* a informálnym učením sa*. Pomáha im to rozvíjať odborné a sociálne zručnosti, čím sa zvyšujú ich možnosti na získanie pracovného miesta a zaradenie sa medzi aktívnych občanov a na presadzovanie ich sociálneho začlenenia. Dobrovoľníctvo ponúka mladým ľuďom zmysel pre cieľ a zodpovednosť a zavádza štruktúru do ich života.
 • V odporúčaní sa nalieha na krajiny EÚ, aby posilnili spoluprácu medzi dobrovoľníckymi organizáciami a verejnými orgánmi, ktoré sa zapájajú do organizácie dobrovoľníckych činností s cieľom presadzovať mobilitu mladých dobrovoľníkov v celej Európe. Krajinám EÚ sa odporúča, aby prijali opatrenia, napr. s cieľom:
  • sprístupniť viac informácií o vnútroštátnych dobrovoľníckych činnostiach;
  • zlepšiť prístup k informáciám o cezhraničných dobrovoľníckych činnostiach pre všetky zapojené strany;
  • zjednodušiť prístup k cezhraničným dobrovoľníckym činnostiam pre mladých dobrovoľníkov, a to predovšetkým zjednodušením postupov;
  • vytvoriťpríležitosti na tieto činnosti prostredníctvom pružného prístupu a so zohľadnením hľadísk, ako sú
   • hostiteľské kapacity;
   • vytvorenie kontaktov medzi dobrovoľníkmi;
   • využívanie európskych mechanizmov mobility (napr. európska karta mládeže);
   • mobilita mladých pracovníkov* a
   • odborná príprava osôb, ktoré sa venujú práci s mládežou;
  • podporovať rozvoj medzikultúrnych schopností a výučby jazykov s cieľom uľahčiť cezhraničnú mobilitu;
  • podporovať rozvoj nástrojov vlastného hodnotenia, aby dobrovoľnícke organizácie mohli zabezpečovať kvalitu svojich cezhraničných činností;
  • navzájom si vymieňať informácie a spolupracovať, aby bola zabezpečená sociálna a právna ochrana dobrovoľníkov;
  • presadzovať uznávanie vzdelávacích skúseností dobrovoľníkov prostredníctvom využívania vnútroštátnych a európskych kvalifikačných nástrojov, ako sú Europass, Youthpass a európsky kvalifikačný rámec;
  • podporovať účasť mladých ľudí s menším množstvom príležitostí na cezhraničných dobrovoľníckych činnostiach.
 • Odporúčaním sa potvrdzuje podpora Európskej komisie pre krajiny EÚ pri činnostiach týkajúcich sa uvedených bodov. Táto podpora sa vykonáva prostredníctvom rámca EÚ na spoluprácu v oblasti mládeže, otvorenej metódy koordinácie, ako aj prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby, ktorá je financovaná z programu Erasmus+. A napokon, Európsky portál pre mladých dobrovoľníkov šíri informácie všetkým zainteresovaným stranám.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Cezhraničné dobrovoľnícke činnosti: činnosti prístupné pre všetkých mladých ľudí, ktorí ich vykonávajú z vlastnej slobodnej vôle vo všeobecnom záujme, počas dlhšieho obdobia, v rozsahu jasného rámca a mimo krajiny trvalého pobytu, bezodplatne alebo len za symbolickú odmenu a/alebo úhradu výdavkov.

Neformálne vzdelávanie: organizované vzdelávanie, ktoré vedie kvalifikovaný učiteľ alebo vedúci. Výsledkom nie je formálna kvalifikácia. Pomáha budovať zručnosti a spôsobilosti jednotlivca, napr. kurzy nepretržitého vzdelávania pre dospelých a skauting pre deti.

Informálne učenie sa: žiadne osnovy a žiadna výsledná kvalifikácia. Učiteľ je jednoducho osoba s väčšou kvalifikáciou ako učiaci sa človek, napr. opatrovateľka, ktorá pomáha dieťaťu naučiť sa čítať.

Pracovník s mládežou: jednotlivci, ktorí vedú a podporujú mladých ľudí pri ich sociálnom a vzdelávacom vývoji.

HLAVNÝ DOKUMENT

Odporúčanie Rady z 20. novembra 2008 o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej únie (Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 8 – 10)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Závery Rady o jazykových kompetenciách na posilnenie mobility (Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 27 – 30)

Závery Rady o referenčnej hodnote pre vzdelávaciu mobilitu (Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 31 – 35)

Posledná aktualizácia 17.01.2017

Top