Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Školy – agenda EÚ na zlepšovanie spôsobilostí a vzdelávania pre 21. storočie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Školy – agenda EÚ na zlepšovanie spôsobilostí a vzdelávania pre 21. storočie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2008) 425 v konečnom znení] – Zlepšovanie spôsobilostí pre 21. storočie: Agenda pre európsku spoluprácu v školstve

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Zameriava sa na reformu školských systémov, aby každý mladý človek mohol naplno rozvíjať svoj potenciál.
 • Identifikuje sa v ňom, v čom je potrebné zmeniť školy v Európskej únii (EÚ), aby boli schopné plne vybaviť mladých ľudí do budúcnosti.

HLAVNÉ BODY

Oznámenie vychádza z odpovedí, ktoré boli poskytnuté Európskej komisii vo verejnej konzultácii z roku 2007, z práce odborníkov z krajín EÚ a z medzinárodného výskumu s cieľom navrhnúť agendu na posilnenie spolupráce v školstve. Identifikujú sa v ňom tri výzvy v troch oblastiach a navrhujú sa oblasti rozvoja:

 • 1.

  Kľúčové spôsobilosti

Ľudia potrebujú byť vybavení „novými zručnosťami pre nové zamestnania“, vďaka čomu sa zvýšia celkové úrovne zručností. Musia riadiť vlastné vzdelávanie,

 • pracovať samostatne aj v kolektíve,
 • vyhľadávať informácie a podporu, keď to budú potrebovať, a
 • využívať všetky vymoženosti nových technológií.

Školské prostredie, v ktorom sa podporujú inovácie a tvorivosť, posilňuje nadobúdanie spôsobilostí, ako sú podnikanie a jazyky. Agenda Komisie sa zameriava na:

 • rozvoj čitateľskej gramotnosti a počítania vrátane využívania metódy stanovovania cieľov;
 • posilňovanie prierezových spôsobilostí i spôsobilostí vychádzajúcich z jednotlivých predmetov;
 • prijatie komplexného prístupu k spôsobilostiam, ktorý bude zahŕňať
  • učebné osnovy,
  • učebné plány,
  • odbornú prípravu učiteľov,
  • individualizované vzdelávanie a
  • metódy hodnotenia.
 • 2.

  Vysoká kvalita vzdelávania pre každého študenta

Žiadny školský systém neposkytuje presne rovnaké možnosti vzdelávania pre všetkých žiakov, no medzi školami by nemali byť rozdiely v kvalite. Tvorcovia politík by mali znížiť disproporcie a zlepšiť účasť tak, že sa zamerajú na tých, ktorí dosahujú nižšie úrovne zručností. Agenda Komisie sa zameriava na:

 • lepší prístup k vysoko kvalitnému predškolskému vzdelávaniu;
 • zmeranie a zlepšenie miery spravodlivosti školských vzdelávacích systémov a zníženie rozdielov v kvalite medzi školami;
 • zabezpečenie, aby školské systémy uľahčovali úspešný prechod medzi rozličnými typmi škôl a stupňami;
 • zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky; a
 • poskytovanie lepšej podpory a individualizovanejšie vzdelávanie v rámci všeobecných škôl pre študentov s osobitnými potrebami.
 • 3.

  Učitelia a školskí pracovníci

Kvalita učiteľov je zo školských faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledky študentov, najdôležitejšia. Pracovníci potrebujú primerané zručnosti na to, aby každému žiakovi mohli dať adekvátne príležitosti na získanie potrebných spôsobilostí. Učitelia by mali mať počas svojej kariéry dostatočné stimuly na preskúmanie svojich vzdelávacích potrieb a na získavanie nových poznatkov, zručností a spôsobilostí vrátane jazykových. Agenda Komisie sa zameriava na:

 • zabezpečenie, aby počiatočné vzdelávanie učiteľov, zaškoľovanie a pokračujúci odborný rozvoj boli koordinované, súrodé, primerane zaistené a zabezpečené, pokiaľ ide o úroveň ich kvality; a na zlepšenie poskytovania, kvality a využívania vzdelávania učiteľov na pracovisku;
 • preskúmanie náboru učiteľov s cieľom pritiahnuť najschopnejších kandidátov, vybrať najlepších uchádzačov a umiestniť dobrých učiteľov do škôl, ktoré si vyžadujú vysoké nasadenie; a
 • zlepšovanie náboru pracovníkov do vedenia škôl a ich prípravy, aby sa sústredili na zlepšovanie vzdelávania študentov a profesijný rozvoj školských pracovníkov.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Zlepšovanie spôsobilostí pre 21. storočie: Agenda pre európsku spoluprácu v školstve [KOM(2008) 425 v konečnom znení z 3. júla 2008]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Závery Rady o zvyšovaní úrovne základných zručností v kontexte európskej spolupráce v školstve v 21. storočí (Ú. v. EÚ C 323, 30.11.2010, s. 11 – 14)

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 21. novembra 2008, o príprave mladých ľudí na 21. storočie: agenda pre európsku spoluprácu v školstve (Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 20 – 22)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov [COM(2012) 669 final z 20. novembra 2012]

Posledná aktualizácia 08.11.2016

Top