Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vydávanie euromincí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vydávanie euromincí

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO NARIADENÍ?

 • V nariadení (EÚ) č. 651/2012 sa určujú typy euromincí a ustanovujú sa podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri vydávaní mincí.
 • V nariadení (EÚ) č. 729/2014 sa vymedzujú technické požiadavky euromincí a stanovujú sa pravidlá týkajúce sa ich vzoru vrátane schválenia vzoru.

HLAVNÉ BODY

 • V nariadení (EÚ) č. 651/2012 sa uvádza:
  • vlády krajín eurozóny (krajiny, ktorých mena je euro) môžu vydávať obehové mince*a zberateľské*mince;
  • obehové mince sa sprístupňujú v ich nominálnej hodnote, s výnimkou podielu 5 %, ktorý možno uviesť na trh vo vyššej cene z dôvodu ich osobitnej kvality alebo balenia;
  • národné pamätné* mince
   • možno vydávať len dvakrát ročne (pokiaľ nie je vzor spoločný pre všetky krajiny eurozóny);
   • celkový počet vydaných mincí nesmie prekročiť jeden z dvoch možných limitov, podľa toho, ktorý je vyšší, vo vyjadrení percentuálneho podielu všetkých dvojeurových mincí v obehu;
  • zberateľské mince
   • zákonným platidlom* iba vo vydávajúcej krajine eurozóny;
   • musia byť jasne odlíšiteľné od obehových mincí v nominálnej hodnote, pokiaľ ide o nominálnu hodnotu, zobrazenia a dva z týchto aspektov: farba, priemer a hmotnosť;
  • vlády krajín eurozóny musia pred zničením poškodených euromincí viesť vzájomné konzultácie;
  • Komisia vykonáva posúdenie vplyvu, v ktorom sa analyzujú skutočné výrobné náklady jedno- a dvojcentových mincí v porovnaní s ich hodnotou a prínosmi.
 • Na základe nariadenia (EÚ) č. 729/2014:
  • existuje osem euromincí (1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov a 1 euro a 2 eurá);
  • každá minca má rozlišujúcu národnú a spoločnú európsku stranu;
  • Národné strany musia:
   • zobrazovať kruhové lemovanie 12 hviezd plne lemujúcich národný vzor;
   • zostať nezmenené po dobu 15 rokov, pokiaľ sa nezmení hlava štátu krajiny;
   • nezobrazovať hodnotu mince, pokiaľ sa nepoužije odlišná abeceda;
   • byť v úplnom súlade s nariadením do 20. júna 2062;
  • pamätné mince musia:
   • mať iba nominálnu hodnotu dvoch eur;
   • mať odlišný národný vzor od bežných* dvojeurových mincí;
   • pripomínať len udalosti s veľkým národným alebo európskym významom alebo
   • pripomínať udalosti najvyššieho európskeho významu, ak sa vydávajú spoločne v celej eurozóne;
  • krajiny eurozóny sa musia navzájom informovať a musia informovať Komisiu o všetkých navrhovaných zmenách v ich národných vzoroch a predložiť ich na postup schválenia. Týmto sa umožní námietka
   • vlády, ktorá sa domnieva, že vzor by znepokojil jej vlastnú verejnosť;
   • Komisie, ak skonštatuje, že v súvislosti so vzorom nie sú dodržané technické požiadavky tohto právneho predpisu.

ODKEDY SA NARIADENIA UPLATŇUJÚ?

 • Nariadenie (EÚ) č. 651/2012 sa uplatňuje od 16. augusta 2012.
 • Nariadením (EÚ) č. 729/2014 sa konsolidujú bývalé pravidlá týkajúce sa mincí, ktoré boli zriadené pri zavedení eura v roku 2002 nariadením (ES) č. 975/98 a následnými zmenami. Uplatňuje sa od 22. júla 2014.
 • Do týchto dvoch nariadení sa zapracovali prvky odporúčania Komisie 2009/23/ES o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu.

KONTEXT

 • Euromince sa začali všeobecne používať v roku 2002. Osem nominálnych hodnôt sa líši veľkosťou, farbou a hrúbkou v závislosti od ich hodnoty a sú navrhnuté tak, aby bola nezákonná reprodukcia výrazne sťažená.
 • Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Obehové mince: mince určené na používanie širokou verejnosťou, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny.

Zberateľské mince: mince neurčené do obehu, ktoré sú zákonným platidlom iba v krajine eurozóny, v ktorej sú vydané.

Pamätné mince: dvojeurové obehové mince určené na pripomenutie si zvláštnej udalosti s národným alebo európskym významom.

Zákonné platidlo: mince alebo bankovky, ktoré sa musia akceptovať v krajine, ak sa ponúknu na zaplatenie dlhu.

Bežné mince: obehové mince okrem pamätných mincí.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 651/2012 zo 4. júla 2012 o vydávaní euromincí (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 135 – 137)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 194, 2.7.2014, s. 1 – 7)

Posledná aktualizácia 04.04.2017

Top