Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Požiadavky na rozpočtové rámce krajín eurozóny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Požiadavky na rozpočtové rámce krajín eurozóny

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2011/85/EÚ – požiadavky na rozpočtové rámce krajín eurozóny

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa štátnych rozpočtov. Vyžadujú sa z dôvodu zaistenia, aby vlády EÚ rešpektovali požiadavky hospodárskej a menovej únie a nemali nadmerné deficity.

HLAVNÉ BODY

Vlády EÚ musia:

viesť systémy účtovníctva verejných financií, ktoré komplexne pokrývajú všetky oblasti príjmov a výdavkov. Tieto systémy musia podliehať vnútornej kontrole a nezávislým auditom;

verejne sprístupňovať fiškálne údaje. Údaje za centrálnu a štátnu správu a sektor sociálneho zabezpečenia sa musia poskytovať mesačne a údaje za miestnu samosprávu štvrťročne;

zaistiť, aby ich fiškálne plánovanie vychádzalo z reálnych makroekonomických a rozpočtových prognóz s využitím najaktuálnejších údajov. K nim patria najnovšie prognózy Európskej komisie a prípadne prognózy nezávislých organizácií;

mať zavedené osobitné fiškálne pravidlá na pomoc pri zaistení, že celkový štátny rozpočet bude spĺňať európske pravidlá. Cieľom je vyhnúť sa nadmernému verejnému deficitu alebo dlhu. Dodržiavanie pravidiel starostlivo monitorujú nezávislé organizácie;

stanoviť vierohodný, účinný strednodobý rozpočtový rámec, ktorý zahŕňa trojročný horizont fiškálneho plánovania. Patria tu viacročné rozpočtové ciele, prognózy o hlavných výdavkových a príjmových položkách a posudzovanie dlhodobej udržateľnosti verejných financií;

zaistiť konzistentnosť a koordináciu všetkých účtovných pravidiel a postupov vo všetkých oblastiach činnosti štátu.

Komisia vo svojej správe z roku 2014 o kvalite národných fiškálnych údajov zistila, že vlády EÚ boli dôsledné pri dodržiavaní termínov na podávanie správ, úplnosť tabuliek o nadmerných deficitoch by sa však mohla zlepšiť.

KONTEXT

Smernica je jedno zo šiestich legislatívnych opatrení (známe ako balík šiestich opatrení), ktoré nadobudli účinnosť 13. decembra 2011 a ktorými sa posilňuje fiškálna správa a správa ekonomických záležitostí EÚ.

Nasledoval balík dvoch opatrení, ktorým sa ďalej zlepšuje rozpočtový dohľad v eurozóne. V rámci jej postupu európskeho semestra musí každá krajina eurozóny predložiť Komisii svoj návrh rozpočtu do polovice októbra. Ak sa Komisia domnieva, že návrh rozpočtu nespĺňa pravidlá jednotnej meny, môže požadovať jeho revíziu.

KONTEXT

Stručná príručka k novej správe fiškálnych záležitostí EÚ

AKT

Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/85/EÚ

13. decembra 2011

31. decembra 2013

Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41 – 47

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Smerom k vykonávaniu harmonizovaných účtovných štandardov pre verejný sektor v členských štátoch – Vhodnosť IPSAS pre členské štáty [COM(2013) 114 final zo 6. marca 2013]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o kvalite fiškálnych údajov zaslaných členskými štátmi v roku 2013 [COM(2014) 122 final zo 7. marca 2014]

Posledná aktualizácia 13.10.2015

Top