Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hospodárska a menová únia EÚ – tretia etapa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hospodárska a menová únia EÚ – tretia etapa

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 119 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ TRETEJ ETAPY HOSPODÁRSKEJ A MENOVEJ ÚNIE EÚ?

Tretia etapa hospodárskej a menovej únie EÚ (HMÚ) spočíva v zavedení eura a vo vykonávaní spoločnej menovej politiky v krajinách EÚ.

HLAVNÉ BODY

HMÚ je postup harmonizácie hospodárskych a menových politík v krajinách EÚ. Uskutočnil sa v týchto troch fázach:

  • Fáza č. 1 (od 1. júla 1990 do 31. decembra 1993): voľný pohyb kapitálu medzi krajinami EÚ;
  • Fáza č. 2 (od 1. januára 1994 do 31. decembra 1998): koordinácia menových politík EÚ v záujme zvýšenia spolupráce medzi ich národnými centrálnymi bankami a posilnenia hospodárskej konvergencie medzi krajinami EÚ;
  • Fáza č. 3 (od 1. januára 1999): postupné zavádzanie eura a vykonávanie jednotnej menovej politiky pod vedením Európskej centrálnej banky (ECB).

Prvé dve etapy HMÚ sa zavŕšili. Tretia a posledná etapa ešte stále prebieha. Konkrétne sa týka zavedenia eura v krajinách EÚ. V súčasnosti prijalo euro ako jednotnú menu 19 krajín EÚ. Tieto krajiny tvoria „eurozónu“.

Prechod na euro

Pred tým, ako krajina EÚ vstúpi do tretej fázy HMÚ, musí najprv splniť niekoľko hospodárskych a právnych požiadaviek.

Hospodárske požiadavky sa nazývajú konvergenčné kritériá. Cieľom je zabezpečiť stabilitu hospodárstva a finančnej situácie v EÚ, aby sa tak zachovala stabilita eurozóny.

Podľa právnych požiadaviek musia byť vnútroštátne právne predpisy v súlade so zmluvami EÚ, a to najmä v súvislosti s bodmi, ktoré sa týkajú národných centrálnych bánk a meny.

V prípade, že krajina EÚ spĺňa všetky požiadavky, je oprávnená zapojiť sa do tretej fázy HMÚ a prijať euro ako jednotnú menu. Euro následne nahradí pôvodnú národnú menu a stane sa úradnou menou danej krajiny.

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka zohráva kľúčovú úlohu v rámci HMÚ. ECB pripravuje menovú politiku krajín v eurozóne. Zároveň má výhradnú právomoc povoliť emisiu eurobankoviek. Krajiny EÚ môžu vydávať mince, ale ECB musí najprv schváliť maximálnu ročnú sumu.

Prvé krajiny v eurozóne

3. máj 1998 je historický dátum, pokiaľ ide o začiatok tretej fázy hospodárskej a menovej únie. V tento deň Rada prijala rozhodnutie, v rámci ktorého uznala, že 11 krajín EÚ splnilo potrebné podmienky na prijatie jednotnej meny dňa 1. januára 1999 (Belgicko, Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko a Fínsko).

Euro sa následne zaviedlo v dvoch etapách:

  • 1. január 1999: euro sa zaviedlo ako „účtovné platidlo“ a stanovili sa výmenné kurzy na základe pôvodných národných mien, ktoré sa tak stali čiastkovými jednotkami eura bez desatinných miest;
  • 1. január 2002: v krajinách EÚ sa zaviedli euromince a eurobankovky. Občania a podniky EÚ tak mohli uskutočňovať svoje platby v eurách.

Grécko, ktoré v roku 1998 nespĺňalo konvergenčné kritériá, požiadalo o prehodnotenie svojej situácie v roku 2000. Európska komisia vydala priaznivé stanovisko a Grécko oficiálne vstúpilo do tretej fázy HMÚ dňa 1. januára 2001.

Rozširovanie eurozóny

V zásade sa od všetkých krajín EÚ očakáva, že vstúpia do tretej fázy HMÚ a prijmú euro (článok 119 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Niektoré krajiny však ešte nespĺňajú potrebné hospodárske a finančné podmienky. Tieto krajiny dostanú dočasnú výnimku, pokiaľ nebudú schopné vstúpiť do eurozóny. Dánsko a Spojené kráľovstvo uplatnili možnosť neúčasti, tzv. opt-out, takže boli od účasti v eurozóne oslobodené (pozri ďalej v texte).

Aspoň každé dva roky hodnotí Komisia a ECB pokrok dosiahnutý týmito krajinami, ktorým bola udelená výnimka z konvergenčných a právnych požiadaviek. Pokiaľ vydajú priaznivé stanovisko týkajúce sa schopnosti krajiny vstúpiť do tretej fázy HMÚ, Rada prijme rozhodnutie o pristúpení krajiny do eurozóny.

Na základe tohto postupu sa už eurozóna viackrát rozšírila o tieto krajiny:

V súčasnosti používa euro ako jednotnú menu 19 z 28 krajín EÚ.

Výnimky

Spojené kráľovstvo a Dánsko oznámili svoj zámer nevstúpiť do tretej fázy HMÚ a teda, že neprijmú euro. Tieto dve krajiny sú preto oslobodené od účasti v HMÚ. Podrobnosti týkajúce sa tejto výnimky sú uvedené v protokoloch č.15 a č.16, ktoré sú priložené k zakladajúcim zmluvám EÚ. Dánsko a Spojené kráľovstvo si navyše zachovali možnosť ich výnimočný režim ukončiť a požiadať o vstup do tretej fázy HMÚ.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránkach:

HLAVNÝ DOKUMENT

Článok 119 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Posledná aktualizácia 01.08.2016

Top