Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prijatie eura

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prijatie eura

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 – zavedenie eura

Článok 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

ČO JE CIEĽOM NARIADENIA A ČLÁNKU 140 ZFEÚ?

 • V nariadení sa definujú právne požiadavky týkajúce sa meny, ktoré musia uplatňovať krajiny Európskej únie, ktoré prijali euro. Stanovujú sa v ňom rôzne etapy, ktoré vedú k zavedeniu eura.
 • V článku 140 ZFEÚ sa stanovujú kritériá pre členstvo v hospodárskej a menovej únii a prijatie eura. Stanovuje sa v ňom pravidelné monitorovanie pokroku, ktorý dosahujú krajiny mimo eurozóny s cieľom splniť tieto požiadavky.

HLAVNÉ BODY

 • Nariadenie o prijatí eura:
  • obsahuje podrobnosti o dátumoch na zavedenie jednotnej meny v každej krajine, ktorá prijíma euro, na prechod na hotovostné euro a na postupné vyraďovanie národnej meny;
  • potvrdzuje, že jednotná mena je euro, ktoré sa delí na 100 centov a ktoré nahrádza národnú menu zúčastnených krajín pri dohodnutom prepočítacom koeficiente;
  • poskytuje Európskej centrálnej banke a národným centrálnym bankám krajín, ktoré sa podieľajú na eure, výlučnú právomoc dať do obehu eurobankovky;
  • umožňuje, aby národné bankovky a mince zostali zákonným platidlom odo dňa pred dátumom prijatia eura;
  • stanovuje podmienky pre akékoľvek obdobie na postupné vyraďovanie národnej meny, čo je možnosť, ktorú nevyužila žiadna členská krajina eurozóny;
  • uvádza, že národné bankovky a mince zostávajú zákonným platidlom v príslušných krajinách do 6 mesiacov po príslušných termínoch prechodu na hotovostné euro;
  • konštatuje, že eurobankovky a mince sú jediným zákonným platidlom v krajinách eurozóny po príslušných termínoch prechodu na hotovostné euro;
  • oprávňuje krajiny prijímajúce euro, aby uplatňovali primerané sankcie za akékoľvek falšovanie alebo pozmeňovanie bankoviek alebo mincí.
 • Ak chcú krajiny prijať euro, musia splniť tieto štyri hospodárske a finančné podmienky, známe ako kritériá konvergencie, ktoré sú stanovené v článku 140 ZFEÚ a v protokole č. 13 k ZFEÚ:
  • cenová stabilita: počas jedného roka musia mať mieru inflácie najviac 1,5 % z troch krajín, ktoré majú najnižšiu mieru inflácie v eurozóne;
  • verejné financie: musia zabezpečiť, že sú zdravé a udržateľné, a to obmedzením národného deficitu na najviac 3 % a dlhu na najviac 60 % národného hrubého domáceho produktu;
  • stabilita výmenného kurzu: musia sa vyhýbať nadmerným fluktuáciám meny počas najmenej dvoch rokov, a to účasťou na mechanizme výmenných kurzov, ktorým sa regulujú kurzy medzi členskými a nečlenskými krajinami eurozóny;
  • konvergencia úrokovej miery: musia mať dlhodobú úrokovú mieru, ktorá nepresahuje o dva percentuálne body mieru troch členských krajín eurozóny dosahujúcich najlepšie výsledky.
 • Európska komisia pomohla s prípravou na prijatie eura rozsiahlou informačnou kampaňou. Tá bola zameraná na:
  • podniky, ktoré budú používať euro pri transakciách od 1. januára 2002;
  • verejnosť, ktorá si bude musieť zvyknúť na nové mince a bankovky, ako aj na ceny a hodnoty, ktoré vyjadrujú;
  • skupiny s osobitnými potrebami, ako sú sociálne alebo ekonomicky izolované osoby, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby, ktoré nevedia čítať a písať;
  • žiakov, ktorí budú vyrastať s novou menou a mohli by pomôcť svojim rodičom a starším rodinným príslušníkom oboznámiť sa s ňou.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 1999.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1 – 5)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 974/98 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava VIII – Hospodárska a menová politika – Kapitola 5 – Prechodné ustanovenia Článok 140 (pôvodné články 121 ods. 1, 122 ods. 2, druhá veta a 123 ods. 5 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 108 – 110)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Protokol (č. 13) o kritériách konvergencie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s 281 – 282)

Posledná aktualizácia 03.04.2017

Top