Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podmienky týkajúce sa vstupu do eurozóny (konvergenčné kritériá)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Podmienky týkajúce sa vstupu do eurozóny (konvergenčné kritériá)

 

SÚHRN

ČO JE CIEĽOM PROTOKOLU (Č. 13) O KONVERGENČNÝCH KRITÉRIÁCH?

V protokole sa ustanovujú štyri hospodárske a finančné podmienky – známe ako konvergenčné kritériá, ktoré musia krajiny EÚ, ktoré nie sú v eurozóne, splniť pred tým, ako im je povolené prijať jednotnú menu. Zároveň sa v ňom stanovuje postup schválenia ich členstva.

HLAVNÉ BODY

Štyri podmienky, ktoré musí splniť budúci člen eurozóny:

Cenová stabilita: disponovať mierou inflácie počas jedného roka, ktorá neprekračuje o viac ako 1,5 % najnižšie miery inflácie troch členských štátov eurozóny. Cieľom je preukázať, že inflácia je pod kontrolou.

Verejné financie: zaistiť, aby boli zdravé a udržateľné, a to obmedzením požičiavania a verejného dlhu a vyhýbaním sa nadmernému deficitu. Deficit by nemal prekračovať 3 % a dlh by nemal prekračovať 60 % národného HDP.

Stabilita výmenného kurzu: vyhnúť sa nadmernému kolísaniu meny aspoň počas dvoch rokov zapojením sa do systému (známeho ako mechanizmus výmenných kurzov), ktorý zahŕňa výmenné kurzy medzi krajinami, ktoré sú členmi eurozóny a krajinami, ktoré nie sú členmi eurozóny. Kurz by predovšetkým nemal počas tohto obdobia devalvovať.

Konvergencia úrokových mier: mať dlhodobú úrokovú mieru, ktorá neprekročí o dva percentuálne body úrokovú mieru troch členských štátov eurozóny, ktoré dosahujú najlepšie výsledky.

Ďalšie hlavné body

Európska komisia a Európska centrálna banka každé dva roky alebo na požiadanie krajiny, ktorá nie je členom eurozóny, posúdi pokrok, ktorý dosiahli kandidátske krajiny na spoločnú menu, pokiaľ ide o plnenie konvergenčných kritérií. Posúdenia sa zverejňujú v konvergenčných správach.

Štáty EÚ na návrh Komisie rozhodnú o tom, či je krajina pripravená prijať euro. Rozhodnutie sa prijíma po konzultácii s Európskym parlamentom a na základe odporúčania kvalifikovanej väčšiny krajín, ktoré už jednotnú menu používajú.

KONTEXT

Právny základ konvergenčných kritérií tvorí článok 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (EÚ) a tieto kritériá sú predmetom protokolu č. 13, ktorý tvorí prílohu k zakladajúcim zmluvám EÚ.

Posledná aktualizácia 02.12.2015

Top