Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchodná politika EÚ voči rozvojovým krajinám vrátane Pomoci obchodu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchodná politika EÚ voči rozvojovým krajinám vrátane „Pomoci obchodu“

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2012) 22 v konečnom znení] – Obchod, rast a rozvoj – Prispôsobovanie obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi

Stratégia EÚ na pomoc obchodu: Posilňovanie podpory potrieb súvisiacich s obchodom v rozvojových krajinách zo strany EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA A STRATÉGIE?

HLAVNÉ BODY

V oznámení sa vyzdvihuje úloha týchto obchodných a rozvojových nástrojov v prospech rozvojových krajín a NRK:

 • systém všeobecných preferencií (VSP), ktorý umožňuje krajinám platiť nižšie alebo žiadne clá z ich vývozov do EÚ. Preskúmaný VSP, ktorý sa väčšmi zameriava na najmenej rozvinuté krajiny, nadobudol účinnosť v roku 2014;
 • posilnenie dvojstranných a regionálnych vzťahov s rozvojovými krajinami, napr. dohody o voľnom obchode s krajinami v Ázii, Latinskej Amerike, európskom východnom susedstve a južnom Stredomorí;
 • podpora priamych zahraničných investícií v rozvojových krajinách a NRK;
 • pomoc malým obchodníkom v rozvojových krajinách a LDC, aby mali lepší prístup na trh Európskej únie (EÚ), napr. pomocou linky pomoci pre vývoz (Export Helpdesk);
 • zdôrazňovanie významu dobrej správy vecí verejných v rozvojových krajinách; pričom sa snaží:
  • stimulovať obchod a investície;
  • zabezpečiť, aby aj najchudobnejší ľudia čerpali výhody z hospodárskeho rastu vyplývajúceho z obchodu a
  • zabezpečiť udržateľnosť ich rozvoja.

V stratégii sa stanovuje súbor priorít:

Financovanie:

Ďalšie body:

Využívanie obchodu ako nástroja začleňujúceho rastu a udržateľného rozvoja sa zdôrazňuje aj v oznámení z roku 2011 s názvom Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien, a ďalej sa vyzdvihuje v oznámení z roku 2012 s názvom Obchod, rast a rozvoj – Prispôsobovanie obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi.

KONTEXT

 • Mnohé rozvojové krajiny čelia rozmanitým prekážkam v súvislosti s medzinárodným obchodom, ako sú slabá infraštruktúra, slabá diverzifikácia obchodu, neefektívne colné postupy alebo nadmerná byrokracia. Keďže rozvojové krajiny v súčasnosti zodpovedajú 50 % celosvetového obchodu, prekonaním týchto prekážok možno veľa získať – od lepšieho podnikateľského prostredia po celosvetové zníženie chudoby.
 • Stratégia patrí do rámca rozvojového programu z Dauhy, ktorý prijala Svetová obchodná organizácia.
 • Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Pomoc obchodu (AfT): pomoc, ktorá umožňuje partnerským krajinám využívať možnosti vytvorené v jednostranných, dvojstranných alebo viacstranných obchodných dohodách.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Stratégia EÚ na pomoc obchodu: Posilňovanie podpory potrieb súvisiacich s obchodom v rozvojových krajinách zo strany EÚ – Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 29. októbra 2007

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Obchod, rast a rozvoj – Prispôsobovanie obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi [KOM(2012) 22 v konečnom znení z 27. januára 2012]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien [KOM(2011) 637 v konečnom znení z 13. októbra 2011]

Pracovný dokument útvarov Komisie – Pomoc obchodu – Správa za rok 2015: Prehľad pokroku EÚ a jej členských štátov [SWD(2015) 128 final z 22. júna 2015]

Posledná aktualizácia 14.03.2017

Top