Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spravodlivý obchod – systémy zabezpečenia trvalej udržateľnosti súvisiacej s obchodom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spravodlivý obchod – systémy zabezpečenia trvalej udržateľnosti súvisiacej s obchodom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie [KOM(2009) 215 v konečnom znení] – úloha spravodlivého obchodu a mimovládnych systémov zabezpečenia trvalej udržateľnosti súvisiacej s obchodom

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Spresňuje sa v ňom vývoj od oznámenia o spravodlivom obchode*, ktoré vydala Európska komisia v roku 1999.
 • Navrhujú sa opatrenia, ktoré môžu prijať verejné orgány, podporovatelia spravodlivého obchodu a ďalší aktéri, na presadzovanie tejto koncepcie.

HLAVNÉ BODY

Od roku 1999 je zavedená certifikačná značka spravodlivého obchodu. Nahrádzajú sa ňou vnútroštátne značky a zvyšuje sa povedomie spotrebiteľov.

 • Medzi kritériá spravodlivého obchodu patria:
  • spravodlivá cena výrobcu,
  • ak to požaduje výrobca, časť platby sa vyplatí vopred,
  • dlhodobé a stabilné vzťahy,
  • transparentnosť a sledovateľnosť v dodávateľskom reťazci,
  • výrobné praktiky, ktoré sú v súlade s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce;
  • rešpektovanie životného prostredia, ľudských práv, a najmä práv žien a detí, a tradičných spôsobov výroby,
  • podpora výrobcov, aby rozvinuli vlastný potenciál, poľnohospodársku výnosnosť a prístup na vývozné trhy,
  • opatrenia na zvýšenie povedomia o spravodlivom obchode a jeho cieľoch,
  • posudzovanie vplyvu koncepcie.

Komisia navrhuje, že:

 • súkromné systémy, ktoré presadzujú spravodlivý a trvalo udržateľný obchod by mali:
  • naďalej fungovať bez vládnych zásahov,
  • preskúmať možné vzájomné synergie a porozumenie,
  • objektívne posúdiť vplyv svojich iniciatív,
 • uchádzači vo verejnom obstarávaní by mali zohľadňovať značku spravodlivého obchodu, keď vyžadujú udržateľný tovar a služby,
 • EÚ by mala identifikovať spôsoby na možné spôsoby využitia rozpočtu EÚ pri presadzovaní spravodlivého obchodu.

V roku 2010 Komisia predstavila oznámenie, v ktorom zdôraznila trojaký prínos otvorenejšieho obchodovania pre hospodársky rast, voľby spotrebiteľov a tvorbu pracovných miest.

V roku 2012 Komisia predložila nové oznámenie na posilnenie synergií medzi obchodnou a rozvojovou politikou. Vysvetlila, že touto kombináciou by bolo možné posilniť pracovné miesta a rast v EÚ a vytvoriť lepšie podmienky pre obchodovanie a investovanie v rozvojových krajinách.

* HLAVNÉ POJMY

Spravodlivý obchod: obchodné partnerstvo založené na dialógu, transparentnosti a rešpekte, ktoré sa usiluje o väčšiu spravodlivosť v medzinárodnom obchode. Prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju tak, že marginalizovaným výrobcom a pracovníkom, najmä v rozvojových krajinách, ponúka lepšie obchodné podmienky a zabezpečuje práva. Organizácie spravodlivého obchodu podporované spotrebiteľmi sa aktívne zúčastňujú na podpore výrobcov, zvyšovaní informovanosti a na kampaniach za zmeny predpisov a postupov v bežnom medzinárodnom obchode.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju : úloha spravodlivého obchodu a mimovládnych systémov zabezpečenia trvalej udržateľnosti súvisiacej s obchodom [KOM(2009) 215 v konečnom znení z 5. mája 2009]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Rade o „spravodlivom obchode“ [KOM(99) 619 v konečnom znení z 29. novembra 1999]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Obchod, rast a svetové záležitosti: Obchodná politika ako hlavná súčasť stratégie Európa 2020 [KOM(2010) 612 v konečnom znení z 9. novembra 2010]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Obchod, rast a rozvoj – Prispôsobovanie obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi [KOM(2012) 22 v konečnom znení z 27. januára 2012]

Posledná aktualizácia 07.12.2016

Top