Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizovaný colný kódex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Modernizovaný colný kódex

V Colnom kódexe Spoločenstva sa ustanovujú a vymedzujú právne predpisy pre dovoz a vývoz tovaru medzi Spoločenstvom a tretími krajinami. Cieľom tohto nového kódexu je uľahčiť obchodovanie a zároveň zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti na hraniciach.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) [Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008].

SÚHRNY

Modernizovaným colným kódexom sa vytvára nové elektronické colné prostredie. Tento kódex zahŕňa spoločné colné postupy členských štátov, a zároveň posilňuje konvergenciu medzi informačnými systémami 28 colných orgánov. Od 1. novembra 2013 sa ním nahrádza colný kódex Spoločenstva z roku 1992.

Ustanovenia kódexu

Modernizovaný colný kódex z roku 2008 zahŕňa:

 • všeobecné ustanovenia týkajúce sa rozsahu pôsobnosti colných predpisov, úlohy colných orgánov a práv a povinností osôb, pokiaľ ide o právne predpisy v oblasti colníctva;
 • základné prvky vykonávania dovozného a vývozného práva a ostatných opatrení v rámci obchodovania s tovarom (spoločný colný sadzobník), pôvod tovaru, colná hodnota tovaru);
 • colný dlh a záruky za tento dlh;
 • colné spracovanie tovaru vstupujúceho na colné územie Spoločenstva;
 • pravidlá týkajúce sa colného statusu, umiestnenia tovaru do colného režimu, ako aj overovania, prepustenia a nakladania s tovarom;
 • prepustenie do voľného obehu a oslobodenie od dovozného cla;
 • osobitné colné režimy usporiadané podľa štyroch hospodárskych funkcií (tranzit, uskladnenie, osobitné použitie, zušľachťovací styk);
 • colné zaobchádzanie s tovarom na odchode z colného územia Spoločenstva (tovary opúšťajúce colné územie, vývoz a spätný vývoz, oslobodenie od vývozného cla);
 • výbor pre colný kódex a postupy umožňujúce Komisii prijať vykonávacie opatrenia kódexu.

Nové ustanovenia sa týkajú racionalizácie colných postupov s cieľom uľahčiť obchodovanie či zamedziť novým hrozbám.

Posilnením spoločných právnych a prevádzkových rámcov colných orgánov sa tak kódexom zavádzajú moderné postupy založené na elektronických metódach, a to s cieľom:

 • zabezpečiť všeobecné zjednodušenie a jednotné uplatňovanie colných predpisov;
 • zlepšovať colné kontroly, ktoré sú založené najmä na analýze rizík v rámci spoločného rámca riadenia rizík . Iné než colné kontroly sa musia vykonávať, kedykoľvek je to možné, zároveň s colnými kontrolami na spoločnom mieste kontroly;
 • zjednodušovať postupy colného konania, ktoré budú plne elektronické, ponúknu maximálne zjednodušenia a budú sa môcť vykonávať centralizovaným spôsobom;
 • zefektívniť súčasné colné režimy s ekonomickým účinkom a/alebo s podmienečným systémom, ktoré sú usporiadané do zvláštnych režimov umožňujúcich tranzit (vonkajší alebo vnútorný), uskladňovanie (dočasné uskladnenie, uskladnenie v colnom sklade, slobodné pásma), zvláštne použitie (dočasné použitie alebo konečné použitie) alebo zušľachťovací styk (aktívny alebo pasívny) tovarov s cieľom lepšie zohľadniť hospodárske potreby subjektov a zabezpečiť lepšiu dostupnosť týchto služieb.

V nadväznosti na oznámenie z roku 2003 o jednoduchom colnom a obchodnom prostredí bez dokumentov v papierovej forme sa stalo využívanie informačných a komunikačných technológií pravidlom.

Spoločné informačné systémy umožňujú výmenu údajov medzi colnými orgánmi pri dodržiavaní ustanovení o ochrane údajov. Tieto systémy sú zamerané najmä na:

 • formality hospodárskych subjektov .
 • colné režimy (najmä v prípade centralizovaného colného konania) a registráciu/schvaľovanie hospodárskych subjektov (identifikácia a registrácia hospodárskych subjektov: EORI; udelenie osvedčenia schválených hospodárskych subjektov zjednodušené colné postupy a/alebo bezpečnosť a ochrana: SHS);
 • riadenie rizík prostredníctvom spoločného rámca Komisie a členských štátov. Colným orgánom to umožní uskutočňovať kontroly na základe analýz na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Spoločenstva a na medzinárodnej úrovni.

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty

Nový právny rámec umožní zjednodušiť colné postupy na výmenu tovarov medzi územiami patriacimi do colného územia Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, a na tie, na ktoré sa nevzťahuje.

Kontext

Colný kódex Spoločenstva prešiel modernizáciou po tom, čo vypršala Zmluva o ESUO a došlo k dvom po sebe nasledujúcim rozšíreniam Európskej únie. Okrem toho bol prispôsobený medzinárodnému dohovoru o zjednodušení a harmonizácii colných režimov a Charte základných práv Európskej únie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Transpozícia v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 450/2008 [prijatie: spolurozhodovanie COD/2005/0246]

24.6.2008

Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 528/2013

19.6.2013

-

Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme [Ú. v. EÚ L 23/21, 26.1.2008].

Posledná aktualizácia: 24.02.2014

Top