Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uplatňovanie Charty základných práv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uplatňovanie Charty základných práv

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie [KOM(2010) 573 v konečnom znení] – Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv Európskej únie

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Predstavuje stratégiu Európskej komisie na účinné uplatňovanie Charty základných práv Európskej únie.
 • V oznámení sa posudzuje úloha základných práv v legislatívnom procese, vrátane metodiky Komisie na prípravu nových právnych predpisov, a pri vykonávaní práva EÚ.

HLAVNÉ BODY

Charta základných práv sa stala právne záväznou nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009. Cieľom tohto nového štatútu charty bolo posilniť kroky EÚ týkajúce sa dodržiavania základných práv.

Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom stratégie Komisie je posilniť účinné uplatňovanie základných práv stanovených v charte, samotná EÚ musí byť príkladom, aby:

 • umožnila osobám žijúcim v EÚ využívať práva uvedené v charte;
 • vybudovala vzájomnú dôveru medzi krajinami EÚ;
 • vybudovala dôveru verejnosti v politiky EÚ;
 • zlepšila vierohodnosť vonkajších opatrení EÚ v oblasti ľudských práv.

Kultúra základných práv v Komisii

Komisia vykonáva pravidelné kontroly na zaistenie zlučiteľnosti legislatívnych návrhov a aktov s chartou. Tieto kontroly však musí posilniť v rámci útvarov, ktoré pripravujú návrhy a akty, a to zavedením „kultúry základných práv“ vo všetkých štádiách postupu. To je obzvlášť dôležité na účely hodnotenia potreby a proporcionality návrhov, najmä z dôvodu, že určité práva sú absolútne (napr. ľudská dôstojnosť, zákaz mučenia atď.) a niektoré môžu za istých okolností podliehať obmedzeniam.

Komisia má metodiku na zaistenie toho, aby sa v súvislosti s dodržiavaním základných práv v návrhoch vykonávali systematické a dôkladné kontroly počas:

 • prípravných konzultácií;
 • posúdení vplyvu (Komisia v roku 2011 vydala usmernenia týkajúce sa zohľadnenia základných práv v týchto posúdeniach);
 • vypracovania návrhov zákonov.

Komisia vykonáva aj kontroly s cieľom zaistiť, aby sa charta zohľadňovala v hodnoteniach ex post nástrojov EÚ. Jej cieľom je zaistiť, aby sa vynaložilo úsilie na lepšie uplatňovanie metodiky v praxi. Osobitnú pozornosť venuje návrhom a aktom:

 • ktoré sa týkajú konkrétnych otázok zlučiteľnosti s chartou, alebo
 • ktorých cieľom je podporiť jedno zo základných práv ustanovených v charte.

Charta a legislatívny proces

Metodika Komisie sa vzťahuje len na prípravnú fázu legislatívneho procesu. Jej návrhy môže meniť Rada alebo Európsky parlamentbez vykonávania systematických kontrol týkajúcich sa vplyvu zmien na základné práva a zlučiteľnosti so základnými právami. Komisia je preto pripravená pomôcť ostatným inštitúciám pri preskúmaní ich zmien oproti charte. Komisia môže v prípadoch, v ktorých zmeny jej návrhu dostatočne nezaručujú dodržiavanie základných prv, dať najavo svoj nesúhlas so znížením stupňa ochrany a prijať opatrenia, vrátane stiahnutia svojho návrhu v príslušných prípadoch. Každý návrh zmien, ktorý môže byť nezlučiteľný s chartou, sa musí riešiť v diskusiách medzi inštitúciami.

Charta a krajiny EÚ

Krajiny EÚ majú povinnosť dodržiavať chartu len pri vykonávaní práva EÚ. Komisia sa usiluje prijať kroky s cieľom posilniť dodržiavanie základných práv v krajinách EÚ tým, že:

 • im pripomína túto povinnosť a pomáha im pri správnom vykonávaní práva EÚ;
 • začne konanie vo veci porušenia právnych predpisov voči krajine EÚ za porušenie jej povinnosti.

Informácie pre verejnosť

Verejnosť potrebuje byť dostatočne informovaná o svojich právach zakotvených v charte a o prostriedkoch domáhania sa týchto práv v prípade ich porušenia, najmä pokiaľ ide o obhajobu práv dieťaťa. Dôležité je, aby bola verejnosť informovaná o dostupných opravných prostriedkoch, a aby mala všetky príslušné informácie, ktoré potrebuje na dožadovanie sa nápravy (napríklad kompenzácia). Komisia sa preto usiluje prijať cielené a prispôsobené opatrenia na riešenie všetkých problémov týkajúcich sa komunikácie, napríklad

 • ďalšie informačné kampane o úlohe a právomociach EÚ v oblasti základných práv;
 • opatrenia na zaistenie dostupnosti praktických informácií o súčasných opravných prostriedkoch, konkrétne prostredníctvom portálu elektronickej justície.

Výročné správy o uplatňovaní charty

Komisia v záujme preskúmania pokroku pri vykonávaní charty a poskytovania pravidelných výmen názorov s Európskym parlamentom a Radou vypracováva výročné správy o uplatňovaní charty. Tieto správy sa pripravujú v úzkej spolupráci so všetkými inštitúciami a relevantnými zúčastnenými stranami.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle Charty základných práv EÚ

AKT

Oznámenie Komisie: Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou úniou [KOM/2010/0573 v konečnom znení z 19.10.2010]

SÚVISIACE AKTY

Charta základných práv Európskej únie – Obsah (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 392)

Pracovný dokument útvarov Komisie: Prevádzkové usmernenie o zohľadňovaní základných práv v posúdeniach vplyvu vypracovaných Komisiou [SEK(2011) 567 v konečnom znení z 6.5.2011]

Posledná aktualizácia 28.06.2016

Top