Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Násilie páchané na ženách a dievčatách: Usmernenia EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Násilie páchané na ženách a dievčatách: Usmernenia EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Usmernenia EÚ týkajúce sa násilia voči ženám a dievčatám a boja proti všetkým formám diskriminácie proti nim

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO USMERNENÍ?

 • Európska únia sa zaviazala k dlhodobému pôsobeniu v oblasti práv žien zameranému na boj proti násiliu páchanému na ženách* a dievčatách.
 • V usmerneniach sa stanovujú ciele, ktoré majú podporiť takéto pôsobenie a záväzky zo strany krajín EÚ a zvyšku sveta.

HLAVNÉ BODY

Násilie páchané na ženách a dievčatách je celosvetový jav, ktorý pramení z ekonomickej a mocenskej nerovnosti medzi pohlaviami, zvykov, tradícií, náboženských hodnôt, politickej nestability a ozbrojených konfliktov.

Má závažné dôsledky pre telesné a duševné zdravie obetí, ako aj pre spoločnosť celkovo.

Usmernenia obsahujú tri vzájomne súvisiace ciele:

 • predchádzať násiliu páchanému na ženách a dievčatách;
 • chrániť a podporovať obete;
 • stíhať páchateľov takéhoto násilia.

V záujme ich dosiahnutia je cieľom usmernení v spolupráci s krajinami EÚ:

 • podporovať rovnosť a bojovať proti diskriminácii žien, pričom sa uznáva, že prekážky z hľadiska spoločensko-ekonomických a politických práv zvyšujú vystavenie žien násiliu;
 • zamerať sa na legislatívne a verejné politiky, ktoré sú diskriminujúce pre ženy a dievčatá, a tak bojovať proti diskriminácii v súkromnom živote a rodovým stereotypom;
 • zlepšiť zhromažďovanie údajov a nájsť lepšie spôsoby, ako rozpoznávať znaky násilia na ženách;
 • navrhnúť stratégie na báze spolupráce, ktoré skutočne fungujú, zahŕňajú každého jednotlivca a odvetvie spoločnosti vrátane politikov a médií;
 • spochybňovať beztrestnosť * páchateľov násilia a zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti;
 • zabezpečiť rýchle a vážne vyšetrenie násilných činov a také fungovanie systému trestného súdnictva, aby ženy boli motivované svedčiť;
 • zlepšiť odbornú prípravu v oblasti výkonu práva, právnu pomoc, ochranu obetí a svedkov a vytvoriť podmienky, kedy obete už nebudú ekonomicky závislé od páchateľov násilia.

EÚ bude pravidelne otvárať túto otázku mimo krajín EÚ vrátane Organizácie Spojených národov (OSN). Na práva žien bude poukazovať aj vo všetkých mandátoch osobitných zástupcov a vyslancov EÚ. EÚ bude predovšetkým podporovať krajiny, aby ratifikovali Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).

Cieľom EÚ je predchádzať násiliu a pomáhať obetiam prostredníctvom podpory v oblasti:

 • prístupu k spravodlivosti pre obete násilia;
 • roly osobitného spravodajcu OSN pre násilie na ženách v situáciách, keď násilie je veľmi rozšírené a zostáva nepotrestané;
 • opatrení proti beztrestnosti formou monitorovania súdnych konaní;
 • obhajcov práv žien a obhajkýň ľudských práv*;
 • bezplatnej psychologickej pomoci, právnej pomoci, ubytovania a reintegrácie obetí a ich detí;
 • prístupu k informáciám a zdravotným službám, najmä vo vzťahu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu;
 • programov presadzujúcich právo prijímať rozhodnutia týkajúce sa sexuality bez vystavenia nátlaku, diskriminácii a násiliu;
 • programov zameraných na ženy, ktoré sa nachádzajú v situácii, kedy sa zvyšuje riziko, že sa stanú obeťami násilia;
 • vzdelávania v oblasti základných práv a posilnenia postavenia žien a dievčat;
 • zvyšovania informovanosti s dôrazom na rodovú rovnosť a vytváranie stereotypov, so zameraním najmä na mužov a chlapcov;
 • programov určených na zlepšenie ekonomickej nezávislosti žien;
 • kampaní zameraných na riešenie systematického zanedbávania dievčat, a to najmä pokiaľ ide o úradné zaregistrovanie narodenia a školské vzdelávanie.

V mimoriadne závažných prípadoch, napríklad ak krajina pácha alebo toleruje násilie v rozpore s medzinárodnými záväzkami, môže EÚ prijať osobitné opatrenia.

KONTEXT

Usmernenia vychádzajú z radu štúdií a iniciatív, napríklad z hĺbkovej štúdie generálneho tajomníka OSN o násilí na ženách (2006), práce osobitného spravodajcu OSN pre násilie na ženách (2008), rezolúcie OSN 61/143 o odstránení násilia na ženách (2006) a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN 1325 (2000)a 1820 (2008)o ženách, mieri a bezpečnosti.

Čerpajú aj z uznesenia Európskeho parlamentu 2005/2215 o postavení žien v ozbrojených konfliktoch a ich úlohe pri obnove.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Násilie páchané na ženách: akýkoľvek násilný čin rodového charakteru, ktorý vedie alebo môže viesť k telesnému, sexuálnemu alebo duševnému ublíženiu alebo utrpeniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného pozbavenia slobody. Môže k nemu dochádzať v rodine alebo celkovo v spoločenstve, prípadne môže byť páchaný alebo tolerovaný v krajine ako takej.

Beztrestnosť: výnimka alebo oslobodenie od trestu za spôsobené ublíženie.

Obhajcovia ľudských práv: jednotlivci alebo skupiny, ktorí propagujú a ochraňujú ľudské práva a základné slobody, ako sú napríklad občianske, politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva vrátane práv žien

HLAVNÝ DOKUMENT

Usmernenia EÚ týkajúce sa násilia voči ženám a dievčatám a boja proti všetkým formám diskriminácie proti nim, Rada pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2008

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57 – 73)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62 – 72)

Posledná aktualizácia 27.06.2016

Top