Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nediskriminácia a rovnaké príležitosti v Európskej únii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nediskriminácia a rovnaké príležitosti v Európskej únii

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM/2008) 420] – Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: obnovený záväzok

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

HLAVNÉ BODY

Posilnenie boja proti diskriminácii

 • V tomto oznámení Európskej komisie sa poukazuje na to, že boj proti diskriminácii nemožno vyhrať len samotnými právnymi predpismi. Účinné a riadne uplatňované právne predpisy však môžu zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní zmeny postojov a správania ľudí.
 • Komisia má v tejto súvislosti dve dôležité úlohy:

Posilnenie nástrojov politiky na aktívnu podporu rovnakých príležitostí

Doplnkovo k právnym opatreniam sa v oznámení zdôrazňuje úloha niektorých nástrojov politiky.

 • Na účinné presadzovanie rovnakých príležitostí sú potrebné silnejšie nástroje politiky. Ich súčasťou sú:
  • jednotné zapracovanie nediskriminácie do všetkých oblastí politiky EÚ – predovšetkým v rámci politiky v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania a odbornej prípravy. Bola vydaná príručka o sociálne zodpovednom verejnom obstarávaní s cieľom zvyšovať informovanosť v krajinách EÚ o tom, ako presadzovať nediskrimináciu a rovnaké príležitosti prostredníctvom politiky a praxe verejného obstarávania;
  • meranie diskriminácie a hodnotenie pokroku – Komisia má preskúmať, či by bolo možné uskutočniť pravidelné zhromažďovanie štatistiky s krajinami EÚ o rozsahu a vplyve diskriminácie a vytvoriť modul prieskumu EÚ o diskriminácii. Zároveň spolupracuje s Equinetom, európskou sieťou subjektov v oblasti rovnosti, na vývoji systému zhromažďovania informácií o sťažnostiach, ktoré riešia tieto subjekty;
  • pozitívna diskriminácia – právo EÚ nebráni krajinám EÚ, aby zachovávali alebo prijímali osobitné opatrenia na predchádzanie znevýhodneniu alebo kompenzáciu znevýhodnenia súvisiaceho s diskrimináciou na základoch, ktoré podliehajú ochrane. Krajiny EÚ sú naliehavo vyzvané, aby využili všetky možnosti na pozitívnu diskrimináciu, najmä v rámci prístupu k vzdelávaniu, zamestnaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti;
  • zvyšovanie povedomia a činnosti odbornej prípravy pre zainteresované strany – napr. informačné kampane, aby sa zaistilo, že zamestnávatelia, poskytovatelia služieb a subjekty verejnej správy poznajú svoje povinnosti;
  • presadzovanie výhod rozmanitosti na pracovisku – právne predpisy sú účinnejšie, keď ich sprevádzajú progresívne a inovačné stratégie, ktoré vykonávajú zamestnávatelia v záujme riadenia čoraz rozmanitejšej pracovnej sily. Medzi iniciatívy patria dobrovoľné charty a spolupráca medzi podnikmi, obchodnými školami a univerzitami na témy súvisiace s rozmanitosťou.
 • Je potrebný dialóg o nediskriminácii a rovnakých príležitostiach, do ktorého budú zapojené všetky zainteresované strany a občianska spoločnosť. Medzi príklady patria samity o rovnoprávnosti, ktoré sa pravidelne konajú s cieľom vymieňať si poznatky a skúsenosti.
 • Zlepšenie sociálneho začlenenia Rómov , ktorí predstavujú najväčšiu etnickú menšinu v Európe, je politická priorita, ktorej sa venuje pozornosť na úrovni EÚ aj na úrovni krajín EÚ. Každá krajina EÚ vypracovala národnú stratégiu integrácie Rómov a vyvíja sa úsilie na boj proti diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu. Celkovým cieľom je vytvoriť účinný a začleňujúci mechanizmus spolupráce v strednodobom výhľade, do ktorého sa bude zapíjať občianska spoločnosť a vnútroštátne, regionálne a miestne orgány.

Financovanie

KONTEXT

Rešpektovanie spoločných hodnôt slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd je zakotvené v zakladajúcich zmluvách EÚ. V zmluvách sa uznáva, že každý jednotlivec má rovnakú hodnotu, a preto by mal mať spravodlivý prístup k príležitostiam, ktoré prináša život.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: obnovený záväzok [KOM(2008) 420 v konečnom znení z 2. júla 2008]

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22 – 26)

Následné zmeny smernice 2000/43/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16 – 22)

Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37 – 43)

Pozri konsolidované znenie.

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55 – 58)

Odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1 – 7)

Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu [KOM(2008) 426 v konečnom znení z 2. júla 2008]

Posledná aktualizácia 12.01.2017

Top