Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 428/2009 – režim EÚ na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Ustanovuje sa v ňom jednotný systém Európskej únie (EÚ) na kontrolu vývozu, prevozu, tranzitu a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím* (činnosť sprostredkovateľov, ktorí ich kupujú a predávajú v mene iných osôb). Zámerom tohto systému je zabezpečiť, aby EÚ dodržiavala svoje medzinárodné záväzky a povinnosti, najmä v súvislosti s nešírením zbraní (teda predchádzanie rozširovaniu jadrových zbraní).
 • Stanovuje sa spoločný kontrolný zoznam EÚ, ako aj pravidlá jeho uplatňovania. Na vývoz položky s dvojakým použitím z EÚ do krajiny mimo EÚ je potrebné vývozné povolenie.

HLAVNÉ BODY

 • Položky s dvojakým použitím sú tovary a technológie, ktoré sa dajú použiť na civilné, ale aj vojenské účely vrátane položiek, ktoré pomôžu pomáhať pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení.
 • Obchod s položkami s dvojakým použitím predstavuje nezanedbateľný podiel vonkajšieho obchodu EÚ. Najnovšie údaje potvrdzujú, že objem kontrolovaného vývozu položiek s dvojakým použitím z EÚ dosiahol až 85 miliárd EUR.

Zoznam položiek s dvojakým použitím

 • V prílohe I nariadenia je uvedený zoznam položiek s dvojakým použitím, ktoré si vyžadujú povolenie. Príloha sa každý rok aktualizuje, aby sa zosúladila s medzinárodnými pravidlami a záväzkami, ktoré prijali:
 • Položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú v zozname – vývoz určitých položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, môže podliehať povoleniu, ak je opodstatnené domnievať sa, že sú určené na použitie v súvislosti s programom biologických, chemických, jadrových zbraní alebo balistických rakiet alebo na vojenské použitie v krajinách podliehajúcich zbrojnému embargu.
 • Vo výnimočných prípadoch môžu krajiny EÚ nariadiť dodatočné kontroly položiek, ktoré nie sú v zozname, z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo ľudských práv.
 • Krajiny EÚ takisto uplatňujú obmedzenia týkajúce sa sprostredkovateľských služieb v súvislosti s položkami s dvojakým použitím, ako aj ich tranzitu týchto cez EÚ.
 • Voľný pohyb položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ – s výnimkou niektorých citlivých položiek uvedených v prílohe IV k nariadeniu (ako sú elektricky budené explozívne detonátory), sa v EÚ môže voľne obchodovať s položkami s dvojakým použitím.

Vývozné povolenia

Rozdeľujú sa do 4 kategórií vývozných povolení, ako je uvedené ďalej v texte:

 • 1.

  všeobecné vývozné povolenia EÚ (EUGEA) umožňujú vývoz určitých položiek s dvojakým použitím do určitých krajín a za určitých podmienok (pozri prílohu II k nariadeniu). Vzťahujú sa napríklad na:

  • vývozy niektorých položiek s dvojakým použitím do krajín, ako je Austrália, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené štáty americké;
  • vývozy niektorých položiek s dvojakým použitím po oprave/výmene;
  • dočasné vývozy niektorých položiek s dvojakým použitím na výstavy/veľtrhy;
  • vývozy niektorých telekomunikačných položiek a chemických látok do určitých destinácií;
 • 2.

  národné všeobecné vývozné povolenia (NGEA) môžu vydať krajiny EÚ, ak sú v súlade s existujúcimi EUGEA a nevzťahujú sa na položky uvedené v prílohe II k nariadeniu (napr. urán alebo ľudské a živočíšne patogény, ako sú niektoré vírusy vrátane Eboly);

 • 3.

  rámcové licencie vydávajú vnútroštátne orgány jednému vývozcovi a môžu sa vzťahovať na viacero položiek do viacerých krajín alebo viacerým konečným používateľom;

 • 4.

  individuálne licencie vydávajú vnútroštátne orgány jednému vývozcovi a vzťahujú sa na vývoz jednej alebo viacerých položiek s dvojakým použitím jednému konečnému používateľovi alebo príjemcovi v krajine mimo EÚ.

Sieť orgánov kontroly vývozu

V nariadení sa zriaďuje sieť príslušných orgánov kontroly vývozu, ktoré koordinuje koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím. Slúži na výmenu informácií o kontrolách vývozov a vytváranie nástrojov na podporu ich vykonávania.

Preskúmanie politiky kontroly vývozu

 • V nariadení sa Európskej komisii nariaďuje, aby vykonala preskúmanie politiky kontroly vývozu EÚ. V októbri 2013 Komisia predložila posúdenie vykonávania a vplyvu Rade a Európskemu parlamentu. Konštatuje, že súčasný režim kontroly vývozu síce zabezpečuje pevné právne a inštitucionálne základy, no mal by sa zmodernizovať, aby sa vytvorili moderné spôsobilosti kontroly, ktoré bude EÚ potrebovať v budúcnosti.
 • V apríli 2014 bolo prijaté oznámenie, v ktorom sa predstavuje dlhodobá vízia strategickej kontroly vývozu EÚ a identifikujú sa konkrétne možnosti politiky na modernizáciu systému kontroly vývozu. V roku 2015 Komisia vykonala posúdenie vplyvu a v septembri 2016 predstavila legislatívny návrh na modernizáciu vývozných kontrol EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 27. augusta 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Položky s dvojakým použitím: položky, ktoré sa môžu použiť na civilné aj vojenské účely, napr. urán sa môže použiť na výrobu energie aj v jadrových zbraniach.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1 – 269)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 428/2009 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Preskúmanie politiky kontroly vývozu: záruka bezpečnosti a konkurencieschopnosti v meniacom sa svete [COM(2014) 244 final z 24. apríla 2014].

Posledná aktualizácia 13.02.2017

Top