Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferenčné colné sadzby EÚ pre rozvojové krajiny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferenčné colné sadzby EÚ pre rozvojové krajiny

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU

Nariadenie (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • V roku 2012 Európska únia (EÚ) schválila nové pravidlá s cieľom preorientovať tento systém, ktorý platí od roku 1971. Nové pravidlá prispievajú k väčšej transparentnosti a predvídateľnosti pre zvýhodnené krajiny, a to najmä vzhľadom na zmeny vzorcov svetového obchodu v uplynulom desaťročí. Systém sa teraz zameriava na krajiny, ktoré sú v najväčšej núdzi.
 • Súčasťou nariadenia nie sú krajiny, ktoré už využívajú výhody v rámci dohôd o voľnom obchode s EÚ alebo v rámci autonómnych dohôd s blokom (zvyčajne sú dočasné a platia v medziobdobí pred uzavretím komplexnejších a dlhších dohôd s EÚ).

HLAVNÉ BODY

Systém všeobecných colných preferencií (VSP) EÚ umožňuje rozvojovým krajinám platiť nižšie sadzby za vývoz do EÚ. Pomáha to posilňovať ich hospodárstvo.

Tri vetvy systému

 • Štandardný VSP – sadzby za tovar dovážaný z rozvojovej krajiny sú znížené alebo pozastavené. Výnimka – neplatí to, ak Svetová banka označila krajinu za krajinu s vysokými alebo nadpriemernými príjmami počas troch za sebou nasledujúcich rokov bezprostredne pred tým, ako EÚ aktualizuje zoznam zvýhodnených krajín.
 • VSP+ (stimulačný systém) – ešte nižšie sadzby pre krajiny, ktoré ratifikujú a vykonávajú 27 stanovených medzinárodných dohovorov o ľudských a pracovných právach, životnom prostredí a dobrej správe vecí verejných.
 • EBA (Everything But Arms – Všetko okrem zbraní) pre najmenej rozvinuté krajiny – dovoz všetkých tovarov, okrem zbraní, bez ciel a kvót z krajín, ktoré OSN označila za najmenej rozvinuté krajiny (LDC).

Pozastavenie zvýhodnenia krajín

EÚ môže dočasne pozastaviť nižšie sadzby z dôvodov, ako sú:

 • porušenie základných zásad dohovorov o ľudských a pracovných právach;
 • nekalé obchodné praktiky;
 • závažné nedostatky colnej kontroly (napr. vývoz alebo tranzit nelegálnych drog);
 • ak vnútroštátne právo zvýhodnenej krajiny v rámci VSP+ viac nezahŕňa príslušné dohovory (alebo sa toto právo účinne neuplatňuje).

Zastavenie zvýhodnenia po rozvoji krajín

 • Niektoré krajiny môžu byť chudobné, no napriek tomu si rozvinú vysoko konkurencieschopný vývozný priemysel. Keď sa tak stane, nepotrebujú viac zvýhodnenie na úspešné preniknutie na trhy v EÚ.
 • Systém VSP preto krajinám s takýmito konkurencieschopnými triedami produktov odoberie zvýhodnenie na základe mechanizmu odstupňovania.

Väčšia stabilita a predvídateľnosť

 • Keďže nový VSP trvá 10 rokov (v minulosti to boli 3 roky), ponúka dovozcom a vývozcom väčšiu stabilitu a predvídateľnosť.
 • Vývozcovia vedia, že keď sa uskutočnia zmeny v zozname zvýhodnených krajín, uplatňujú sa prechodné obdobia v dĺžke najmenej jedného roka. Krajiny teraz s istotou vedia, že môžu byť odstránené zo zoznamu zvýhodnených krajín len vtedy, ak ich OSN označí za krajinu s vysokými alebo nadpriemernými príjmami počas troch za sebou nasledujúcich rokov.

Dočasné obmedzenia dovozu

EÚ môže uplatniť ochranné opatrenia (dočasné obmedzenia), ak dovoz zo zvýhodnených krajín spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí závažné ťažkosti výrobcovi EÚ. Takisto môže uplatniť opatrenia dohľadu v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami. V histórii systému nebolo nikdy prijaté žiadne z týchto opatrení.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. novembra 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1 – 82)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 978/2012 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Osobitné pravidlá

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 155/2013 z 18. decembra 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa postupu udeľovania osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 48, 21.2.2013, s. 5 – 7)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1083/2013 z 28. augusta 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa postupu dočasného zrušenia colných preferencií a prijatia všeobecných ochranných opatrení na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 16 – 21)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1978 z 28. augusta 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, pokiaľ ide o modality uplatňovania článku 8 uvedeného v prílohe VI k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 289, 5.11.2015, s. 1 – 2)

Pokrytie krajín

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 496/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 143, 30.5.2013, s. 11 – 19)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 607/2013 z 12. júna 2013, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 552/97, ktoré dočasne odníma prístup k všeobecným colným preferenciám Mjanmarsku/Barme (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 13 – 14)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1421/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa menia prílohy I, II a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 355, 31.12.2013, s. 1 – 15)

Delegované nariadenie Rady (EÚ) č. 1015/2014 z 22. júla 2014, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií, a zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 154/2013 (Ú. v. EÚ L 283, 27.9.2014, s. 20 – 22)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2014 z 22. júla 2014, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 283, 27.9.2014, s. 23 – 24)

Zoznam krajín oprávnených na VSP + osobitné dohody

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 182/2014 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 1 – 2)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1386/2014 z 19. augusta 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 369, 24.12.2014, s. 33 – 34)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/602 z 9. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, pokiaľ ide o limit zraniteľnosti vymedzený v bode 1 písm. b) prílohy VII k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 100, 17.4.2015, s. 8 – 9)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/79 z 25. novembra 2015, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 17, 26.1.2016, s. 1 –2)

Pokrytie VSP podľa výrobkov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/330 z 8. marca 2016, ktorým sa pozastavujú colné preferencie pre určité zvýhodnené krajiny podľa VSP v súvislosti s určitými triedami VSP v súlade s nariadením (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na roky 2017 – 2019 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2016, s. 9 – 11)

Posledná aktualizácia 13.03.2017

Top