Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Značka Európske dedičstvo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Značka Európske dedičstvo

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie č 1194/2011/EÚ , ktorým sa zriaďuje značka Európske dedičstvo

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Vytvára sa ním značka Európske dedičstvo, prideľovaná lokalitám v EÚ, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v európskej histórii a kultúre, ako aj v európskej integrácii.

HLAVNÉ BODY

Cieľom značky Európske dedičstvo je:

 • upriamiť pozornosť na spoločné európske dedičstvo a posilniť tak v občanoch pocit príslušnosti k EÚ a
 • posilňovať dialóg medzi kultúrami.

Dedičstvo zohráva zásadnú úlohu – najmä prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu – pre hospodársky rozvoj európskych regiónov, ktorých spoločenský význam sa tak zvyšuje.

Zameraním sa na symbolickú európsku hodnotu lokalít a ich vzdelávací rozmer sa európska značka líši od iniciatív v oblasti dedičstva, ktoré uskutočňuje organizácia Unesco (napr. Zoznam svetového dedičstva alebo Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva) alebo Rada Európy.

Kritériá pridelenia značky

Prihlásiť sa môžu nasledujúce lokality:

 • pamiatky;
 • prírodné lokality, lokality pod vodou, archeologické, priemyselné alebo mestské lokality;
 • oblasti kultúrnej krajiny;
 • pamätné miesta;
 • kultúrny tovar a predmety (t. j. prvky s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou pre konkrétnu krajinu) a
 • nehmotné dedičstvo spojené s určitým miestom (napr. ústne odovzdávané tradície, rituály, herecké umenie) vrátane súčasného dedičstva,

Spoločné žiadosti môžu predkladať:

 • nadnárodné lokality nachádzajúce sa v niekoľkých krajinách EÚ a zamerané na jednu konkrétnu tému a
 • národné tematické lokality, ktoré zahŕňajú niekoľko lokalít zameraných na jednu konkrétnu tému v rámci tej istej krajiny.

Lokality uchádzajúce sa o značku musia preukázať, že spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • svoj nadnárodný alebo celoeurópsky charakter preukázaním, ako ich vplyv a atraktívnosť presahujú hranice daného štátu,
 • svoje miesto a úlohu v európskej histórii a integrácii a ich vzťah ku kľúčovým európskym udalostiam, osobnostiam alebo hnutiam;
 • svoje miesto a úlohu v rozvoji a presadzovaní spoločných hodnôt, na ktorých je EÚ postavená (napr. Palác mieru v holandskom Haagu).

Lokality, ktoré sa uchádzajú o značku, musia okrem toho predložiť projekt, v ktorom sa zaväzujú:

 • zvyšovať informovanosť občanov o európskom rozmere lokality;
 • organizovať vzdelávacie činnosti;
 • podporovať viacjazyčnosť;
 • zúčastňovať sa na činnostiach sietí lokalít, ktorým sa značka pridelila, a
 • propagovať lokalitu na európskej úrovni.

Zároveň sa musí predložiť pracovný plán, v ktorom sa predstaví, ako lokality, uchádzajúce sa o značku, budú spĺňať rad podmienok, napríklad efektívne spravovanie lokality alebo zaručenie jej ochrany a prístupu pre čo najviac ľudí.

Výberové konanie

Predbežný výber lokalít uskutočňujú krajiny EÚ, ktoré môžu každé dva roky vybrať maximálne dve lokality. Tento zoznam sa potom predloží európskej skupine nezávislých odborníkov, ktorá vyberie najviac jednu lokalitu na jednu krajinu. Na základe odporúčaní skupiny Európska Komisia určí lokality, ktorým sa pridelí značka.

Lokality sú pravidelne monitorované, aby sa zabezpečilo, že aj naďalej spĺňajú kritériá a realizujú svoje projekty a pracovné plány. Ak tomu tak nie je, skupina môže v spolupráci s príslušnou krajinou navrhnúť úpravy. V prípade, že sa potrebné opatrenia nevykonajú, Komisia môže značku odobrať.

Prvé značky boli pridelené v roku 2013.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 23. novembra 2011.

KONTEXT

Značka Európske dedičstvo je dnes oficiálnou iniciatívou EÚ a súčasťou programu Tvorivá Európa (2014 – 2020), ale po prvýkrát sa uviedla v roku 2006 v podobe medzivládnej iniciatívy zahŕňajúci 18 krajín EÚ.

Ďalšie informácie nájdete v časti:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo (Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 1 – 9)

Posledná aktualizácia 04.07.2016

Top