Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vývoz tovaru kultúrneho charakteru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vývoz tovaru kultúrneho charakteru

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

S cieľom chrániť európsky tovar kultúrneho charakteru sa zameriava na zabezpečenie toho, aby sa pri jeho vývoze z colného územia Európskej únie (EÚ) vykonávali jednotné kontroly pomocou vývozných licencií.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa ustanovujú pravidlá vývozu tovaru kultúrneho charakteru v záujme jeho ochrany. Zaisťuje sa v ňom vykonávanie jednotných kontrol takéhoto vývozu na vonkajších hraniciach EÚ. Kategórie predmetov kultúrnej hodnoty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie, sú uvedené v jeho prílohe I.

Vývozná licencia

 • Vývozná licencia sa musí predkladať pri vývoze tovaru kultúrneho charakteru mimo colného územia EÚ. Vývozca musí požiadať o túto licenciu, ktorú vydá príslušný orgán krajiny EÚ. Platí v celej EÚ. Krajina EÚ môže odmietnuť vývoznú licenciu, ak je tovar chránený právnymi predpismi o národnom bohatstve s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou. Za určitých okolností krajina EÚ môže povoliť vývoz určitého tovaru kultúrneho charakteru bez licencie.
 • Vývozná licencia musí byť predložená spolu s vývoznou deklaráciou príslušnému colnému úradu pri vybavovaní vývozných colných formalít. Krajiny EÚ môžu obmedziť počet príslušných colných úradov, ktoré vybavujú formality týkajúce sa tovaru kultúrneho charakteru.
 • Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1081/2012 sa stanovujú pravidlá, ktorými sa riadi zostavovanie, vydávanie a používanie vývozných licencií zavedených v nariadení (ES) č. 116/2009.
 • Spresňujú sa v ňom druhy licencie, ktorá sa má vydať, ich používanie a doba platnosti. Sú tri druhy licencií:
  • štandardná licencia – používa sa za bežných okolností pri každom vývoze, ktorý podlieha nariadeniu (ES) č. 116/2009, a platí jeden rok;
  • špecifická otvorená licencia – vzťahuje sa na opakovaný dočasný vývoz konkrétneho tovaru kultúrneho charakteru jeho vlastníkom na použitie a/alebo výstavu v tretej krajine a platí až päť rokov;
  • všeobecná otvorená licencia – vydáva sa múzeám alebo iným inštitúciám s cieľom riešiť dočasný vývoz akéhokoľvek tovaru kultúrneho charakteru, ktorý patrí do ich stálej zbierky a ktorý bude pravdepodobne dočasne pravidelne vyvážaný z EÚ na vystavenie v krajine mimo EÚ. Platí až päť rokov.
 • Vzory troch tlačív sú poskytnuté v prílohe I, II a III.

Vykonávanie

 • V záujme vykonávania tohto nariadenia si vnútroštátne správne orgány majú poskytovať vzájomnú pomoc a spolupracovať s Európskou komisiou. Okrem toho sa musí zriadiť spolupráca medzi colnými úradmi a príslušnými orgánmi krajín EÚ.
 • Krajiny EÚ musia zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenie tohto nariadenia.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (EÚ) č. 116/2009 je kodifikovaným znením pôvodného aktu [nariadenie (EHS) č. 3911/92] a jeho následných zmien. Uplatňuje sa od 2. marca 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 1 – 7)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Zoznam colných úradov oprávnených vydávať vývozné licencie na tovar kultúrneho charakteru zverejnený v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 (Ú. v. EÚ C 164, 16.7.2009, s. 6 – 20)

Zoznam colných úradov oprávnených vybavovať formality pre vývoz tovaru kultúrneho charakteru zverejnený v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 (Ú. v. EÚ C 134, 13.6.2009, s. 9 – 13)

Posledná aktualizácia 20.02.2017

Top