Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultúra a medzinárodné vzťahy EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultúra a medzinárodné vzťahy EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Závery o presadzovaní kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu vo vonkajších vzťahoch EÚ a krajín EÚ

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ZÁVEROV?

 • Ich cieľom je podnietiť Európsku komisiu a krajiny Európskej únie (EÚ), aby vymedzili prístupy k rozvoju kultúrnych vzťahov s krajinami mimo EÚ.
 • Prispeli k rozvinutiu postupu, v rámci ktorého:

HLAVNÉ BODY

 • V záveroch sa zdôrazňuje, že kultúrne výmeny a medzikultúrny dialóg na celosvetovej úrovni výrazne prispievajú k spájaniu ľudí a posilňovaniu spoločnosti a hospodárstva. S prihliadnutím na túto skutočnosť musí EÚ začleniť kultúru do svojich politík a programov v oblasti vonkajších vzťahov, ako aj do spolupráce s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami.
 • Okrem iného sú krajiny EÚ a Európska komisia vyzvané, aby:
  • podporovali medzikultúrny dialóg prostredníctvom projektov, činností na zvyšovanie povedomia a výmeny osvedčených postupov v rámci aj mimo EÚ, a to pre odborníkov v oblasti kultúry aj mladých ľudí;
  • podporovali rozvoj viacjazyčnosti a medzikultúrnych zručností;
  • podporovali Dohovor UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorého zmluvnou stranou je aj EÚ;
  • vymedzili stratégiu EÚ na začlenenie kultúry do politík vonkajších vzťahov EÚ jednotným a systematickým spôsobom a zabezpečili činnosti na úrovni EÚ, ktorými sa doplnia činnosti krajín EÚ;
  • podporovali európske kultúrne činnosti, tovary a služby mimo EÚ, ako aj medzinárodnú mobilitu európskych odborníkov v oblasti kultúry;
  • pomáhali bojovať proti falšovaniu, pirátstvu a krádeži a nezákonnému obchodovaniu s kultúrnymi tovarmi na medzinárodnej úrovni;
  • chránili, zachovávali a propagovali kultúrne dedičstvo.
 • S cieľom lepšie vymedziť stratégie a činnosti EÚ v tejto oblasti sa v záveroch zdôrazňuje dôležitosť dôkladnej analýzy odvetví kultúry v partnerských krajinách. Takisto sa poukazuje na to, že je potrebné:
  • aby programy financovania boli nastavené a prispôsobené danému odvetviu kultúry, v ktorom štruktúry produkcie a distribúcie môžu byť malé a vyznačovať sa miestnymi osobitosťami;
  • aby sa poskytovali lepšie informácie o podporných programoch a činnostiach pre potenciálnych účastníkov;
  • aby sa umelci, odborníci v oblasti kultúry a občianska spoločnosť v EÚ a partnerských krajinách väčšmi zapájali do zostavovania a vykonávania vonkajších kultúrnych politík;
  • aby sa rozvinula väčšia spolupráca medzi kultúrnymi inštitúciami krajín EÚ, ktoré pôsobia v partnerských krajinách, a aby sa rozvíjali siete.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady zo 16. decembra 2008, o presadzovaní kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu vo vonkajších vzťahoch Únie a jej členských štátov (Ú. v. EÚ C 320, 16.12.2008, s. 10 – 12)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade: Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy [JOIN(2016) 29 final z 8. júna 2016]

Závery Rady o kultúre vo vonkajších vzťahoch EÚ so zameraním na kultúru v rámci rozvojovej spolupráce (Ú. v. EÚ C 417, 15.12.2015, s. 41 – 43)

Posledná aktualizácia 08.11.2016

Top