Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cezhraničné platby v eurách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cezhraničné platby v eurách

Cieľom jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) je zabezpečiť, aby boli elektronické platby v celej eurozóne také jednoduché ako hotovostné platby, a aby sa neúčtovali žiadne dodatočné poplatky pri vykonávaní elektronických platieb v eurách v inej európskej krajine (EÚ).

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001.

SÚHRN

Cieľom jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) je zabezpečiť, aby boli elektronické platby v celej eurozóne také jednoduché ako hotovostné platby, a aby sa neúčtovali žiadne dodatočné poplatky pri vykonávaní elektronických platieb v eurách v inej európskej krajine (EÚ).

AKÝ JE CIEĽ NARIADENIA?

V pravidlách sa od bánk vyžaduje, aby uplatňovali rovnaké poplatky za elektronické platobné transakcie v eurách vykonávaných cezhranične medzi dvomi európskymi krajinami ako za elektronické platobné transakcie* v eurách vykonávané na vnútroštátnej úrovni v rámci tej istej európskej krajiny.

HLAVNÉ BODY

Medzi elektronické platobné transakcie patria prevody, inkasá, výbery z bankomatov, platby debetnou a kreditnou kartou, ako aj hotovostné prevody.

Dotknuté platby sa musia vykonávať v eurách alebo v národnej mene krajín EÚ, ktoré si želajú uplatňovať nariadenie. Na žiadosť Švédska sa preto takisto uplatňuje zásada rovnosti poplatkov na platby vykonávané vo švédskych korunách.

V praxi to znamená, že banky musia svojim klientom poskytnúť medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN), ktoré používajú pri vykonávaní cezhraničných elektronických platobných transakcií. Banky im tiež musia poskytnúť identifikačný kód banky (BIC). Tieto prevody teda nestoja viac ako prevody vykonané v rámci tej istej krajiny.

Dodržiavanie povinností

Ak banka nedodrží pravidlá o poplatkoch, jej zákazníci alebo akákoľvek zainteresovaná strana môžu podať sťažnosť vnútroštátnemu orgánu.

Na zabezpečenie urovnania sporov medzi bankami a zákazníkmi musia krajiny EÚ zriadiť účinné postupy mimosúdnych sťažností a nápravy. V prípade porušenia pravidiel sa môžu udeliť sankcie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. novembra 2009.

HLAVNÉ POJMY

*Zodpovedajúce platby - platby s podobnými vlastnosťami, ako je rovnaká suma, platobný kanál (napr. bankomat, internet) alebo použitý platobný nástroj (karty, šeky, inkasá alebo prevody).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 924/2009

1. novembra 2009

-

Ú. v. EÚ L 266, 9.10 2009, s. 11 - 18

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 260/2012

31. marca 2012

-

Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22 - 37

Nariadenie (EÚ) č. 248/2014

21. marca 2014

-

Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 1 - 3

Posledná aktualizácia: 19.06.2015

Top