Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaistenie bezpečnosti hračiek v Európskej únii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaistenie bezpečnosti hračiek v Európskej únii

Všetky hračky, ktoré sa vyrábajú v Európskej únii alebo sa do nej dovážajú, podliehajú prísnym bezpečnostným požiadavkám. Až po ich splnení sa môžu sprístupniť. Tieto požiadavky sa z času na čas aktualizujú s cieľom zohľadniť technický pokrok a vedecké poznatky.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek

SÚHRN

Všetky hračky, ktoré sa vyrábajú v Európskej únii alebo sa do nej dovážajú, podliehajú prísnym bezpečnostným požiadavkám. Až po ich splnení sa môžu sprístupniť. Tieto požiadavky sa z času na čas aktualizujú s cieľom zohľadniť technický pokrok a vedecké poznatky.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici z roku 2009 sa vymedzujú bezpečnostné požiadavky, ktoré musia spĺňať hračky sprístupnené v EÚ. Určujú sa v nej osobitné povinnosti jednotlivých subjektov v dodávateľskom reťazci od výrobcu po predajcu. Požiadavky zabezpečujú vysokú úroveň zdravia a bezpečnosti, ochraňujú verejnosť a životné prostredie a zaručujú spravodlivú hospodársku súťaž na trhu EÚ s hračkami.

HLAVNÉ BODY

  • Hračky sú výrobky navrhnuté alebo určené, či už výlučne, alebo nie, na použitie pri hraní detí vo veku do 14 rokov.
  • Keďže výrobcovia majú podrobné znalosti o svojich výrobkoch, sú zodpovední za zaručenie súladu hračiek so všetkými platnými bezpečnostnými požiadavkami.
  • Dovozcovia musia na trh uvádzať len tie hračky pochádzajúce z krajín mimo EÚ, ktoré vyhovujú všetkým platným bezpečnostným požiadavkám.
  • Distribútori a predajcovia musia konať s náležitou starostlivosťou, pokiaľ ide o platné bezpečnostné požiadavky.
  • Vnútroštátne orgány vykonávajú dohľad nad trhom.
  • Hračky vyhovujúce základným bezpečnostným požiadavkám majú právo na ES vyhlásenie o zhode, musí však byť na nich uvedené označenie CE a môžu sa predávať v celej EÚ.
  • Tento právny predpis sa nevzťahuje na tieto hračky: vybavenie detských ihrísk určené pre verejnosť, hracie automaty určené pre verejnosť, detské vozidlá so spaľovacími motormi, parné motory hračiek, slučky a praky.
  • Smernica sa priebežne aktualizuje vo všeobecnosti s cieľom stanoviť bezpečné hraničné hodnoty chemických látok (napríklad kadmia, bária alebo bisfenolu A), ktoré sa používajú v hračkách.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/48/ES

20. júla 2011 okrem prílohy II časti III (požiadavky na chemickú bezpečnosť): 20. júla 2013

20. januára 2011

Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1 - 37

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2012/7/EÚ

20. júla 2013

20. januára 2013

Ú. v. EÚ L 64, 3.3.2012, s. 7 - 8

Nariadenie (EÚ) č. 681/2013

20. júla 2013

-

Ú. v. EÚ L 195, 18.7.2013, s. 16 - 17

Smernica 2014/79/EÚ

21. decembra 2015

21. decembra 2015

Ú. v. EÚ L 182, 21.6.2014, s. 49 - 51

Smernica 2014/81/EÚ

21. decembra 2015

21. decembra 2015

Ú. v. EÚ L 183, 24.6.2014, s. 49 - 51

Smernica 2014/84/EÚ

1. júla 2015

1. júla 2015

Ú. v. EÚ L 192, 1.7.2014, s. 49 - 51

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1 - 849)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1 - 1355)

Posledná aktualizácia 02.01.2015

Top