Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Normy EÚ o prírodných minerálnych vodách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Normy EÚ o prírodných minerálnych vodách

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/54/ES – využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Harmonizujú sa ňou podmienky, podľa ktorých sa môžu v EÚ predávať prírodné minerálne vody, a zaisťuje sa v nej, aby boli bezpečné pre ľudskú konzumáciu.

HLAVNÉ BODY

 • Vnútroštátne orgány sa najskôr musia ubezpečiť, že voda je v súlade s právnymi predpismi EÚ, a až potom jej môžu udeliť status minerálnej vody. Každá krajina EÚ informuje Európsku komisiu, keď sa udelí alebo odoberie toto uznanie.
 • Prírodná minerálna voda dovážaná do EÚ musí byť certifikovaná a vyhovovať tým istým kritériám ako domáci konkurenti.
 • Prírodná minerálna voda nesmie byť akokoľvek upravovaná, okrem napríklad oddeľovania jej nestabilných zložiek, ako sú zlúčeniny železa a síry.
 • Prírodné minerálne vody na zdroji a pri predaji nesmú obsahovať parazity, rôzne koliformné baktérie (druhy baktérií) ani žiadne iné prísady, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie.
 • Nádoby na balenie prírodných minerálnych vôd musia byť vhodným spôsobom uzatvorené, aby sa predišlo akejkoľvek možnej kontaminácii.
 • Prírodné minerálne vody sa môžu predávať, ak je to vhodné, v súlade s týmito definíciami:
  • prírodná minerálna voda;
  • sýtená* prírodná minerálna voda;
  • prírodná minerálna voda s prírodným obsahom oxidu uhličitého*;
  • prírodná minerálna voda obohatená plynom zo zdroja.
 • Na označeniach musia byť uvedené tieto informácie:
  • podrobné údaje o analytickom zložení vody;
  • názov a miesto použitého zdroja;
  • informácie o akejkoľvek úprave, ktorú voda podstúpila.
 • Pri obchodovaní s prírodnou minerálnou vodou z toho istého zdroja je nezákonné používať viac ako jeden obchodný opis.
 • Je nezákonné uvádzať, že voda má vlastnosti, ktorými sa nevyznačuje.
 • Názov „pramenitá voda“ sa môže používať len v prípade vody určenej na ľudskú konzumáciu v jej prírodnom stave a plnenej do fliaš pri svojom zdroji, ktorá vyhovuje zdravotným podmienkam a podmienkam označovania vymedzeným v právnych predpisoch.
 • Vnútroštátny orgán, ktorý sa domnieva, že prírodná minerálna voda by mohla ohroziť ľudské zdravie, môže obmedziť alebo zakázať jej predaj. Informuje o tom ostatné krajiny EÚ a Komisiu.
 • Tento právny predpis sa nevzťahuje na vody, ktoré sa považujú za lieky, ani na prírodné minerálne vody používané na liečebné účely v termálnych a hydrotermálnych kúpeľoch.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. júla 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránke Prírodné minerálne vody a pramenitá voda na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

*sýtená prírodná minerálna voda – voda, do ktorej bol pridaný oxid uhličitý (CO2) z iného zdroja ako vodná tabuľa alebo vrstva, z ktorých voda pochádza.

*prírodná minerálna voda s prírodným obsahom oxidu uhličitého – voda, v ktorej obsah CO2 zo zdroja po dekantácii, pokiaľ k nej dochádza, a po naplnení do fliaš je rovnaký ako na zdroji. Ak je to vhodné, prihliada sa pri tom na opätovné nasýtenie CO2 z tej istej vodnej tabule alebo vrstvy, ktoré sa rovná množstvu oxidu uhličitého uvoľneného počas týchto operácií.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45 – 58)

Posledná aktualizácia 12.04.2016

Top