Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmluvy o spotrebiteľských úveroch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zmluvy o spotrebiteľských úveroch

Rozvoj trhu s úvermi v Európskej únii musí sprevádzať posilnenie práv spotrebiteľa. Harmonizáciou vnútroštátnych ustanovení sa zároveň musí umožniť podpora cezhraničných úverov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS.

SÚHRN

Rozvoj trhu s úvermi v Európskej únii musí sprevádzať posilnenie práv spotrebiteľa. Harmonizáciou vnútroštátnych ustanovení sa zároveň musí umožniť podpora cezhraničných úverov.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Touto smernicou sa harmonizujú legislatívne, regulačné a správne opatrenia krajín Európskej únie o úveroch poskytovaných spotrebiteľom, ktorí si požičiavajú financie na nákup tovarov a služieb (dovolenky, tovary, nové auto atď.). Umožní otvorenie európskeho trhu so spotrebiteľskými úvermi a zároveň zlepší transparentnosť zmluvných podmienok a úroveň ochrany spotrebiteľov.

Smernica sa však neuplatňuje na zmluvy o úvere, ktoré:

 • sú zabezpečené hypotékou a regulované smernicou 2014/17/EÚ o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie;
 • sú podpísané s cieľom nadobudnúť pozemok alebo majetok a riadia sa smernicou 2014/17/EÚ;
 • majú celkovú hodnotu menej ako 200 EUR alebo viac ako 75 000 EUR. Najneskôr do 21. marca 2016 (dátum, do ktorého sa musí transponovať smernica 2014/17/EÚ) sa smernica musí uplatňovať na nezaručené zmluvy o úvere určené na renováciu nehnuteľného majetku na bývanie v hodnote viac ako 75 000 EUR.

KĽÚČOVÉ ASPEKTY

Keď reklama na úver obsahuje aspekty týkajúce sa nákladov spojených s týmto úverom (napríklad úrokovú sadzbu), v reklame sa musia poskytovať štandardné informácie vychádzajúce z reprezentatívneho príkladu, ktoré okrem iného obsahujú:

 • úrokovú sadzbu a podrobnosti o nákladoch;
 • výšku úveru;
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá v percentuálnej podobe vyjadruje všetky povinné náklady na získanie úveru (úroková sadzba úveru, správny poplatok, povinné poistné, poplatky za záruku).

Vo fáze pred uzavretím zmluvy musí veriteľ v dostatočnom predstihu poskytnúť zrozumiteľné informácie o hlavných prvkoch úveru, ktorý ponúka. To okrem iného zahŕňa:

 • trvanie zmluvy o úvere;
 • celkovú výšku úveru;
 • úrokovú sadzbu a podmienky, ktoré sa vzťahujú na túto sadzbu;
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú výšku sumy, ktorú je spotrebiteľ dlžný;
 • výšku, počet a frekvenciu splátok;
 • poplatky, ktoré súvisia so zmluvou alebo z nej vyplývajú;
 • dôsledky oneskorených splátok a neplnenia.

Spotrebitelia by mali dostávať informácie v štandardizovanom formáte.

Zmluva o úvere musí takisto obsahovať podobné informácie v podobnom formáte.

Veritelia musia:

 • poskytnúť spotrebiteľom primerané vysvetlenie, aby si mohli vybrať zmluvu, ktorá spĺňa ich potreby a zodpovedá ich finančnej situácii;
 • posúdiť solventnosť svojich zákazníkov pred podpisom zmluvy a zároveň dodržiavať právo spotrebiteľa na informácie, keď je ich žiadosť o úver zamietnutá na základe nahliadnutia do úverovej databázy.

Spotrebitelia:

 • môžu od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní;
 • majú právo na predčasné splatenie úveru kedykoľvek za predpokladu, že sa veriteľovi poskytne spravodlivá a objektívne opodstatnená kompenzácia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 11. júna 2008 a musela sa transponovať najneskôr do 11. júna 2010.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie, na stránke, ktorá sa venuje spotrebiteľským právam.

Pozri aj ďalšie informácie o smernici o spotrebiteľskom úvere, ako aj ďalšie otázky súvisiace so smernicou a jej vykonávaním.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/48/ES

11. júna 2008

11. júna 2010

Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66 - 92.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/17/EÚ

20. marca 2014

21. marca 2016

Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34 - 85

Posledná aktualizácia 05.01.2015

Top