Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Toto nariadenie dopĺňa všeobecné pravidlo štátnej pomoci de minimis a stanovuje vyšší prah pre podniky poskytujúce služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

AKT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

SÚHRNY

Článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) stanovuje opatrenia, ktoré tvoria štátnu pomoc. Podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ má byť štátna pomoc spravidla oznámená Európskej komisii, ktorá preskúma, či je štátna pomoc v súlade s vnútorným trhom. Článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 994/98 umožňuje Komisii prijať formou nariadenia pravidlo de minimis, podľa ktorého sa malé sumy pomoci nepovažujú za štátnu pomoc, pretože nemajú vplyv na konkurenciu a/alebo obchod medzi členskými štátmi EÚ; z rovnakého dôvodu sa podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ nemusia oznamovať.

Toto nariadenie dopĺňa všeobecné nariadenie de minimis (nariadenie Komisie (EÚ) č. 1998/2006) a vzťahuje sa na pomoc udeľovanú podnikom poskytujúcim služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Takáto pomoc nepodlieha oznámeniu, ak celková suma pomoci de minimis udelená podniku poskytujúcemu služby všeobecného hospodárskeho záujmu nepresiahne 500 000 EUR za akéhokoľvek obdobie troch fiškálnych rokov, a ak sú dodržané podmienky kumulácie. V porovnaní so súčasným nariadením, prah, ktorý stanovuje všeobecné nariadenie de minimis, predstavuje len 200 000 EUR.

Monitorovanie

Ak sa členský štát EÚ rozhodne udeliť pomoc de minimis podľa tohto nariadenia, je povinný písomne informovať príslušný podnik o:

  • navrhovanej výške pomoci;
  • službe všeobecného hospodárskeho záujmu, na účely ktorej udeľuje túto pomoc;
  • charakter pomoci de minimis.

Pred udelením pomoci musí členský štát EÚ získať od príslušného podniku vyhlásenie o akejkoľvek inej pomoci de minimis získanej podľa tohto nariadenia alebo iných nariadení de minimis za predchádzajúce dva fiškálne roky a počas aktuálneho fiškálneho roku, a to buď v písomnej alebo elektronickej forme. Členský štát EÚ je povinný preskúmať, či nová suma udelená podniku nepresiahne celkovú sumu pomoci de minimis vo výške 500 000 EUR.

Alternatívou pre členské štáty EÚ je vytvorenie centrálneho registra celkovej pomoci de minimis udelenej podnikom na ich území.

Referencie

Akt

Nadobudnutie platnosti – Dátum ukončenia platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 360/2012

29. 4. 2012 – 31. 12. 2018

Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012

Posledná aktualizácia: 14.01.2013

Top