Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorové vozidlá – skupinová výnimka z práva hospodárskej súťaže

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorové vozidlá – skupinová výnimka z práva hospodárskej súťaže

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 – uplatňovanie článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa udeľuje výnimka na vertikálne dohody*, ktoré poskytujú dostatočné výhody prevyšujúce protisúťažné vplyvy. V nariadení (EÚ) č. 461/2010 sa sektoru motorových vozidiel udeľuje osobitná skupinová výnimka na vertikálne dohody týkajúce sa nákupu, predaja alebo ďalšieho predaja nových motorových vozidiel a na vertikálne dohody o poskytovaní opravárenských služieb a údržbe takýchto vozidiel a o distribúcii náhradných dielov

Vertikálne dohody týkajúce sa nákupu, predaja alebo ďalšieho predaja nových motorových vozidiel

Nariadením (EÚ) č. 461/2010 sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 330/2010 na vertikálne dohody týkajúce sa nákupu, predaja alebo ďalšieho predaja nových motorových vozidiel.

Vertikálne dohody týkajúce sa popredajného trhu s motorovými vozidlami

Nariadením (EÚ) č. 461/2010 sa nariadenie (EÚ) č. 330/2010 uplatňuje aj na vertikálne dohody týkajúce sa podmienok nákupu, predaja alebo ďalšieho predaja náhradných dielov na motorové vozidlá alebo poskytovania opravárenských služieb a údržby motorových vozidiel, pokiaľ spĺňajú požiadavky na udelenie výnimky podľa nariadenia (EÚ) č. 330/2010 a neobsahujú žiadne z týchto základných obmedzení opísaných v nariadení (EÚ) č. 461/2010:

  • obmedzenie predaja náhradných dielov na motorové vozidlá členmi selektívneho distribučného systému;
  • obmedzenie dohodnuté medzi dodávateľom náhradných dielov alebo opravárenských nástrojov a výrobcom motorových vozidiel týkajúce sa schopnosti dodávateľa predávať tento tovar autorizovaným alebo nezávislým distribútorom, opravovniam, alebo konečným používateľom;
  • obmedzenie dohodnuté medzi výrobcom motorových vozidiel, ktorý používa komponenty na počiatočnú montáž motorových vozidiel, a dodávateľom takýchto komponentov, týkajúce sa dodávateľovej schopnosti zreteľne umiestniť svoju obchodnú známku alebo logo na dodávaných komponentoch.

V súlade s nariadením č. 19/65/EHS, keď paralelné siete podobných vertikálnych obmedzení pokrývajú viac ako 50 % relevantného trhu, Európska komisia môže rozhodnúť, že toto nariadenie sa neuplatňuje na vertikálne dohody obsahujúce osobitné obmedzenia vzťahujúce sa na uvedený trh.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 1. júna 2010 a bude platiť do 31. mája 2023.

KONTEXT

Hospodárska súťaž: Motorové vozidlá – právne predpisy

HLAVNÉ POJMY

*Vertikálna dohoda – dohoda alebo zosúladený postup uzavretý medzi dvoma alebo viacerými podnikmi, z ktorých každý funguje na rozdielnej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, a ktoré sa vzťahujú na podmienky, za ktorých môžu strany nakupovať, predávať alebo opätovne predávať určité tovary alebo služby.

AKT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 129, 28.5.2010, s. 52 – 57)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533 – 535). Následné zmeny nariadenia č. 19/65/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1 – 7)

Posledná aktualizácia 04.01.2016

Top