Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevencia fajčenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevencia fajčenia

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie Rady o prevencii fajčenia a o iniciatívach na zlepšenie kontroly tabaku

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ ODPORÚČANIA?

V odporúčaní sa krajiny EÚ vyzývajú, aby uplatňovali rad legislatívnych a/alebo iných opatrení s cieľom odradiť ľudí, a predovšetkým mladých ľudí, od začatia s fajčením. K týmto opatreniam patria kontroly predaja tabaku a jeho reklamy a propagácie.

HLAVNÉ BODY

 • S cieľom zabrániť predaju tabaku deťom a mladistvým sa krajiny EÚ vyzývajú, aby:
  • požadovali od osôb predávajúcich tabakové výrobky overenie, či ich zákazníci nie sú neplnoletí;
  • zaistili odstránenie tabakových výrobkov zo samoobslužných výkladov v obchodoch;
  • zabránili v prístupe k predajným automatom na tabak neplnoletým osobám;
  • obmedzili prístup k diaľkovému predaju cez internet napríklad len pre dospelých;
  • zakázali predaj sladkostí a hračiek pre deti, ktoré pripomínajú tabakové výrobky;
  • zakázali predaj samostatných cigariet alebo v balíčkoch s počtom menej ako 19 cigariet.
 • Krajiny EÚ sa v záujme obmedzovania reklamných a propagačných činností v oblasti tabaku vyzývajú, aby zakázali používanie:
  • názvov tabakových značiek na netabakových výrobkoch a službách;
  • propagačných predmetov, ako sú napríklad popolníky, zapaľovače, dáždniky a tabakové vzorky;
  • zliav, bezplatných darčekov, bonusov alebo príležitostí na účasť v propagačnej hre alebo súťaži spojenej s tabakom;
  • reklamných plôch, plagátov a iných foriem vnútornej alebo vonkajšej reklamy tabaku alebo súvisiacich výrobkov;
  • reklamy tabaku alebo súvisiacich výrobkov v kinách;
  • iných priamych alebo nepriamych foriem reklamy a sponzorstva na tabakové výrobky.
 • Krajiny EÚ sa tiež vyzývajú, aby:
  • od výrobcov, dovozcov a veľkoobchodníkov požadovali, aby ich informovali o objeme peňazí, ktoré vynaložia na reklamu, marketing, sponzorstvo a propagácie;
  • konali proti vplyvom pasívneho fajčenia vo vnútorných priestoroch pracovísk, uzatvorených verejných priestranstvách a vo verejnej doprave. Pozornosť by sa v prvom rade mala venovať vzdelávacím, zdravotníckym a detským centrám;
  • pokračovali vo vytváraní protifajčiarskych kampaní, najmä prostredníctvom vzdelávania v oblasti zdravia;
  • do protifajčiarskych činností zapájali mladých ľudí;
  • používali politiku tvorby cien na odrádzanie od spotreby tabaku;
  • overovali, či sa zavedené opatrenia vykonávajú;
  • každé dva týždne informovali Európsku komisiu o opatreniach, ktoré prijali.
 • Komisia je vyzvaná, aby:
  • monitorovala a posudzovala prijaté opatrenia;
  • do roku od prijatia informácií jednotlivých krajín vypracovala správu;
  • zvážila, či je potrebné akékoľvek ďalšie opatrenie.
 • Komisia prijala rôzne iniciatívy na podporu prevencie fajčenia. Patria k nim kampane, ako napríklad „Exfajčiari sú nezastaviteľní“, a postupné zastavenie dotácií pre výrobcov tabaku.
 • V záväznom právnom predpise prijatom v roku 2003 (smernica 2003/33/ES) a zrušenom v roku 2014 (smernica 2014/40/EÚ) sa stanovujú požiadavky na úrovni celej EÚ na výrobu, prezentáciu a predaj tabaku a podobných výrobkov, ako napríklad elektronických cigariet.
 • V ďalšom odporúčaní v roku 2009 boli krajiny EÚ vyzvané, aby zrýchlili opatrenia na ochranu osôb pred pasívnym fajčením v práci, na verejných priestranstvách a vo verejnej doprave.

KONTEXT

Štvrtina (26 %) Európanov fajčí. Fajčenie je najčastejšou príčinou úmrtí a chorôb v EÚ, ktorým by bolo možné predísť, pričom každoročne sa zaznamená približne 700 000 úmrtí súvisiacich s fajčením.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika v oblasti tabaku“ na webovej lokalite Európskeho parlamentu.

AKT

Odporúčanie Rady z 2. decembra 2002 o prevencii fajčenia a o iniciatívach na zlepšenie kontroly tabaku (Ú. v. ES L 22, 25.1.2003, s. 31 – 34)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (Ú. v EÚ L 152, 20.6.2003, s. 16 – 19).

Následné zmeny smernice 2003/33/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1 – 38). Pozri konsolidované znenie.

Odporúčanie Rady z 30. novembra 2009 o prostredí bez dymu (Ú. v EÚ C 296, 5.12.2009, s. 4 – 14)

Posledná aktualizácia 03.05.2016

Top