Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reklama a sponzorstvo tabakových výrobkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reklama a sponzorstvo tabakových výrobkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/33/ES o reklame a sponzorstve tabakových výrobkov

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

Táto smernica upravuje reklamu* a propagáciu tabakových výrobkov* v tlači, rozhlasovom vysielaní, službách informačnej spoločnosti a cez sponzorstvo súvisiace s tabakovými výrobkami.

HLAVNÉ BODY

 • Tlač a vytlačené publikácie: reklama je zakázaná s výnimkou publikácií, ktoré sú určené výlučne na obchod s tabakom alebo ktoré sú vytlačené a publikované mimo EÚ a ktoré nie sú určené pre publikum v EÚ.
 • Rozhlas: akákoľvek forma reklamy je zakázaná. Programy nemôžu byť sponzorované zo strany spoločností, ktorých hlavných činnosť spočíva vo výrobe a predaji tabakových výrobkov.
 • Sponzorstvo: je zakázané v súvislosti so všetkými podujatiami a činnosťami, ktoré zahŕňajú alebo sa konajú vo viacerých krajinách EÚ. Zákaz sa rozširuje na bezplatnú distribúciu tabakových výrobkov.
 • Zákonnosť smernice potvrdil Súdny dvor Európskej únie v decembri 2006.
 • V máji 2008 Európska komisia zverejnila správu o implementácii smernice.
 • Ďalšie pravidlá týkajúce sa audiovizuálnych mediálnych služieb dopĺňajú smernicu, pričom zakazujú reklamu a umiestňovanie tabakových výrobkov v televízii a prostredníctvom služieb na požiadanie (napr. služby umožňujúce divákom sledovať program vtedy, keď si to želajú, napr. pretože je k dispozícii na webovej lokalite vysielateľa).
 • Okrem toho sa v nezáväznom odporúčaní Rady nalieha na vlády EÚ, aby prijali rôzne opatrenia s cieľom obmedziť reklamu v ich krajinách vrátane:
  • propagačných praktík, ako napr. ponúkanie popolníkov, zapaľovačov a zliav,
  • zákazu miestnej reklamy tabakových výrobkov na reklamných tabuliach, predajných miestach a v kinách,
  • vyzvania výrobcov, dovozcov a veľkoobchodníkov, aby poskytli informácie o svojich nákladoch na reklamu, marketing, sponzorstvo a propagačné kampane, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vyplývajúci z právnych predpisov EÚ.
 • Smernicou 2014/40/EÚ sa pravidlá EÚ týkajúce sa reklamy a propagácie tabakových výrobkov rozširujú na elektronické cigarety.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. júna 2003. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 3. júla 2005.

* HLAVNÉ POJMY

Reklama: všetky formy komerčných oznámení, ktoré majú za cieľ priamo alebo nepriamo propagovať tabakové výrobky.

Tabakové výrobky: všetky výrobky, aj keď len čiastočne vyrobené z tabaku, určené na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 152, 20.6.2003, s. 16 – 19)

Následné zmeny a opravy smernice 2003/33/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1 – 24)

Konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1 – 38)

Konsolidované znenie.

Odporúčanie Rady 2003/54/ES z 2. decembra 2002 o prevencii fajčenia a iniciatívach na zlepšenie kontroly tabaku (Ú. v. ES L 22, 25.1.2003, s. 31 – 34)

Posledná aktualizácia 25.07.2016

Top