Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opatrné používanie antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Opatrné používanie antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie 2002/77/ES o používaní antimikrobík v medicíne

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

V odporúčaní sa krajiny Európskej únie (EÚ) vyzývajú, aby vypracovali a zaviedli osobitné stratégie na opatrné používanie antimikrobiálnych látok*, ako sú antibiotiká, v humánnej medicíne s cieľom zachovať ich účinnosť.

HLAVNÉ BODY

Na boj proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) sa v odporúčaní vymedzujú osobitné opatrenia v záujme:

 • posilnenia systémov dohľadu nad AMR a používanie antimikrobík (napr. zber údajov o lekárskom predpise a používaní antibiotík v nemocniciach);
 • vytvorenia kontrolných a preventívnych opatrení týkajúcich sa opatrného používania antimikrobiálnych látok stanovením pravidiel používania antibiotík a vykonávaním opatrení v oblasti hygieny a kontroly infekcií v zariadeniach (nemocnice, ošetrovateľské domovy atď.);
 • podpory vzdelávania a odbornej prípravy zubných lekárov, farmaceutov, zdravotných sestier a ostatných odborníkov v lekárskej profesii o probléme AMR a zníženia potreby antibiotík;
 • informovania verejnosti o význame opatrného používania antimikrobiálnych látok prostredníctvom zvyšovania povedomia o probléme AMR a podpory reálnych očakávaní verejnosti, pokiaľ ide o predpisovanie antibiotík;
 • podpory výskumných iniciatív týkajúcich sa kontroly AMR s dôrazom na mechanizmy vzniku a šírenia AMR medzi ľuďmi.

Pravidlá týkajúce sa výrobkov

Súčasťou odporúčania sú usmernenia o používaní antimikrobiálnych výrobkov. Majú sa zaviesť systémy kontroly predaja antimikrobiálnych výrobkov s cieľom zaistiť ich súlad so zásadami dobrého riadenia prenosných chorôb.

Nadväzujúce opatrenia

Správy

Krajiny EÚ predkladajú pravidelné správy o vykonávaní strategických opatrení, ktoré prijali. Komisia na základe poskytnutých informácií uverejňuje správy v 5-ročných intervaloch:

 • V roku 2005 sa v prvej správe krajiny EÚ vyzvali, aby:
  • riešili problém samoliečby antibiotikami, a to predovšetkým vzdelávaním širokej verejnosti o obsiahnutých rizikách;
  • zostavili usmernenia , v ktorých sa bude odporúčať správna liečba antibiotikami.
 • V roku 2010 sa v druhej správe okrem iného požadoval vhodný medzisektorový mechanizmus v každej krajine EÚ s cieľom koordinovať vykonávanie stratégií, ktoré sú plánované v odporúčaní.
 • V roku 2015 sa v tretej správe krajiny EÚ vyzvali, aby:
  • presadzovali kontrolné a preventívne opatrenia;
  • prijali opatrenia na zvýšenie záväzku politických činiteľov riešiť problematiku AMR; a
  • podporovali výskum v kľúčových oblastiach s cieľom prekonať aktuálne nedostatky v kontrole AMR.

Akčné plány

V roku 2011 na základe správ z roku 2005 a 2010 a prijatia odporúčania Rady o bezpečnosti pacienta Rady v roku 2009 Komisia prijala 5-ročný akčný plán na riešenie hrozieb vyplývajúcich z AMR.

V roku 2017 sa začne druhý akčný plán. Bude zameraný na:

 • podporu krajín EÚ, najmä pokiaľ ide o zostavovanie, vykonávanie a monitorovanie ich národných akčných plánov;
 • spojenie finančných prostriedkov a nástrojov EÚ v záujme podpory inovácií a výskumu v boji proti AMR; a
 • posilnenie jeho vedúcej úlohy v celosvetových fórach, najmä v rámci medzinárodných organizácií a s hlavnými obchodnými partnermi.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Antimikrobiálne látky: akékoľvek látky zo širokej škály chemických zlúčenín a fyzikálnych činidiel, ktoré sa používajú na zničenie infekčných mikroorganizmov alebo na prevenciu ich rozvoja (napr. antibiotický penicilín, antiseptiká alebo germicídy).

HLAVNÝ DOKUMENT

Odporúčanie Rady 2002/77/ES z 15. novembra 2001 o opatrnom používaní antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne (Ú. v. ES L 34, 5.2.2002, s. 13 – 16)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Rade na základe správ členských štátov týkajúcich sa vykonávania odporúčania Rady (2002/77/ES) o opatrnom používaní antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne [COM(2005) 684 final z 22. decembra 2005]

Druhá sprava Komisie Rade na základe správ členských štátov týkajúcich sa vykonávania odporúčania Rady (2002/77/ES) o opatrnom používaní antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne [KOM/2010/0141 v konečnom znení z 9. apríla 2010]

Opatrné používanie antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne: tretia správa týkajúca sa vykonávania odporúčania Rady (2016)

Posledná aktualizácia 01.03.2017

Top