Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stratégia EÚ v oblasti alkoholu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stratégia EÚ v oblasti alkoholu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Stratégia na podporu krajín EÚ pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu – KOM(2006) v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Zriaďuje sa ním stratégia na podporu krajín EÚ pri znižovaní zdravotných, hospodárskych a sociálnych problémov súvisiacich so škodlivým a nebezpečným požívaním alkoholu.

V stratégii sa vymedzujú prioritné témy, identifikujú sa rôzne úrovne činnosti a uvádza sa zoznam opatrení, ktoré prijali krajiny EÚ v záujme podpory osvedčených postupov. Všetky zúčastnené strany sú zároveň vyzvané, aby prijali opatrenia na zníženie škôd súvisiacich s požívaním alkoholu. Činnosť Európskej komisie dopĺňa vnútroštátne stratégie v tejto oblasti.

HLAVNÉ BODY

Päť priorít

 • 1.

  Ochrana mladých ľudí, detía nenarodených detí – patria sem tri osobitné ciele:

  • obmedziť požívanie alkoholu neplnoletými osobami a znížiť mieru škodlivého a nebezpečného požívania alkoholu medzi mladými ľuďmi;
  • znížiť rozsah škôd, ktorými trpia deti v rodinách s problémom alkoholizmu;
  • znížiť mieru vystavenia žien účinkom alkoholu počas tehotenstva.
 • 2.

  Znižovanie počtu úrazov a úmrtí v dôsledku dopravných nehôd následkom požitia alkoholu

 • 3.
  Znižovanie škôd súvisiacich s požívaním alkoholu u dospelých a jeho negatívneho vplyvu na pracoviskách – osobitné ciele:
  • znížiť mieru chronických fyzických a duševných porúch v dôsledku požívania alkoholu;
  • znížiť počet prípadov úmrtia následkom požívania alkoholu;
  • poskytnúť spotrebiteľom informácie, aby sa na základe nich vedeli správne rozhodnúť;
  • prispieť k zníženiu rozsahu škôd na pracovisku spôsobených požívaním alkoholu.
 • 4.

  Informovanosť, výchova a lepšia osveta – osobitný dôraz sa kladie na vplyv škodlivého a nebezpečného požívania alkoholu na:

  • nenarodené deti;
  • neplnoleté osoby;
  • pracovný výkon a jazdu motorovým vozidlom.
 • 5.

  Vývoj, podpora a udržiavanie všeobecnej informačnej bázy – zber porovnateľných informácií o niekoľkých otázkach vrátane:

  • mier požívania alkoholu;
  • návykov týkajúcich sa požívania alkoholu;
  • vplyvu alkoholu na spoločnosť a na zdravie.

Podpora krajín EÚ

Úlohou EÚ v tejto stratégii je dopĺňať úsilie krajín EÚ, obohacovať ich činnosti a umožňovať spoluprácu krajín EÚ pri riešení spoločných problémov.

V januári 2014 sa začala trojročná jednotná akcia na zníženie škôd spôsobených alkoholom (RARHA), ktorá je financovaná z programu EÚ v oblasti zdravia. Jej cieľom je podporovať pokrok krajín EÚ pri vymedzovaní spoločných priorít v súlade so stratégiou EÚ v oblasti alkoholu a pomáhať im riešiť a znižovať škody spôsobené alkoholom.

Vykonávanie stratégie

KONTEXT

Politika v oblasti alkoholu

AKT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu [KOM(2006) v konečnom znení z 24. októbra 2006]

Posledná aktualizácia 13.01.2016

Top