Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výživa, nadváha a obezita – stratégia EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výživa, nadváha a obezita – stratégia EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Biela kniha [KOM(2007) 279 v konečnom znení]o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou

AKÝ JE CIEĽ TEJTO BIELEJ KNIHY?

 • Európska komisia stanovuje integrovaný prístup EÚ k zníženiu výskytu ochorení spôsobených nesprávnou výživou, nadváhou a obezitou.
 • Zameriava sa na navrhnutie opatrení, ktoré môžu byť prijaté na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ s cieľom riešiť tento problém verejného zdravia. Týmito opatreniami sa dopĺňajú a podporujú súčasné opatrenia v krajinách EÚ.
 • V bielej knihe sa osobitne zohľadňuje sociálno-ekonomický rozmer problému s obezitou z dôvodu jeho spájania so skupinami v spoločnosti, ktoré sú viac znevýhodnené.

HLAVNÉ BODY

 • Hlavným cieľom stratégie je bojovať proti prostrediu vedúcemu k obezite (t. j. prostredie, ktoré podporuje zvyšovanie hmotnosti) a pomáhať občanom znižovať vysoko-rizikové správanie, ako je napríklad nesprávna výživa a nedostatok telesnej aktivity, ktoré vedú k nadváhe a obezite.
 • V bielej knihe je vymedzené, že tento cieľ sa dosiahne zameraním sa na opatrenia, ktorými sa:
  • umožní spotrebiteľom vykonávať uvedomelé rozhodnutia s cieľom zaistiť, aby napr. v supermarketoch a jedálňach bola k dispozícii zdravá voľba;
  • podporí zapojenie súkromného sektora;
  • v rámci potravinárskeho priemyslu (vrátane maloobchodníkov) by sa mohlo zmeniť zloženie receptov jeho produktov, konkrétne znížením obsahu soli, cukru a tukov, a znížiť a zamerať jeho marketing tak, aby sa nevhodne nezameriaval na deti, a aby presadzoval zdravšiu voľbu;
  • zamestnávatelia by mohli podporovať zdravý životný štýl (napríklad chôdza alebo bicyklovanie do práce);
  • budú ľudia motivovať k pravidelnej telesnej aktivite prostredníctvom zdôraznenia zdravotných výhod.

Partnerstvá

 • V stratégii sa zdôrazňuje význam vybudovania partnerstiev v celej EÚ s cieľom prijať opatrenia v teréne, t. j. na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Tieto partnerstvá zahŕňajú spoluprácu so súkromným sektorom (napríklad výrobcovia potravín, maloobchod a reklamný priemysel), sektorom verejného zdravia a organizáciami občianskej spoločnosti (napríklad športové, spotrebiteľské združenia a združenia zamerané na verejné zdravie).
 • Vychádzajúc z akčnej platformy EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie, ktorá sa začala v roku 2005, sa v stratégii navrhuje, aby sa podobné platformy vytvárali na vnútroštátnej a regionálnej úrovni v krajinách EÚ. Zapojenie miestnych subjektov (napríklad združenia a malé podniky) je kľúčové pre úspech stratégie, pretože sa ním vytvára dynamika skupiny a spája čo najviac aktérov a na všetkých úrovniach.
 • Orgány krajín EÚ sú zodpovedné za:
  • koordináciu s cieľom zaistiť význam opatrení v oblasti verejného zdravia; a
  • podporu médií v záujme ich zúčastňovania sa na vytváraní spoločných koncepcií a kampaní.
 • Pracovná skupina na vysokej úrovni pre zdravie, výživu a telesnú aktivitu, ktorá pozostáva zo zástupcov krajín EÚ plus Nórska a Švajčiarska, podporuje výmenu osvedčených postupov a informácií a rozvíja dobrovoľné spoločné prístupy.
 • Skupina sa zapája do zmeny zloženia potravinových výrobkov, najmä pokiaľ ide o soľ, nasýtené tuky a pridané cukry. V roku 2011 schválila rámec EÚ pre vnútroštátne iniciatívy o vybraných živinách (na základe vzorca zmeny zloženia z roku 2008 na zníženie obsahu soli v potravinách o 16 % za štyri roky).Potom sa začala práca na znížení nasýtených tukov o 5 % do roku 2016 a o ďalších 5 % do roku 2020. V roku 2015 sa začala práca na prílohe o pridaných cukroch s cieľom podporovať dobrovoľné zníženie pridaných cukrov v spracovaných potravinách o 10 % do roku 2020.
 • V roku 2016 skupina schválila systém monitorovania vnútroštátnych iniciatív na zmenu zloženia potravín, ktorý bol významným míľnikom a konkrétnym krokom na podporu vnútroštátnych opatrení. Toto úsilie bude napokon prospešné pre občanov pri každom nákupe v supermarkete. Výsledkami aktuálneho spoločného opatrenia o výžive a telesnej aktivite sa takisto podporí toto úsilie a v roku 2017 sa očakáva ďalší vývoj.
 • Skupina prijala v roku 2014 akčný plán EÚ pre detskú obezitu na obdobie rokov 2014 – 2020. Jeho cieľom je zastaviť nárast detskej obezity do roku 2020. Momentálne sa vykonáva hodnotenie v polovici trvania.
 • Skupina sa v roku 2017 podieľala na zostavovaní a schvaľovaní usmernení o verejnom obstarávaní jedla v školách.

Interdisciplinárny prístup

 • Hoci verejné zdravie predstavuje základ problému, v stratégii sa okrem dôrazu na partnerstvá na všetkých úrovniach zdôrazňuje skutočnosť, že boj proti nadváhe a obezite si vyžaduje spoločný prístup zahŕňajúci niekoľko oblastí politiky. Napríklad:
  • vzdelávanie: vytváranie informačných kampaní pre deti ako aj dospelých;
  • spotrebiteľská politika: poskytovanie jasných a zrozumiteľných informácií o výbere potravín, napríklad označovanie výživovej hodnoty;
  • reklama: smernicou o audiovizuálnych a mediálnych službách sa podporuje zodpovedná reklama potravín, najmä pre deti;
  • šport: väčšia prístupnosť organizovaných športových činností a nabádanie na väčšiu účasť na telesnej aktivite;
  • mestské plánovanie a aktívna mobilita: podpora „aktívnej dopravy a dochádzania do práce“, napríklad chôdza a bicyklovanie a využívanie verejnej dopravy;
  • výskum: ďalšie bádanie o činiteľoch výberu potravín a telesnej aktivity, konkrétne prostredníctvom v súvislosti s mechanizmami financovania výskumu EÚ (Horizont 2020) a jednotlivých štátov;
  • poľnohospodárstvo: väčšia cenová dostupnosť a sprístupnenie zdravších možností pre všetky skupiny obyvateľstva, a najmä deti.
  • Európsky parlament: pilotné projekty na podporu zdravej životosprávy v skupinách obyvateľstva vykonáva GR Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín.

Medzinárodná spolupráca

Komisia úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou na vytvorení referenčných dokumentov a spoločnej databázy výživy a telesnej aktivity.

Monitoring a hodnotenie politík

 • Údaje o obezite a nadváhe sa monitorujú na:
  • makroúrovni v záujme zabezpečenia súrodých, porovnateľných údajov o všeobecných ukazovateľoch pokroku v kontexte európskych základných zdravotných ukazovateľov súvisiacich so stravovaním a telesnou aktivitou;
  • úrovni jednotlivej krajiny v záujme posúdenia súčasných činností a ich vplyvu;
  • úrovni jednotlivých opatrení.
 • Pri činnostiach sa systematicky hodnotí ich vplyv s cieľom určiť dobre fungujúce činnosti.

Nadväzné opatrenia

Práca na politike znižovania nadváhy a obezity v Európe sa aj naďalej zameriava na prioritné oblasti, ako sú:

 • znižovanie príjmu soli, nasýtených tukov, transtukov a pridaných cukrov v potrave;
 • zvyšovanie príjmu ovocia a zeleniny;
 • znižovanie vystavenia potravinám s vysokým obsahom soli, nasýtených tukov, transtukov a pridaných cukrov a ich vplyvu na deti;
 • verejné obstarávanie potravín;
 • zvyšovanie telesnej aktivity a znižovanie sedavého správania;
 • zvyšovanie miery výlučného dojčenia materským mliekom počas prvých šiestich mesiacov;
 • znižovania nerovností v stravovaní a telesnej aktivite medzi skupinami obyvateľstva.

KONTEXT

 • Zlé stravovanie a neprítomnosť telesnej aktivity má priamy vplyv na strednú dĺžku života a kvalitu života miliónov občanov, ako aj na efektívnosť a udržateľnosť zdravotníckych systémov. Až 7 % zdravotníckych rozpočtov EÚ sa každý rok vynaloží na choroby súvisiace s obezitou. Dodatočné náklady vyplývajú zo zníženia produktivity spôsobenej zdravotnými problémami a predčasnou smrťou (2,8 milióna úmrtí ročne z príčin súvisiacich s nadváhou a obezitou).
 • 52 % dospelých v EÚ má nadváhu alebo obezitu a 17 % je obéznych. Obezita u dospelých je známy rizikový faktor niekoľkých závažných chronických ochorení vrátane cukrovky II. typu, srdcovo-cievnych ochorení a niektorých rakovín a predstavuje príčinu predčasného úmrtia, ktorej je možné predísť.
 • Obezita u detí vyvoláva veľké obavy. Jedno z troch detí v EÚ od 6 do 9 rokov má v súčasnosti nadváhu alebo obezitu. Ide o významný nárast od roku 2008, keď jedno zo štyroch detí malo nadváhu alebo obezitu. U detí s nadváhou alebo obezitou je väčšia pravdepodobnosť, že zostanú také aj v dospelosti. Obézne deti častejšie trpia šikanou, problémami so sebadôverou, depresiou a zlými školskými výsledkami.
 • Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Biela kniha o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe [KOM(2007) 279 v konečnom znení z 30. mája 2007]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Závery Rady o výžive a fyzickej aktivite (Ú. v. EÚ C 213, 8.7.2014, s. 1 – 6)

Závery Rady o potravinovej a výživovej bezpečnosti

Posledná aktualizácia 13.03.2017

Top