Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadením sa zriaďuje Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).
 • Stanovuje sa v ňom poslanie ECDC, ktorým je
  • identifikovať,
  • posudzovať a
  • oznamovať aktuálne a vznikajúce ohrozenia ľudského zdravia infekčnými chorobami.
 • Vymedzuje sa ním štruktúra centra, jej orgány a jej pracovné vzťahy.

HLAVNÉ BODY

Úloha

Poslaním centra je identifikovať, posudzovať a oznamovať aktuálne a vznikajúce ohrozenia ľudského zdravia prenosnými chorobami.

Centrum na splnenie týchto cieľov:

 • hľadá, zbiera, spracúva, triedi, hodnotí a rozširuje príslušné odborné a technické údaje;
 • poskytuje nezávislé odborné stanoviská a vedeckú a technickú pomoc vrátanie školení;
 • poskytuje informácie Európskej komisii, krajinám EÚ, agentúram EÚ (ako napríklad Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a Európskej agentúre pre lieky) a medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti verejného zdravia (napríklad Svetovej zdravotníckej organizácii);
 • koordinuje sieť organizácií pôsobiacich v oblastiach, ktoré spadajú do jeho kompetencie, a spravuje vyhradené siete pre dohľad;
 • vymieňa informácie, poznatky a najlepšie postupy a uľahčuje rozvoj a vykonávanie spoločných akcií.

Úlohy

K hlavným úlohám ECDC patria:

Štruktúra

ECDC tvorí:

 • Správna rada, ktorá pozostáva z:
  • 1 člena za každú z 28 krajín EÚ, ako aj za Island, Lichtenštajnsko a Nórsko,
  • 2 členov menovaných Európskym parlamentom a
  • 3 členov zastupujúcich Komisiu a menovaných Komisiou.

Správna rada zabezpečuje, aby ECDC vykonávalo svoje poslanie a úlohy prijatím programu práce a finančných pravidiel.

 • Riaditeľ, ktorému pomáha malý základný personál. Riaditeľ je zodpovedný za každodenné riadenie ECDC, zostavovanie programu práce a jeho realizáciu;
 • Poradné fórum skladajúce sa zo zástupcov príslušných vnútroštátnych orgánov. Slúži ako mechanizmus na výmenu informácií o zdravotných hrozbách a sústreďovanie poznatkov.

Programy v oblasti chorôb

Práca ECDC týkajúca sa konkrétnych chorôb je usporiadaná do 7 horizontálnych programov:

Program mikrobiológie v oblasti verejného zdravia

ECDC má okrem programov týkajúcich sa konkrétnych chorôb zavedený aj program mikrobiológie v oblasti verejného zdravia. Cieľom je posilniť kapacitu odborných a referenčných laboratórií v Európe a podporovať spoluprácu medzi nimi.

Oznámenie

ECDC prostredníctvom mediálneho centra na svojej webovej lokalite zaisťuje, aby sa verejnosti rýchlo dostávali objektívne, spoľahlivé a jednoducho prístupné informácie týkajúce sa jeho činností a výsledkov jeho práce.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 20. mája 2004.

KONTEXT

Prenosné choroby môžu predstavovať závažnú hrozbu pre zdravie ľudí, pretože sa dokážu rozšíriť po celom svete za veľmi krátky čas. EÚ vytvorila ECDC s cieľom umožniť jej účinne a rýchlo reagovať v prípade epidémie [akou je napríklad závažný akútny respiračný syndróm (SARS)].

ECDC pôsobí od mája 2005 a svoje sídlo má v Štokholme (Švédsko).

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1 – 11)

Posledná aktualizácia 11.01.2016

Top