Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1920/2006 o zriadení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Prepracúva sa ním nariadenie Rady (EHS) č. 302/93 o vytvorení Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (EMCDDA) s cieľom rozšíriť jeho úlohu s prihliadnutím na nové trendy v oblasti užívania drog, a najmä užívania viacerých drog súčasne (kombinované užívanie nelegálnych a legálnych drog alebo liekov).

HLAVNÉ BODY

Centrum je zodpovedné za poskytovanie objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných údajov o drogách a drogovej závislosti inštitúciám EÚ a krajinám EÚ.

EMCDDA poskytuje tvorcom politík údaje, ktoré potrebujú na vypracovanie fakticky podložených právnych predpisov a stratégií súvisiacich s drogami. Zároveň poskytuje odborníkom a praktikom príklady osvedčených postupov a nových oblastí výskumu drog a dôsledkov drogovej závislosti.

Hlavné úlohy

Hlavné ciele EMCDDA sú:

 • zber a analýza existujúcich údajov o drogách a drogovej závislosti v EÚ a v spolupráci s krajinami mimo EÚ;
 • porovnávanie údajov s cieľom pomôcť pri hodnotení politík v oblasti drog na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ;
 • rozširovanie údajov a informácií o stave drogovej problematiky vrátane údajov o nových trendoch;
 • spolupráca s agentúrami EÚ, ako sú Europol a Eurojust, alebo so špecializovanými agentúrami Organizácie Spojených národov, ako je UNODC (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu).

Prioritné oblasti

Centrum sa sústreďuje na tieto činnosti:

 • monitorovanie stavu drogovej problematiky a nových trendov, najmä tých, ktoré zahŕňajú užívanie viacerých drog súčasne;
 • monitorovanie riešení použitých pri drogových problémoch a uľahčovanie výmeny osvedčených postupov medzi krajinami EÚ;
 • udržovanie systému včasného varovania a hodnotenie rizík nových psychoaktívnych látok*;
 • vyvíjanie nástrojov, ktoré Európskej komisii a krajinám EÚ pomáhajú pri monitorovaní a hodnotení ich príslušných politík v oblasti drog.

Sieť Reitox

V záujme splnenia svojej hlavnej úlohy, ktorá spočíva v poskytovaní správnych a porovnateľných informácií o drogách, EMCDDA vyvinulo osobitný nástroj na zber údajov z krajín harmonizovaným spôsobom pomocou siete Reitox.

Sieť Reitox prepája vnútroštátne drogové informačné systémy, prostredníctvom ktorých si EMCDDA vymieňa údaje a metodické informácie o drogách a drogovej závislosti v EÚ.

Údaje zozbierané prostredníctvom siete Reitox sa takisto používajú na:

 • monitorovanie vykonávania akčného plánu EÚ na boj proti drogám;
 • pomoc pri vypracovaní odporúčaní na vhodné vnútroštátne reakcie týkajúce sa organizácie liečby, prevencie a činností na znižovanie poškodenia.

Sieť sa skladá z kontaktných miest v jednotlivých zúčastnených krajinách EÚ, ktoré sa zapájajú do činností EMCDDA, a z kontaktného miesta Komisie.

Organizácia a fungovanie

Centrum má sídlo v Lisabone (Portugalsko). Pozostáva zo správnej rady, ktorej pomáha rozpočtový výbor, výkonný výbor a vedecký výbor vydávajúci stanoviská k vedeckým hľadiskám činností centra.

EMCDDA zachováva úzku väzbu s vnútroštátnymi kontaktnými miestami siete Reitox a s ďalšími partnerskými organizáciami.

EMCDDA vykonáva svoje úlohy v súlade s trojročnou stratégiou, v ktorej sa vymedzujú hlavné ciele jeho činnosti na toto konkrétne obdobie. V rámci svojho strategického a pracovného programu na roky 2016 – 2018 sa snaží prispievať k bezpečnejšej a zdravšej Európe. Zameriava sa na tri kľúčové oblasti činnosti:

 • komunikácia dôkazov a výmena informácií – zahŕňa to produkty (napr. príručky, štúdie atď.) a služby (ako je poradenstvo), ktoré bude EMCDDA poskytovať v období rokov 2016 – 2018, ako aj vzdelávacie činnosti pre zainteresované strany a partnerov (ako sú akademickí pracovníci);
 • včasné varovanie a hodnotenie hrozby na základe monitorovacej zložky EMCDDA – to zahŕňa systém včasného varovania EÚ a posúdenie rizika nových drog, nových trendov a hrozieb;
 • analýza situácie, reakcií a trendov – v tejto oblasti sa bude poskytovať ročný prehľad aktuálneho stavu drogového dopytu a ponuky, ako aj informácie o rôznych reakciách zameraných na predchádzanie užívaniu drog, znižovanie poškodenia alebo liečbu a pomoc pri zotavení a opätovnom sociálnom začlenení problematických užívateľov drog.

Kľúčové oblasti činnosti dopĺňajú tri prierezové oblasti činnosti:

 • zber informácií a ich správa;
 • zabezpečovanie kvality všetkých činností (napr. vedecké činnosti) a
 • spolupráca s partnermi na úrovni EÚ a úrovni mimo EÚ (medzinárodné organizácie a krajiny mimo EÚ).

V rámci trojročnej stratégie agentúry sa zabezpečujú aj osobitné ročné pracovné programy.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 16. januára 2007.

KONTEXT

EMCDDA bolo zriadené v roku 1993. Centrum bolo uvedené do úradu v roku 1995 v Lisabone a zaraďuje sa medzi decentralizované agentúry EÚ. V roku 2015 si pripomenulo 20 rokov monitorovania drogovej situácie v Európe.

HLAVNÉ POJMY

*Psychoaktívne látky – látky, ktoré po požití ovplyvňujú mentálne procesy človeka.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1 – 13)

Posledná aktualizácia 03.02.2016

Top