Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora skríningu rakoviny v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podpora skríningu rakoviny v EÚ

Rakovina je závážnou chorobou a príčinou úmrtí v Európe. Za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti sú zodpovedné jednotlivé členské krajiny. EÚ však môže dopĺňať tieto politiky, a prispievať tak k zlepšeniu verejného zdravia a k boju proti chorobe.

AKT

Odporúčanie Rady z 2. decembra 2003 o skríningu rakoviny (Ú. v. EÚ L 327, 16.12.2003, s. 34 - 38).

SÚHRN

Rakovina je závážnou chorobou a príčinou úmrtí v Európe. Za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti sú zodpovedné jednotlivé členské krajiny. EÚ však môže dopĺňať tieto politiky, a prispievať tak k zlepšeniu verejného zdravia a k boju proti chorobe.

AKÝ JE CIEĽ ODPORÚČANIA?

Vďaka skríningu je možné zistiť rakovinu vo včasnom štádiu, a zlepšiť tak vyhliadky na úspešnú liečbu. V odporúčaní sa nalieha na krajiny EÚ, aby vykonávali programy skríningu rakoviny. Týka sa to faktorov, ako je registrácia a riadenie skríningových údajov, monitorovanie procesu a odborná príprava zamestnancov. Európska komisia podáva správy o vykonávaní týchto programov, podporuje národné orgány, aby spolupracovali v oblasti výskumu a osvedčených postupov, a pomáha pri vypracúvaní usmernení o skríningu rakoviny.

HLAVNÉ BODY

  • V dvoch správach Komisie o vykonávaní odporúčania z roku 2003 sa potvrdzuje, že došlo k veľkému pokroku.
  • Len štyri z 28 krajín EÚ nesplnili cieľ vypracovať do roku 2013 národný plán boja proti rakovine.
  • V roku 2014 Komisia zriadila expertnú skupinu pre kontrolu rakoviny s cieľom napomáhať a poskytovať poradenstvo v tejto oblasti.
  • V roku 2014 bola vytvorená iniciatíva s cieľom vypracovať európsku príručku zlepšovania kvality v komplexnom boji proti rakovine.
  • Pracuje sa na štvrtej verzii Európskeho kódexu boja proti rakovine.
  • Európske usmernenia existujú pre rakovinu prsníka (2013), krčka maternice (2007, aktualizované v roku 2014) a hrubého čreva (2010). Podľa súčasných prognóz sa vykoná v období rokov 2010 - 2020 viac než 500 miliónov skríningových vyšetrení na tieto tri typy rakoviny.
  • Komisia sa usiluje o vytvorenie schémy zabezpečenia kvality pre služby v oblasti starostlivosti o pacientov s rakovinou prsníka.
  • Za obdobie rokov 2007 až 2014 investovala EÚ do výskumu súvisiaceho s rakovinou viac než 1,4 miliardy EUR.
  • Spoločné výskumné centrum Komisie bolo v roku 2012 poverené úlohou koordinovať európsky informačný systém týkajúci sa rakoviny.

KONTEXT

V odhadoch sa uvádza, že v roku 2012 sa v EÚ zaznamenal celkový počet 1 263 miliónov úmrtí súvisiacich s rakovinou. Najčastejšou príčinou bola rakovina pľúc, nasledovala rakovina hrubého čreva, rakovina prsníka a rakovina žalúdka. V tom istom roku bolo diagnostikovaných viac než 2,6 milióna nových prípadov rakoviny, okrem nemelanómovej rakoviny kože.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín o závažných a chronických ochoreniach.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Vykonávanie oznámenia Komisie z 24. júna 2009 o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo [KOM(2009) 291 v konečnom znení] a druhá správa o vykonávaní odporúčania Rady z 2. decembra 2003 o skríningu rakoviny (2003/878/ES) [COM(2014) 584 final z 23. septembra 2014].

Rozhodnutie Komisie z 3. júna 2014, ktorým sa zriaďuje expertná skupina Komisie pre kontrolu rakoviny a zrušuje rozhodnutie 96/469/ES (2014/C 167/05) (Ú. v. EÚ C 167, 4.6.2014, s. 4 - 8).

Posledná aktualizácia 09.07.2015

Top