Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana práv zamestnaneckých pri prevodoch vlastníctva podnikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana práv zamestnaneckých pri prevodoch vlastníctva podnikov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/23/ES o zachovaní práv zamestnancov pri prevode vlastníctva spoločnosti alebo podniku

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú celoeurópske práva zamestnancov v prípade prevodu vlastníctva spoločnosti alebo podniku, v ktorom pracujú, ako aj povinnosti pre prevádzateľa a nadobúdateľa.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa vzťahuje na všetky typy pracovnoprávnych vzťahov bez ohľadu na:

pracovný čas, ktorý bol alebo má byť odpracovaný;

druh pracovnej zmluvy (na dobu neurčitú, na dobu určitú, dočasnú).

Platí pre všetky verejné alebo súkromné spoločnosti, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na to, či sa zameriavajú na tvorbu zisku.

Prevod vlastníctva

Prevod vlastníctva môže byť výsledkom zmluvného prevodu alebo zlúčenia.

Osoba alebo spoločnosť, ktorá preberá prevádzaný podnik, sa stáva zamestnávateľom v rámci spoločnosti, ktorá jej bola prevedená.

Prevod pracovnoprávnych vzťahov

Prevod spoločnosti nie je dôvodom na prepustenie. Prepustenie môže nastať len z ekonomických, technických alebo organizačných príčin.

Zamestnanci si pri prevode vlastníctva zachovávajú svoje práva a povinností, ktoré sú stanovené v existujúcej pracovnej zmluve alebo pracovnoprávnom vzťahu.

Podmienky zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy s preberanou spoločnosťou sa zachovávajú po dobu platnosti tejto zmluvy. Vlády jednotlivých štátov však môžu toto obdobie obmedziť, ale maximálne na jeden rok.

Práva a povinnosti zamestnancov v rámci doplnkových systémov sociálnej ochranysa neprenášajú. Vlády jednotlivých štátov však môžu prijať opatrenia na ochranu práv na dôchodkové dávky, ktoré vznikli v rámci týchto systémov.

Práva a povinnosti zamestnancov sa nezachovajú, ak prevod prebieha v rámci postupu pri platobnej neschopnosti alebo konkurzného konania. Vlády jednotlivých štátov môžu prijať opatrenia, ktoré zabránia zneužívania postupu pri platobnej neschopnosti s cieľom obrať zamestnancov o ich práva.

Zástupcovia zamestnancov

Zástupcovia zamestnancov musia pri prevode naďalej vykonávať svoju úlohu, až pokiaľ nebude možné ich opätovné vymenovanie. Zamestnanci musia byť aj naďalej zastúpení, a to aj v prípade konkurzného konania alebo postupu pri platobnej neschopnosti.

Pred prijatím opatrení týkajúcich sa zamestnancov sa vyžaduje porada s ich zástupcami.

Bývalý aj nový zamestnávateľ musí včas informovať zamestnancov alebo ich zástupcov o:

dátume alebo navrhovanom dátume prevodu;

dôvodoch prevodu;

právnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prevodu pre zamestnancov;

akýchkoľvek opatreniach predpokladaných vo vzťahu k zamestnancom.

Ak v danej krajine EÚ existujú rozhodcovské konania, tieto požiadavky na informácie a poradu možno obmedziť na prípady, ak prevod znevýhodní značný počet zamestnancov.

KONTEXT

Pracovné podmienky – prevod podnikov.

AKT

Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica Rady 2001/23/ES

11. apríla 2001

16. februára 1979

Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16 – 20

Následné doplnenia a zmeny smernice 2001/23/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 06.10.2015

Top