Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rovnaké zaobchádzanie s dočasnými agentúrnymi pracovníkmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rovnaké zaobchádzanie s dočasnými agentúrnymi pracovníkmi

Európske právne predpisy zlepšujú ochranu dočasných agentúrnych pracovníkov prostredníctvom zabezpečenia rovnakého zaobchádzania v súvislosti so základnými pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania. Zriaďujú rámec využívania agentúrnej práce s cieľom účinne prispievať k vytváraniu pracovných miest a k rozvoju pružných foriem práce.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci.

SÚHRN

Dočasných agentúrnych pracovníkov zamestnáva agentúra dočasného zamestnávania, ktorá ich dočasne prideľuje do užívateľského podniku. Pokiaľ ide o základné pracovné podmienky a podmienky zamestnania, dočasní agentúrni pracovníci a pracovníci, ktorých prijal priamo podnik na to isté pracovné miesto, majú podľa všeobecného pravidla právo na rovnaké zaobchádzanie.

Táto smernica sa vzťahuje na verejné a súkromné podniky, ktoré sú agentúrami dočasného zamestnávania alebo užívateľskými podnikmi vykonávajúcimi hospodársku činnosť, bez ohľadu na to, či pracujú s cieľom dosiahnuť zisk alebo nie. Po porade so sociálnymi partnermi môžu členské štáty ustanoviť, že sa táto smernica nevzťahuje na pracovné zmluvy uzatvorené v rámci osobitného verejného programu odborného vzdelávania a prípravy, integrácie alebo rekvalifikácie.

Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania

Zásada rovnakého zaobchádzania sa vzťahuje na základné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, ktoré sa týkajú:

  • dĺžky pracovného času, nadčasov, prestávok, odpočinku, práce v noci, dovolenky a sviatkov;
  • mzdy.

Pracovníci majú nárok na rovnaké zaobchádzanie aj v nasledujúcich súvislostiach:

  • ochrana tehotných žien a dojčiacich matiek;
  • ochrana detí a mladých ľudí;
  • rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami;
  • ochrana voči diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Členské štáty však môžu oprávniť sociálnych partnerov, aby vymedzili osobitné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania pre agentúrnych pracovníkov.

Po porade so sociálnymi partnermi môžu tiež členské štáty poskytnúť možnosť uplatniť výnimku zo zásady rovnakej mzdy pre agentúrnych pracovníkov, ktorí majú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, a ktorým sa aj naďalej vypláca mzda v čase medzi prideleniami.

Prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a službám

Dočasní agentúrni pracovníci musia mať možnosť uzavrieť pracovnú zmluvu s užívateľským podnikom na konci svojho pridelenia. Musia byť teda informovaní o voľných pracovných miestach na dobu neurčitú. Musí sa podporovať ich účasť na programoch odbornej prípravy v agentúre dočasného zamestnávania alebo užívateľskom podniku.

Musia mať otvorený prístup k vybaveniu alebo kolektívnym zariadeniam užívateľského podniku (najmä do jedálne, zariadení starostlivosti o deti a k dopravným službám), a to za rovnakých podmienok ako ostatní pracovníci.

Zastúpenie a informácie

Orgány zastupujúce pracovníkov sa zostavujú podľa hranice vypočítanej na základe počtu zamestnancov v podniku alebo zariadení. Agentúrni pracovníci sa v tomto výpočte zohľadňujú v rámci agentúry dočasného zamestnávania, ktorá ich zamestnáva, alebo v rámci užívateľského podniku, do ktorého sú pridelení alebo v rámci obidvoch spoločností.

Keď užívateľský podnik predstavuje situáciu v oblasti zamestnávania orgánom zastupujúcich pracovníkov, musí poskytnúť informácie o využívaní agentúrnych pracovníkov.

Sankcie

Členské štáty musia zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Takisto by mali zabezpečiť existenciu právnych alebo administratívnych prostriedkov v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto smernice.

Kontext

Členské štáty mali najneskôr do 5. decembra 2011 preskúmať obmedzenia alebo zákazy, ktoré sa vzťahujú na dočasnú agentúrnu prácu. Tieto obmedzenia môžu byť opodstatnené len na základe všeobecného záujmu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

2008/104/ES

5.12.2008

5.12.2011

Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o uplatňovaní smernice 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci. ( COM(2014)176 final z 21. marca 2014 - neuverejnené v Úradnom vestníku).

V správe Komisie sa konštatuje, že vo všeobecnosti sa smernica vykonáva a uplatňuje správne, ale zatiaľ sa úplne nepodarilo naplniť jej dvojaký cieľ. Na jednej strane, rozsah využívania určitých výnimiek zo zásady rovnakého zaobchádzania mohol v určitých prípadoch viesť k situáciám, v ktorých uplatňovanie smernice nemalo skutočný vplyv na zlepšenie ochrany dočasných agentúrnych pracovníkov. Na druhej strane, preskúmanie obmedzení a zákazov využívania dočasnej agentúrnej práce vo väčšine prípadov slúžilo na odôvodnenie status quo, namiesto stimulácie k prehodnoteniu úlohy agentúrnej práce na moderných a pružných pracovných trhoch.

Komisia bude aj naďalej monitorovať uplatňovanie smernice a bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a sociálnymi partnermi v záujme dosiahnutia stanovených cieľov. Vzhľadom na skutočnosť, že smernicu začali členské štáty vykonávať len nedávno a že treba viac času na zhromaždenie skúseností pri jej uplatňovaní, Komisia sa domnieva, že v tejto fáze nie sú potrebné žiadne pozmenenia.

Posledná aktualizácia: 17.06.2014

Top