Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program vzájomného učenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Program vzájomného učenia

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 149 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – opatrenia na podporu zamestnanosti

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO PROGRAMU?

Program vzájomného učenia povzbudzuje krajiny EÚ, aby si vymieňali skúsenosti a osvedčené postupy v oblasti zamestnanosti.

Zameriava sa na zlepšenie a rozvoj spolupráce medzi krajinami EÚ na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Spolupráca sa vykonáva v kľúčových oblastiach európskej stratégie zamestnanosti (ESZ), ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020.

HLAVNÉ BODY

Program prispieva k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Ide o tieto ciele:

 • 75 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov by malo byť zamestnaných;
 • miera predčasného ukončenia školskej dochádzky by mala byť pod 10 %;
 • 40 % mladých ľudí by malo mať akademický titul;
 • počet ľudí zasiahnutých chudobou by sa mal znížiť o 20 miliónov.

Program vzájomného učenia je okrem toho nástroj otvorenej metódy koordinácie, ktorý má pomôcť zosúladiť vnútroštátne politiky zamestnanosti.

Kroky

Program obsahuje niekoľko typov opatrení, napr.:

 • Tematické podujatiasemináre a workshopy na konkrétne témy politiky zamestnanosti, počas ktorých tvorcovia politiky, mimovládne organizácie (MVO) a iné zainteresované strany môžu diskutovať o vykonávaní stratégie Európa 2020.
 • Vzdelávacie výmeny – stretnutia malých skupín zložených zo zástupcov z krajín EÚ na výmenu skúseností o konkrétnych otázkach politiky.
 • Stretnutia partnerského hodnoteniastretnutia zástupcov z krajín EÚ a nezávislých odborníkov na otázky súvisiace s konkrétnymi opatreniami, ktorých cieľom je umožniť výmenu osvedčených postupov.
 • Semináre na šírenie výsledkovsemináre organizované každý rok na prezentáciu výsledkov programu vzájomného učenia. Hlavní účastníci:
  • inštitúcie EÚ a iné medzinárodné organizácie zamerané na politiku;
  • zástupcovia krajín EÚ;
  • miestne a regionálne orgány;
  • sociálni partneri;
  • MVO a
  • akademické inštitúcie.
 • Databáza praktík trhu práce – obsahuje príklady účinných politík a opatrení. K dispozícii je aj príručka k databáze.

Účastníci

Program je otvorený pre krajiny EÚ, kandidátske krajiny EÚ a krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

KONTEXT

Program vzájomného učenia

AKT

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava IX – Zamestnanosť – Článok 149 (pôvodný článok 129 ZES) (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 113)

Posledná aktualizácia 30.05.2016

Top