Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Účasť a informovanosť mladých ľudí v súvislosti s politikami EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Účasť a informovanosť mladých ľudí v súvislosti s politikami EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2006) 417 v konečnom znení] o európskych politikách týkajúcich sa účasti a informovanosti mladých ľudí

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Jeho cieľom je posúdiť odozvu krajín Európskej únie (EÚ) na spoločné ciele týkajúce sa účasti a informovanosti mladých ľudí. Tieto ciele boli prijaté po zverejnení Bielej knihy v roku 2001, „Nový impulz pre európsku mládež“, na podporu presadzovania aktívneho občianstva mladých ľudí.

HLAVNÉ BODY

Biela kniha viedla k prijatiu prvého rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže (2002), v rámci ktorého, na základe otvorenej metódy koordinácie krajiny EÚ súhlasili s tým, že sa zamerajú na štyri osobitné priority:

 • 1.

  informovanosť;

 • 2.

  účasť;

 • 3.

  dobrovoľnícke činnosti;

 • 4.

  lepšia znalosť otázok týkajúcich sa mládeže.

V oznámení sa analyzujú správy predložené krajinami EÚ pri dosahovaní cieľov vymedzených v dvoch z týchto štyroch priorít: informovanosť a účasť mládeže.

Informácie

V oznámení sa hlavne dospelo k záveru, že informačné nástroje zamerané na mladých ľudí sú dostupné vo všetkých krajinách EÚ, avšak mali by sa ďalej rozvíjať a prispôsobovať osobným potrebám. V tomto kontexte Európska komisia vyvinula osobitný portál pre mládež, prostredníctvom ktorého sa od roku 2003 podporujú opatrenia v oblasti mládeže v Európe.

Zároveň vysvetlila, akým spôsobom EÚ prijala opatrenia zamerané na posilnenie kvality informácií poskytnutých mladým ľuďom. Európske siete Eurodesk, Eryica a EYCA zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní kvalitných informácií mladým ľuďom, zlepšovaní schopností a kvalifikácie mladých informačných pracovníkov prostredníctvom budovania sietí a rozvoja odbornej prípravy ich členov.

Účasť

V oznámení sa preukázalo, že opatrenia krajín EÚ zamerané na podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote sú oveľa lepšie koordinované ako predtým, pričom opatrenia sú zamerané na:

 • posilnenie právnych predpisov v oblasti účasti mladých ľudí s cieľom zvýšiť účasť mladých ľudí vo voľbách;
 • podporu štruktúr spojených so spoluúčasťou a zastúpením mladých ľudí v krajinách EÚ;
 • podporu projektov umožňujúcich mladým ľuďom, aby sa stali účastníkmi svojich vlastných projektov.

V tejto konkrétnej oblasti sa vytvorila stratégia EÚ pre mládež na roky 2010 – 2018 vrátane pracovného plánu EÚ pre mládež pre obdobie rokov 2016 – 2018. Táto stratégia zahŕňa osobitné opatrenia zamerané na podporu mladých ľudí, pokiaľ ide o ich aktívnu účasť v spoločnosti, a to prostredníctvom:

 • rozvoja mechanizmov dialógu, do ktorého sú zapojení mladí ľudia a ktorý uľahčuje ich účasť pri formovaní vnútroštátnych politík;
 • podpory mládežníckych organizácií;
 • presadzovania účasti zo strany nedostatočne zastúpených skupín mladých ľudí v politike a organizáciách občianskej spoločnosti.

Komisia zároveň zaviedla výmenu osvedčených postupov s cieľom podporiť mladých ľudí, aby sa zapojili do činností v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a spoločnosti.

Okrem iných opatrení sa vytvoril nový plán na riešenie radikalizácie prostredníctvom vzdelávania a akcie mládeže, aby sa zabezpečilo, že deti a mladí ľudia nadobudnú spoločenské, občianske a kultúrne kompetencie a zlepšia svoje kritické myslenie pri používaní internetu.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade o európskych politikách týkajúcich sa účasti a informovanosti mladých ľudí – Odozva na Bielu knihu o novom impulze pre európsku mládež: Implementácia spoločných cieľov účasti a informovanosti mladých ľudí so zreteľom na presadzovanie ich aktívneho európskeho občianstva [KOM(2006) 417 v konečnom znení z 20. júla 2006]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Biela kniha Európskej komisie: Nový impulz pre európsku mládež [KOM(2001) 681 v konečnom znení z 21. novembra 2001]

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov združených v Rade z 27. júna 2002, týkajúce sa rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže (Ú. v. ES C 168, 13.7.2002, s. 2 – 5)

Uznesenie Rady z 25. novembra 2003 o spoločných cieľoch účasti a informovanosti mladých ľudí (Ú. v. EÚ C 295, 5.12.2003, s. 6 – 8)

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o európskych politikách týkajúcich sa mladých ľudí – Riešenie problémov mladých ľudí v Európe – Implementácia Európskeho paktu mládeže a presadzovanie aktívneho občianstva [KOM(2005) 206 v konečnom znení z 30. mája 2005]

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli 24. mája 2005 na zasadnutí Rady o uskutočňovaní spoločného cieľa: zvýšiť účasť mladých ľudí v systéme zastupiteľskej demokracie (Ú. v. EÚ C 141, 10.6.2005, s. 3 – 4)

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli 24. mája 2005 na zasadnutí Rady o vykonávaní spoločných cieľov týkajúcich sa informácií pre mládež (Ú. v. EÚ C 141, 10.6.2005, s. 5 – 6)

Oznámenie Komisie Európskej Rade - Agenda občanov - Výsledky pre Európu [KOM(2006) 211 v konečnom znení z 10. mája 2006]

Posledná aktualizácia 23.02.2017

Top