Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vystavenie umelému optickému žiareniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vystavenie umelému optickému žiareniu

Európska únia (EÚ) stanovuje minimálne harmonizované požiadavky na ochranu pracovníkov voči rizikám vystavenia umelému optickému žiareniu (napr. UVA, laser atď.).

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS).

SÚHRN

Táto smernica je súčasťou balíka štyroch smerníc o vystavení pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov: hluk, vibrácie, elektromagnetické polia a optické žiarenie.

Táto smernica vychádza z rámcovej smernice 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

Riziká optického žiarenia a rozsah pôsobnosti

Vystavenie pracovníkov umelému optickému žiareniu , laserom , laserovému žiareniu a nekoherentnému žiareniu môže mať chronický nepriaznivý vplyv na oči a kožu.

Touto smernicou sa znižujú úrovne vystavenia tomuto žiareniu, a to najmä zavedením preventívnych opatrení pri projektovaní pracovných stanovíšť, s cieľom znížiť riziká pri zdroji. Zároveň sa stanovujú limitné hodnoty pre pracovníkov, ktorí sú vystavení nekoherentnému žiareniu a laserovému žiareniu (príloha 2).

Povinnosti zamestnávateľov

  • Posúdenie úrovne žiarenia. Po prvé zamestnávateľ posudzuje alebo meria úrovne optického žiarenia, ktorému sú vystavení zamestnanci, aby mohli byť znížené, keď dosiahnu platné limitné hodnoty. Meria ich na základe noriem Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC), Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE) a Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) alebo ak to nie je možné, na základe vnútroštátnych alebo medzinárodných vedecky založených usmernení.
  • Zníženie rizík. Po druhé musí zamestnávateľ znížiť úroveň žiarenia, ak z posúdenia vyplýva akákoľvek možnosť, že boli prekročené limitné hodnoty expozície, napríklad výberom iného materiálu alebo obmedzením dĺžky expozície.
  • Informovanie a školenie pracovníkov. Pracovníkom alebo ich zástupcom sa poskytujú všetky potrebné informácie a školenia, napr. o používaní osobných ochranných prostriedkov.
  • Porady a účasť pracovníkov. Zamestnávatelia musia vopred konzultovať s pracovníkmi alebo ich zástupcami bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Môžu navrhovať opatrenia na zlepšenie tejto ochrany, a dokonca sa môžu obrátiť na príslušné orgány, ak sa domnievajú, že ochrana zdravia zabezpečená zamestnávateľom nie je primeraná (v súlade s rámcovou smernicou 89/391/EHS).

Zdravotné prehliadky

Zdravotný stav pracovníkov sa kontroluje počas zdravotných prehliadok, ktoré vykonáva lekár, a takisto sa kontroluje akékoľvek riziko vyplývajúce z vystavenia optickému žiareniu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pre každého pracovníka sa vyhotovujú zdravotné záznamy, ktoré sa po každej zdravotnej prehliadke aktualizujú. Jednotliví pracovníci môžu na požiadanie získať prístup k svojim osobným zdravotným záznamom.

Škodlivé účinky a/alebo prekročenie limitných hodnôt

Ak dôjde k vystaveniu, ktoré prekračuje limitné hodnoty, pracovníkom sa automaticky poskytne lekárska prehliadka. Ak boli prekročené limitné hodnoty a/alebo zdravie pracovníkov bolo poškodené:

  • lekár alebo kvalifikovaná osoba informuje pracovníka o výsledkoch súvisiacich s týmto pracovníkom a o akýchkoľvek významných zisteniach;
  • zamestnávateľ preskúma posúdenie rizika a prijaté opatrenia, vykoná opatrenia odporúčané príslušnými osobami a zavedenie systém priebežných prehliadok.

Sankcie

Členské štáty musia ustanoviť vhodné sankcie za porušenie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice.

Správy

Členské štáty každých päť rokov predložia Komisii správu o praktickom vykonávaní tejto smernice s uvedením stanovísk sociálnych partnerov.

Každých päť rokov Komisia informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci o hodnotení týchto správ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/25/ES

27.4.2006

27.4.2010

Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica Rady 2013/64/EÚ

1.1.2014

V závislosti od ustanovení1.1.2014, 30.6.2014 alebo31.12.2014

Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013

Posledná aktualizácia: 17.06.2014

Top