Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vedecké poradenstvo pre politiku EÚ v oblasti rybolovu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vedecké poradenstvo pre politiku EÚ v oblasti rybolovu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2005/629/ES, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Rozhodnutím sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo. Výbor zabezpečuje vstupy s cieľom pomôcť Európskej komisii pri uskutočňovaní spoločnej rybárskej politiky (SRP).

V rozhodnutí sa stanovuje úloha, štruktúra a postupy vymenovania členov výboru.

HLAVNÉ BODY

Úloha

Komisia vedie s výborom porady o problematike týkajúcej sa zachovania a riadenia živých zdrojov vodného ekosystému (život zvierat a rastlín v mori), a konkrétnejšie o biologických, hospodárskych, environmentálnych, sociálnych a technických aspektoch.

Stanovisko výboru má zásadný význam pri zaistení trvalej udržateľnosti politiky EÚ v oblasti rybolovu. Zohráva významnú úlohu pri poskytovaní odporúčaní, pokiaľ ide o aspekty, ako sú napríklad:

maximálne udržateľné výnosy (maximálna úroveň úlovkov, ktorú možno bežne využívať bez dlhodobého vyčerpania zdrojov rybného hospodárstva) a

celkový povolený výlov (TAC – maximálne množstvá konkrétnych druhov rýb, ktoré možno uloviť v priebehu určitého času v určitej oblasti).

Zloženie a vymenovanie

Výbor tvorí 30 až 35 popredných odborníkov a technológov v oblastiach morskej biológie a ekológie, vedy o rybnom hospodárstve a hospodárskej, štatistickej a výskumnej problematiky súvisiacej s rybným hospodárstvom.

Členovia sa vymenujú zo zoznamu, ktorý sa zostaví po tom, ako Komisia na svojej webovej lokalite uverejní verejnú výzvu na predloženie prihlášok. Vymenúvajú sa na tri roky, ktoré sú priebežne obnoviteľné.

Výbor môže po konzultácii s Komisiou vytvárať vlastné pracovné skupiny zamerané na osobitnú problematiku. Zasadnutí výboru a jeho pracovných skupín sa môžu zúčastniť zástupcovia Komisie a ďalší externí odborníci.

Fungovanie

Komisia vedie s výborom porady v pravidelných intervaloch alebo vždy, keď to považuje za potrebné, a to v otázkach týkajúcich sa zachovania a riadenia živých zdrojov vodného ekosystému.

Pri predkladaní návrhov týkajúcich sa riadenia rybného hospodárstva zohľadňuje stanovisko výboru. Výbor zároveň môže z vlastnej iniciatívy predkladať Komisii stanoviská o otázkach rybného hospodárstva.

Výbor pripravuje výročnú správu o

stave populácie rýb a trendoch v odvetví rybolovu, v ktorej zdôrazňuje hospodárske dopady stavu populácie rýb;

činnosti vykonanej s cieľom koordinovať vedecký, technický a hospodársky výskum v odvetví rybolovu a akvakultúry (t. j. chov rýb a mušlí).

Rokovací poriadok

Výbor prijíma svoje interné pravidlá po konzultácii s Komisiou. Jeho činnosť sa riadi zásadami kvality, nezávislosti a transparentnosti a výbor dodržiava dôvernosť v daňových a obchodných záležitostiach. Tieto pravidlá sú uverejnené na webovej lokalite Komisie.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 26. augusta 2005.

KONTEXT

Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF)

AKT

Rozhodnutie Komisie 2005/629/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 225, 31.8.2005, s. 18 – 22)

Následné zmeny rozhodnutia 2005/629/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 11.01.2016

Top