Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaistenie zdravotných a bezpečnostných označení pri práci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaistenie zdravotných a bezpečnostných označení pri práci

Cieľom tejto smernice je zriadiť systém Spoločenstva v oblasti bezpečnostných označení, ktoré slúžia na zníženie rizika nehôd pri práci a chorôb z povolania.

AKT

Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 245, 26.8.1992). [Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

V smernici 92/58/EHS sa stanovujú minimálne požiadavky súvisiace so zdravotnými a bezpečnostnými označeniami pri práci . Týkajú sa napr. umiestnenia a označenia nádob a potrubí, protipožiarneho zariadenia, určitých dopravných trás, svetelných označení a akustických signálov, ako aj zavedenia vhodnej slovnej komunikácie a ručnej signalizácie .

Táto smernica dopĺňa rámcovú smernicu 89/391/EHS o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Smernica sa nevzťahuje na označenia nebezpečných látok a prípravkov, výrobkov a/alebo zariadení uvádzaných na trh, ak sa na ne konkrétne neodvolávajú iné ustanovenia Európskej únie, ani na označenia používané na riadenie cestnej, železničnej, vnútroštátnej riečnej, námornej alebo leteckej dopravy.

Povinnosti zamestnávateľov

Zamestnávatelia musia zaistiť bezpečnostné označenia tam, kde sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť preventívnymi opatreniami alebo postupmi používanými pri organizácii práce.

Tam, kde je to vhodné, sa môžu vo vnútri spoločností alebo podnikov umiestniť označenia používané v cestnej, železničnej, vnútroštátnej riečnej, námornej a leteckej doprave.

Dodatočné informácie

Členské štáty môžu stanoviť určité výnimky v rámci určitých presných obmedzení.

Pracovníci musia byť informovaní o opatreniach, ktoré sa prijmú a musí im byť poskytnutá vhodná odborná príprava (presné pokyny).

Musia sa vykonávať porady s pracovníkmi a musí im byť umožnené zapájať sa do záležitostí, na ktoré sa vzťahuje smernica.

Komisia s pomocou výboru (článok 17 smernice 89/391/EHS) prijme technické úpravy príloh.

Členské štáty sú povinné každých päť rokov predložiť Komisii správu o praktickom vykonávaní smernice. Komisia je povinná podávať pravidelné správy o vykonávaní smernice Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Kontext

Smernicou sa ruší smernica 77/576/ES o bezpečnostných označeniach pri práci.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti - Dátum skončenia platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 92/58/EHS

22.7.1992

24.6.1994

Ú. v. EÚ L 245, 26.8.1992

Akt

Nadobudnutie účinnosti - Dátum skončenia platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/30/ES

28.6.2007

31.12.2012

Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007

Smernica 2014/27/EÚ

25.3.2014

1.6.2015

Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o praktickej realizácii smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci č. 92/57/EHS (dočasné a lokalitne sa meniace stanoviská) a 92/58/EHS (bezpečnostné označenia pri práci) ( KOM(2008) 698v konečnom znení- neuverejnené v Úradnom vestníku).

Komisia predstavuje pozitívnu správu o vykonávaní smernice 92/58/EHS. Väčšina z 15 členských štátov Európskej únie doplnila do svojich právnych predpisov nové pravidlá a požiadavky stanovené v tejto smernici.

Vykonávanie smernice umožnilo harmonizáciu vnútroštátnych systémov v oblasti bezpečnostných označení na pracovisku. Komisia však poznamenáva, že pracovníci sú aj naďalej zle informovaní o pravidlách súvisiacich s označeniami a vyzýva spoločnosti, aby zlepšili svoju odbornú prípravu.

Posledná aktualizácia: 06.05.2014

Top