Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť pri práci - ručná manipulácia s bremenami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť pri práci — ručná manipulácia s bremenami

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby pracovníci v Európskej únii (EÚ) boli chránení pred rizikami súvisiacimi s ručnou manipuláciou s bremenami*.

AKT

Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

SÚHRN

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby pracovníci v Európskej únii (EÚ) boli chránení pred rizikami súvisiacimi s ručnou manipuláciou s bremenami*.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta.

HLAVNÉ BODY

Zamestnávatelia by mali urobiť všetko pre to, aby sa vyhli potrebe ručnej manipulácie s bremenami zo strany pracovníkov.

Ak nie je možné vyhnúť sa ručnej manipulácii, zamestnávateľ zmení spôsob organizácie práce alebo poskytne pracovníkovi prostriedky na zníženie rizika, pričom:

 • zorganizuje pracoviská tak, aby sa manipulácia uskutočňovala čo najbezpečnejšie;
 • podľa možností vopred posúdi zdravotné a bezpečnostné podmienky daného typu práce, a najmä charakteristiku bremien;
 • vylúči alebo zníži riziko najmä poškodenia chrbta tak, že vyvinie všetko možné úsilie, s prihliadnutím na pracovné prostredie a činnosť;
 • zabezpečí, aby boli pracovníci informovaní o hmotnosti a rozložení hmotnosti bremena, a
 • zabezpečí, aby sa pracovníkom poskytli školenia, porady a účasť na manipulácii s bremenami a aby vedeli o možných rizikách.

Poškodenie chrbta hrozí, ak je bremeno:

 • príliš ťažké alebo príliš veľké;
 • ťažko manipulovateľné alebo ťažko uchopiteľné;
 • nestabilné alebo jeho obsah sa môže ľahko presúvať;
 • umiestnené tak, že je potrebné s ním manipulovať v určitej vzdialenosti od trupu, alebo je potrebné nakláňať či vytáčať trup, alebo
 • vzhľadom na svoje vlastnosti môže spôsobiť poranenie pracovníkov, ak dôjde ku kolízii.

Fyzická námaha môže predstavovať riziko poškodenia, ak je:

 • príliš vyčerpávajúca;
 • dosahovaná iba otáčavým pohybom trupu;
 • pravdepodobné, že dôjde k neočakávanému pohybu bremena, alebo
 • vykonávaná telom v nestabilnej polohe.

Pracovné prostredie môže zvýšiť riziko, ak:

 • nie je dostatok priestoru na uskutočňovanie činnosti;
 • sa úroveň podlahy mení alebo je podlaha nestabilná, nerovná alebo klzká;
 • podmienky znemožňujú manipuláciu s bremenami v bezpečnej výške alebo v správnej polohe, alebo
 • teplota, vlhkosť alebo vetranie sú nevyhovujúce.

Činnosť môže predstavovať riziko, ak zahŕňa:

 • nadmernú námahu zaťažujúcu najmä chrbticu;
 • nedostatočný odpočinok alebo čas na zotavenie;
 • nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaní, spúšťaní alebo prenášaní;
 • tempo práce udávané procesom, ktoré nemôže pracovník zmeniť.

Pracovník sa môže dostať do rizika, ak:

 • je fyzicky nespôsobilý uskutočňovať pracovný úkon;
 • má na sebe nevhodný odev alebo
 • nemá zodpovedajúce znalosti alebo výcvik.

HLAVNÉ POJMY

*Ručná manipulácia s bremenami - na účely tejto smernice, každá preprava alebo podopieranie bremena vrátane zdvíhania, ukladania, posúvania, ťahania, nosenia alebo pohybovania bremena, ktoré predstavuje riziko najmä poškodenia chrbta.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 12. júna 1990.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 90/269/EHS

12. júna 1990

31. decembra 1992

Ú. v. ES L 156, 21.6.1990, s. 9 - 13

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/30/ES

28. júna 2007

31. decembra 2012

Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21 - 24

Posledná aktualizácia 24.09.2015

Top