Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Týmto nariadením sa vytvára Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound).

Cieľom Eurofoundu je prispievať k zlepšovaniu životných a pracovných podmienok v jednotlivých krajinách. Svoju úlohu vykonáva v partnerstve s vládami, zamestnávateľmi, odbormi a inštitúciami EÚ (ako je Komisia, Parlament, Rada a Európsky hospodársky a sociálny výbor).

Hlavné úlohy

Hlavné ciele Eurofoundu:

 • monitorovať trendy a vývoj v oblasti životných a pracovných podmienok, pracovnoprávnych vzťahov a štrukturálnych zmien (napr. zmeny v dôsledku zavedenia nových technológií) v hospodárstve EÚ;
 • poskytovať stanoviská a poradenstvo tvorcom politík v sociálnej oblasti a zainteresovaným stranám v oblasti životných a pracovných podmienok;
 • šíriť poznatky a organizovať diskusie a výmeny so zástupcami občianskej spoločnosti a sociálnymi partnermi.

Výskumné a komunikačné činnosti

Jadro činnosti Eurofoundu sa týka hlavne riadenia výskumu a informačných a komunikačných úkonov v týchto oblastiach:

 • životné podmienky občanov EÚ, ako sú vyváženie pracovného a rodinného života, verejné služby a integračné cesty vedúce k zamestnaniu;
 • pracovné podmienky vrátane organizácie práce, pracovného času, pružnosti a zmien pracovných podmienok v rámci EÚ;
 • pracovnoprávne vzťahy vrátane priemyselných zmien a reštrukturalizácie spoločností, účasti pracovníkov na rozhodovaní a pracovnoprávnych vzťahov na úrovni EÚ.

Eurofound presadzuje výmenu informácií a osvedčených postupov medzi univerzitami, verejnými správami a hospodárskymi a sociálnymi organizáciami.

Organizuje kurzy, konferencie a školenia a zapája sa do štúdií. Takisto poskytuje prístup k údajom a stanoviskám vyplývajúcim z nezávislého a porovnávacieho výskumu vládam, zamestnávateľom, odborom a Európskej komisii.

Štvorročný pracovný program (2013 – 2016)

Eurofound každé štyri roky preskúmava svoju stratégiu a orientáciu svojej činnosti v priebežnom programe.

Na obdobie rokov 2013 – 2016 bol prijatý nový štvorročný strategický program. Strategickým cieľom Eurofoundu v tomto štvorročnom pracovnom programe je poskytovať vysokokvalitné a politicky relevantné poznatky v štyroch hlavných oblastiach:

 • 1.

  zvyšovanie účasti na trhu práce a boj proti nezamestnanosti prostredníctvom

  • tvorby pracovných miest;
  • zlepšovania fungovania trhu práce a
  • presadzovania integrácie;
 • 2.

  zlepšovanie pracovných podmienok a zabezpečenie udržateľnej práce počas celého života ľudí;

 • 3.

  rozvoj pracovnoprávnych vzťahov s cieľom zabezpečiť spravodlivé a produktívne riešenia v meniacom sa politickom kontexte;

 • 4.

  zlepšovanie životnej úrovne a podpora sociálnej súdržnosti v súvislosti s ekonomickými rozdielmi a sociálnymi nerovnosťami.

V tomto pracovnom program Eurofound poskytuje fakty a čísla, preukazuje trendy a analyzuje politiky v krajinách EÚ. Vytvoril sa aj zoznam osobitných relevantných tém s osobitnými prioritnými činnosťami.

Spolupráca

Eurofound spolupracuje so špecializovanými akademickými ústavmi alebo univerzitami v krajinách EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Taktiež úzko spolupracuje s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Nadácia úzko spolupracuje aj so sociálnymi partnermi na úrovni EÚ, ako sú ETUC (Európska konfederácia odborových zväzov) a BUSINESSEUROPE (Európska organizácia zamestnávateľov).

Organizácia a fungovanie

Nadácia sídli v Írsku (Dublin). Pozostáva zo správnej rady, ktorá zastupuje sociálnych partnerov a vnútroštátne vlády všetkých krajín EÚ, ako aj Európsku komisiu.

Nadácia tiež zriadila dve monitorovacie strediská:

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 2. júna 1975.

KONTEXT

Nadácia bola založená pred 40 rokmi v roku 1975, aby prispievala k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok.

AKT

Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1 – 4)

Následné zmeny a opravy nariadenia (EHS) č. 1365/75 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 11.01.2016

Top