Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zabezpečenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zabezpečenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality patrí do balíka európskych iniciatív, ktoré podporujú mobilitu pracovnej sily. Pomáha krajinám podporovať a monitorovať zlepšenia systémov odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

AKT

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (Ú. v. EÚ C 155, 8.7.2009, s. 1 - 10).

SÚHRN

Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality patrí do balíka európskych iniciatív, ktoré podporujú mobilitu pracovnej sily. Pomáha krajinám podporovať a monitorovať zlepšenia systémov odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

AKÝ JE CIEĽ ODPORÚČANIA?

Zriaďuje sa ním európsky referenčný rámec na zabezpečenie kvality. Je to súbor nástrojov so spoločnými európskymi referenciami. Vnútroštátne orgány môžu na dobrovoľnom základe využívať hľadiská, ktoré považujú za najužitočnejšie pri vytváraní, zlepšovaní, usmerňovaní a posudzovaní kvality systémov odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

HLAVNÉ BODY

  • Rámec obsahuje štvorfázový cyklus plánovania, vykonávania, hodnotenia/posudzovania a preskúmania/revízie systémov OVP.
  • Súčasťou každej fázy sú kritériá kvality a orientačné deskriptory, ktoré pomáhajú vnútroštátnym orgánom stanoviť ciele, navrhnúť normy a vykonávať preskúmania.
  • Referenčné ukazovatele, ako je investovanie do odbornej prípravy učiteľov, slúžia ako pomôcka pri hodnotení a zlepšovaní kvality systémov OVP.
  • Vnútroštátne orgány sú nabádané, aby v rámci zohrávali aktívnu úlohu, a aby ďalej rozvíjali spoločné zásady, referenčné kritériá, ukazovatele a usmernenia.
  • Národné referenčné miesta na zabezpečenie kvality informujú zainteresované strany o činnostiach a podpore rámca, rozvíjajú jeho pôsobenie a pomáhajú hodnotiť jeho úspechy.
  • Vnútroštátne orgány by mali preskúmať postup každé štyri roky.

V máji 2014 vlády EÚ zhodnotili pokrok dosiahnutý v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania a odbornej prípravy a zhodli sa, že je nutné dosiahnuť ďalší pokrok.

KONTEXT

Odporúčanie by malo pomôcť s modernizáciou systémov vzdelávania a odbornej prípravy a zabezpečiť, aby ľudia neodchádzali bez kvalifikácie. Zároveň sa snaží zlepšiť vzájomné vzťahy medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a zamestnaním.

Ďalšie informácie:

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy [COM(2014) 30 final z 28. januára 2014].

Závery Rady z 20. mája 2014 o zabezpečení kvality na podporu vzdelávania a odbornej príprav (Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014, s. 30 - 35).

Posledná aktualizácia 30.07.2015

Top