Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky prieskum jazykových kompetencií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky prieskum jazykových kompetencií

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2007) 184 v konečnom znení] – normy pre európsky prieskum jazykových kompetencií

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení sa zavádza európsky prieskum s cieľom poskytnúť krajinám, tvorcom politík, učiteľom a odborníkom spoľahlivé a porovnateľné údaje o kompetencii používať cudzie jazyky v Európskej únii (EÚ).

HLAVNÉ BODY

Jazykové zručnosti, ktoré sa majú testovať

  • Testy zahŕňajú čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a písanie v prvom prieskume s cieľom odmerať celkovú úroveň zručností v cudzích jazykoch v dvoch najviac vyučovaných jazykoch v každej krajine EÚ spomedzi najčastejšie vyučovaných úradných jazykov EÚ: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina. Zručnosti hovorenia budú zahrnuté do následných prieskumov.
  • Testy v iných jazykoch možno zahrnúť do prvého kola prieskumu na základe voľby členského štátu.

Stupnica úrovne kompetencií

Prieskum by mal byť založený na meraní rastúcej úrovne jazykovej kompetencie z úrovne A1, prvej alebo základnej úrovne, po úroveň B2, pokročilú úroveň, na stupnici spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR) pre jazyky.

Súvisiace informácie

  • V dotazníku pre študentov, učiteľov, riaditeľov škôl a vlády sú zozbierané súvisiace informácie týkajúce sa pozadia, ktorými sa umožní analýza možných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť učenie sa jazykov, ako sú sociálno-ekonomické faktory a štatút migranta.
  • K ďalším dôležitým údajom o pozadí patrí to, či je predmet povinný alebo nepovinný, či má učiteľ formálne vzdelanie na vyučovanie cudzích jazykov alebo vyučuje vo svojom materinskom jazyku, „streaming“ žiakov podľa ich schopnosti a ich pohlavia.

Populácia, ktorá sa má testovať

Cieľová populácia sa vyberá zo žiakov v poslednom ročníku nižšieho stredoškolského vzdelávania (ISCED 2), alebo, ak sa druhý cudzí jazyk nevyučuje, v druhom ročníku vyššieho stredoškolského vzdelávania (ISCED 3).

Nástroje na testovanie

V prieskume sú povolené elektronické testy a manuálne zaznamenávanie. Elektronické testy sa sprístupňujú krajinám, aby ich mohli prispôsobiť vnútroštátnym potrebám nad rámec prieskumu, a používa sa pri nich softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

Náklady

Vnútroštátne náklady na prieskum závisia od jeho konečnej štruktúry. Medzinárodné náklady, hradené z EÚ ako súčasť programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013), zahŕňali vypracovanie a koordináciu testov, určenie vzorky a metódy výberu vzorky, ako aj analýzu a oznamovanie výsledkov.

Vykonávanie prieskumu

  • Zúčastnené krajiny EÚ museli zaistiť, aby sa zaviedla potrebná organizačná štruktúra na vykonanie prieskumu.
  • Komisia mala za úlohu zozbierať údaje, analyzovať a zostaviť konečné výsledky v spolupráci s Poradnou radou európskeho indikátora jazykovej kompetencie a zúčastnenými krajinami.

KONTEXT

Kompetencia používať cudzie jazyky má v programe vzdelávania EÚ naďalej významné miesto, pričom v rámci programu Erasmus+, ako aj stratégie ET 2020 pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave sa jej pripisuje vysoká priorita.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade – Rámec na európsky prieskum jazykových kompetencií [KOM(2007) 184 v konečnom znení, 13.4.2007]

Posledná aktualizácia 21.11.2016

Top