Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zlepšovanie kvality vzdelávania učiteľov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zlepšovanie kvality vzdelávania učiteľov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2007) 392 v konečnom znení] – zlepšovanie kvality vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Zameriava sa na vzdelávanie a odbornú prípravu učiteľov v EÚ a navrhujú sa v ňom možné opatrenia na úrovni krajín EÚ a spôsoby, akými by ich EÚ mohla podporovať.

HLAVNÉ BODY

Učitelia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri pomoci ľuďom rozvinúť ich talent, naplniť potenciál a získať poznatky a zručnosti, ktoré budú potrebovať ako občania a ako pracovníci.

V oznámení sa poukazuje na veľkú rôznorodosť noriem a postupov v oblasti vzdelávania učiteľov v jednotlivých krajinách EÚ, napr. pokiaľ ide o minimálne množstvo času vyhradeného ročne na povinnú odbornú prípravu popri zamestnaní, ako aj o podporu a vedenie pre nových učiteľov.

Európska komisia úzko spolupracuje s krajinami EÚ, aby im pomohla rozvinúť a zmodernizovať politiku v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom je vytvoriť dobre kvalifikovanú, medzinárodne mobilnú profesiu, v ktorej sa učitelia podporujú v ďalšom rozvoji počas celej ich kariéry v spolupráci so širšou komunitou. Komisia krajinám EÚ navrhuje tieto politické kroky:

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotný profesionálny rozvoj každého učiteľa by mal byť koordinovaný na vnútroštátnej úrovni a príslušne financovaný. Počnúc indukčnými programami to zahŕňa mentorstvo a nepretržité diskusie o potrebách odbornej prípravy a rozvoja.

Potrebné zručnosti

Učitelia musia mať znalosti o predmete, postoje a zručnosti, ktoré pomôžu mladým ľuďom naplniť celý svoj potenciál, identifikovať potreby každého študenta a používať celú škálu stratégií.

Prax uvažovania o svojich postupoch a výskum

Učitelia by mali byť schopní postarať sa o svoje vlastné vzdelávanie presne tak, ako pomáhajú mladým ľuďom prevziať zodpovednosť za ich vzdelávanie. Zahŕňa to systematicky uvažovať o svojich postupoch a uskutočňovať výskum v triede.

Kvalifikácia

Vzhľadom na komplexnosť požiadaviek kladených na učiteľov a spektrum vedomostí a zručností, ktoré musia zvládnuť, by krajiny EÚ mali uvažovať o prechode ku kvalifikácii vyššieho stupňa, ktorá už v niektorých krajinách bola prijatá.

Vzdelávanie učiteľov vo vyššom vzdelávaní

Programy by mali byť dostupné na úrovni magisterského a doktorandského (ako aj bakalárskeho) vzdelávania a mali by sa upevniť prepojenia medzi tými, ktorí pripravujú učiteľov, učiteľmi v praxi, svetom práce a ostatnými agentúrami. Osoby zodpovedné za vzdelávanie učiteľov by mali mať praktické skúsenosti z vyučovania a mali by dosiahnuť veľmi vysokú úroveň požadovaných zručností, postojov a spôsobilostí.

Učiteľstvo v spoločnosti

Učitelia by mali plne odrážať rozmanitosť spoločnosti, pokiaľ ide o kultúru, rodný jazyk, pohlavie a zdravotné postihnutie a krajiny EÚ by mali odstrániť prekážky, aby to bolo možné dosiahnuť.

Komisia si zaumienila, že bude:

  • pokračovať v úsilí o zlepšovanie vzdelávania učiteľov;
  • rozvíjať lepšie spôsoby na meranie pokroku;
  • vymieňať si nové znalosti a podporovať ich účinné používanie;
  • preskúmavať pokrok a ponúkať ďalšie návrhy.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Zlepšovanie kvality vzdelania učiteľov [KOM(2007) 392 v konečnom znení z 3. augusta 2007]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Závery Rady z 26. novembra 2009 o profesijnom rozvoji učiteľov a vedenia škôl (Ú. v. EÚ C 302, 12.12.2009, s. 6 – 9)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov [COM(2012) 669 final z 20. novembra 2012]

Pracovný dokument útvarov Komisie Podpora pedagogických profesií v záujme lepších výsledkov vzdelávania, ktorý je pripojený k dokumentu Oznámenie Komisie – Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov [SWD(2012) 374 final z 20. novembra 2012]

Závery Rady z 20. mája 2014 o účinnom vzdelávaní učiteľov (Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014, s. 22 – 25)

Posledná aktualizácia 18.12.2016

Top