Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štatistika vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Štatistika vzdelávania a celoživotného vzdelávania

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU

Nariadenie (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovuje sa ním spoločný rámec o štatistických normách pre tvorbu harmonizovaných údajov v oblasti vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

HLAVNÉ BODY

Nariadenie sa vzťahuje na tieto oblasti:

 • 1.

  systémy vzdelávania a odbornej prípravy;

 • 2.

  účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní;

 • 3.

  ostatné štatistiky o vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní (vzdelávanie počas celého života jednotlivca z osobných alebo pracovných dôvodov).

Tvorba štatistík na úrovni Európskej únie (EÚ) sa uskutočňuje prostredníctvom individuálnych štatistických opatrení vrátane:

 • pravidelného a včasného zasielania štatistických údajov krajinami EÚ pre prvé dve oblasti;
 • využívania ďalších štatistických premenných a ukazovateľov z iných štatistických informačných systémov a zisťovaní v rámci tretej oblasti;
 • rozvoja, zdokonaľovania a aktualizovania noriem a príručiek k štatistickým rámcom, pojmom a metódam;
 • zdokonaľovania kvality údajov v kontexte rámca kvality.

Európska komisia v súvislosti s uvedenými opatreniami zohľadní dostupné kapacity krajín EÚ. V prípade zozbieraných údajov sa budú čo najviac zohľadňovať regionálne a rodové hľadiská.

Komisia (Eurostat) bude takisto spolupracovať s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ďalšími medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a zabrániť duplicite údajov na medzinárodnej úrovni.

Systémy vzdelávania (UOE)

Od školského roka 2012 – 2013: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 912/2013 z 23. septembra 2013, pokiaľ ide o štatistiku systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES)

AES 2016: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 24. júna 2008.

KONTEXT

 • Tvorba porovnateľných štatistických údajov je nevyhnutná pre rozvoj stratégií vzdelávania a celoživotného vzdelávania a pre monitorovanie vykonávania týchto stratégií.
 • V strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave prijatom v máji 2009 sa stanovuje niekoľko referenčných ukazovateľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020. V krajinách EÚ sa pokrok posudzuje prostredníctvom ročnej analýzy krajín, pričom EÚ takisto poskytuje odporúčania.
 • Na základe poskytnutých informácií sa v spoločnej správe na rok 2015 identifikujú prioritné oblasti a konkrétne problematiky pre budúcu prácu na európskej úrovni. Spoločná správa bola prijatá v novembri 2015.
 • Ďalšie informácie nájdete v časti

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 227 – 233)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 912/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania v oblasti štatistiky systémov vzdelávania a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ L 252, 24.9.2013, s. 5 – 10)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2010 (Ú. v. EÚ L 316, 4.11.2014, s. 4 – 43)

Spoločná správa Rady a Komisie o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) – Nové priority európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave (Ú. v. EÚ L 417, 15.12.2015, s. 25 – 435)

Posledná aktualizácia 04.11.2016

Top