Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvalita vysokoškolského vzdelávania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kvalita vysokoškolského vzdelávania

Európa zastáva vo svete vedúce postavenie v oblasti vzdelávania. S cieľom udržať si toto popredné miesto odporučili európski ministri školstva zaviesť hodnotenie kvality a mechanizmy na zabezpečenie kvality do systémov vyššieho vzdelávania.

AKT

Odporúčanie Rady 98/561/ES o európskej spolupráci pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

SÚHRN

V roku 1998 sa členské štáty Európskej únie (EÚ) dohodli zaviesť transparentné hodnotenie kvality a systémy na zabezpečenie kvality v oblasti vyššieho vzdelávania. S cieľom zachovať a zlepšovať kvalitu vyššieho vzdelávania a zároveň náležite zohľadniť vnútroštátne podmienky, európsky rozmer a medzinárodné požiadavky musia mať tieto systémy nasledujúce prvky:

 • autonómnosť a nezávislosť orgánov zodpovedných za hodnotenie kvality a zabezpečovanie kvality;
 • postupy hodnotenia súvisiace s tým, ako sa tieto inštitúcie samy vnímajú;
 • interné a externé hodnotenie;
 • zapojenie všetkých zainteresovaných strán (učiteľov, správcov, študentov, absolventov, sociálnych partnerov, profesijných združení, zahraničných odborníkov);
 • zverejňovanie hodnotení.

V roku 2006 sa v spoločnom odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady vyzvalo k zavedeniu systémov vnútorného zabezpečovania kvality v súlade s normami a usmerneniami prijatými v Bergene v súvislosti s bolonským procesom, ako aj k vytvoreniu Európskeho registra agentúr zabezpečujúcich kvalitu (EQAR). V odporúčaní sa členské štáty vyzvali k tomu, aby inštitúciám vyššieho vzdelávania umožnili vybrať si agentúru zabezpečujúcu kvalitu alebo akreditačnú agentúru zo zoznamu EQAR, ktorá spĺňa ich potreby a profil, pokiaľ to je v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo povolené vnútroštátnymi orgánmi.

Trojročné správy

Správy sa pripravujú s cieľom monitorovať pokrok v zabezpečovaní kvality vo vyššom vzdelávaní. Hoci došlo k pokroku, identifikovalo sa aj niekoľko nedostatkov. V správe z roku 2014 sa medzi medzerami v postupoch zabezpečovania kvality na podporu reforiem vyššieho vzdelávania uvádzajú napríklad rozširovanie prístupu, zlepšovanie zamestnateľnosti a medzinárodná činnosť či zlepšovanie doktorandskej prípravy a stratégií ľudských zdrojov. Na preklenutie týchto medzier sa zabezpečovanie kvality musí stať skutočnou podpornou činnosťou pri vytváraní kultúry vnútornej kvality v inštitúciách vyššieho vzdelávania a nesmie byť len odškrtávaním políčok.

Je potrebný odvetvový prístup k zabezpečovaniu kvality a treba zistiť, či je možné identifikovať niektoré základné zásady a usmernenia, ktoré by platili v rámci odvetví a dali sa uplatniť na všetky kvalifikácie.

Plánované opatrenia

K opatreniam na zlepšovanie európskej spolupráce v oblasti hodnotenia kvality celoživotného vzdelávania patria:

 • konzultácie o potrebe a zlepšovania súladu medzi hodnoteniami kvality v rozličných podsektoroch vzdelávania;
 • reforma európskych noriem a usmernení, ktorou sa zdôrazňuje skôr zlepšovanie noriem kvality ako procedurálnych prístupov, ako aj rozšírenie ich rozsahu pôsobnosti;
 • synergie medzi existujúcimi nástrojmi: pokračovať v podpore nástrojov transparentnosti, ktorými sa podporuje zabezpečovanie kvality, ako sú EQF, ECTS, Eqavet a Europass;
 • práca s členskými štátmi s cieľom podporiť viac agentúr zabezpečujúcich kvalitu, aby žiadali o registráciu EQAR, a umožniť zahraničným agentúram registrovaným v EQAR, aby pôsobili vo svojom systéme vyššieho vzdelávania;
 • podpora spolupráce v oblasti hodnotenia kvality na medzinárodnej úrovni, a to prostredníctvom politického dialógu s partnermi a ako základ pre partnerstvá s inštitúciami vyššieho vzdelávania vo svete (prostredníctvom programu ERASMUS+).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie 98/561/ES

-

-

Ú. v. ES L 270, 7.10.1998

SÚVISIACE AKTY

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/143/ES o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006).

Správa Komisie Európskemu Parlamentu, Európskemu Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru a Výboru Regiónov - Správa o pokroku pri zabezpečovaní kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania [KOM(2009) 487 v konečnom znení z 21. septembra 2009].

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Správa o pokroku v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania [COM(2014) 29 final z 28. januára 2014 - neuverejnené v úradnom vestníku].

Závery Rady z 20. mája 2014 o zabezpečení kvality na podporu vzdelávania a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014).

Posledná aktualizácia: 06.07.2014

Top