Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

SÚHRN

V Európskej únii (EÚ) má približne 75 miliónov ľudí nízke alebo žiadne kvalifikácie, v dôsledku čoho je u nich trikrát väčšia pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní ako u ľudí s vysokými kvalifikáciami.

S cieľom pomôcť im pri rozvoji ich zručností a hľadaní práce EÚ vytvorila osobitnú agentúru, ktorá sa zameriava na podporu politík v oblasti odborného vzdelávania a odbornej prípravy a na pomoc krajinám EÚ pri ich zavádzaní.

AKÝ JE CIEĽ STREDISKA CEDEFOP?

Cedefop, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, podporuje úsilie Európskej komisie (EK) spočívajúce v presadzovaní odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a v rozvoji a vykonávaní spoločnej politiky OVP prostredníctvom vedeckých a technických činností.

Cedefop úzko spolupracuje s EK, krajinami EÚ, zamestnávateľmi, odbormi, ako aj s výskumníkmi a odborníkmi v oblasti OVP. Poskytuje im aktualizované informácie o vývoji v oblasti OVP, ako aj priestor na diskusiu o politike.

HLAVNÉ BODY

Hlavné úlohy strediska Cedefop sú:

 • zostavovať dokumentáciu v súvislosti s OVP, prispievať k rozvoju výskumu v oblasti OVP, poskytovať štatistické údaje a analýzy politiky na podporu tvorby politiky v súvislosti s OVP a zvyšovať povedomie o význame OVP;
 • šíriť informácie prostredníctvom svojej webovej lokality, publikácií, štúdií, konferencií a seminárov;
 • podporiť spoločný prístup zameraný na posilnenie spolupráce EÚ, pokiaľ ide o rozvoj politík v oblasti OVP;
 • podnietiť diskusiu o rozvoji pracovného trhu a vyvíjajúcich sa potrebách zručností a kvalifikácií.

Práca

Tvoria ju štyri hlavné okruhy:

 • 1.

  analýza politík - Cedefop je poverené podávaním správ o tom, aký pokrok krajiny EÚ dosiahli pri plnení spoločne odsúhlasených politických cieľov v oblasti OVP a o financovaní OVP;

 • 2.

  rozvoj celoživotného vzdelávania - monitoruje a kontroluje trendy a vývoj politík týkajúcich sa celoživotného vzdelávania (t. j. vzdelávania v akejkoľvek etape života). Tvorcom politík poskytuje údaje a analýzy, ako aj príležitosti na šírenie poznatkov a výmenu osvedčených postupov v rámci vzdelávania a odbornej prípravy;

 • 3.

  vymedzenie potrieb v oblasti zručností - analyzuje potenciálne nerovnováhy na pracovnom trhu EÚ. Taktiež skúma potreby súvisiace so zručnosťami a kompetenciami vo vybraných odvetviach a usiluje sa o spoločný prístup EÚ v záujme monitorovania meniacich sa potrieb v oblasti zručností;

 • 4.

  pochopenie kvalifikácií - prispieva k vytváraniu spoločných nástrojov a zásad EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na pomoc ľuďom pri dosahovaní pokroku a zmene kariéry v každom veku. Šíri napríklad informácie o nástrojoch EÚ, ako je kvalifikačný rámec EÚ (EQF), Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) a Europass.

Siete

Cedefop pracuje s dvomi sieťami:

 • sieť ReferNet, ktorá poskytuje informácie o systémoch a politikách vnútroštátneho odborného vzdelávania a prípravy v krajinách EÚ, plus na Islande a v Nórsku;
 • sieť Skillsnet, ktorá zjednocuje vysokokvalifikovaných výskumníkov a odborníkov z celého sveta s cieľom predstaviť a prediskutovať výskumné metódy a analýzy týkajúce sa nových a meniacich sa potrieb v oblasti zručností.

KONTEXT

Cedefop je jednou z decentralizovaných agentúr EÚ. Bola založená v roku 1975 a v roku 1995 sa presunula z Berlína do Solúna.

V roku 2015 oslávila 40 rokov prispievania do OVP v Európe a 20 rokov pôsobenia v Grécku.

Ďalšie informácie:

AKT

Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EHS) č. 337/75

16. februára 1975

-

Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1 - 4

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EHS) č. 1946/93

26. júla 1993

-

Ú. v. ES L 181, 23.7.1993, s. 11 - 12

Nariadenie Rady (ES) č. 1131/94

1. septembra 1994

-

Ú. v. ES L 127, 19.5.1994, s. 1

Nariadenie (ES) č. 251/95

1. marca 1995

-

Ú. v. ES L 30, 9.2.1995, s. 1 - 2

Nariadenie (ES) č. 354/95

1. januára 1995

-

Ú. v. ES L 41, 23.2.1995, s. 1

Nariadenie Rady (ES) č. 1655/2003

1. októbra 2013

-

Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 41 - 43

Nariadenie Rady (ES) č. 2051/2004

21. decembra 2004

-

Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 1 - 3

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o externom hodnotení Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania [KOM(2008) 356 v konečnom znení z 13. júna 2008].

Posledná aktualizácia 30.09.2015

Top