Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizácia verejných služieb zamestnanosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernizácia verejných služieb zamestnanosti

Verejné služby zamestnanosti (VSZ) sú prvým miestom kontaktu mnohých uchádzačov o prácu, a teda zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii opatrení pracovného trhu. Užšia spolupráca VSZ v celej Európskej únii by mala pomôcť naplniť cieľ stratégie Európa 2020 na dosiahnutie 75 % zamestnanosti.

AKT

Oznámenie Komisie: Modernizácia verejných služieb zamestnanosti na podporu európskej stratégie zamestnanosti [KOM(98) 641 v konečnom znení z 13. novembra 1998]

SÚHRN

Verejné služby zamestnanosti (VSZ) sú prvým miestom kontaktu mnohých uchádzačov o prácu, a teda zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii opatrení pracovného trhu. Užšia spolupráca VSZ v celej Európskej únii by mala pomôcť naplniť cieľ stratégie Európa 2020 na dosiahnutie 75 % zamestnanosti.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Venuje sa úlohe VSZ v rámci stratégie zamestnanosti EÚ a rýchlo sa meniacemu prostrediu, v ktorom pôsobia. Uvádza sa v ňom, že je nutné zabezpečiť ďalší vývoj ich úlohy, pracovných metód, zámerov a cieľov. Zároveň sa v oznámení pripravila pôda na rozhodnutie prijaté v roku 2014 s cieľom zriadiť sieť VSZ na úrovni celej EÚ na obdobie rokov 2014 - 2020.

HLAVNÉ BODY

Úloha VSZ pri vykonávaní európskej stratégie zamestnanosti

poskytovatelia informácií o pracovnom trhu - zhromažďujú údaje o voľných pracovných miestach a potenciálnych uchádzačoch a poskytujú informácie o možnostiach odbornej prípravy/rekvalifikácie;

sprostredkovatelia - zverejňujú voľné pracovné miesta, ktoré treba zaplniť, a snažia sa o zladenie pracovnej ponuky a dopytu;

prispôsobenie trhu - prostredníctvom účasti na vykonávaní politík pracovného trhu môžu VSZ pomáhať prispôsobovať ponuku a dopyt v oblasti zamestnanosti, napr. pomocou programov na znižovanie rozdielov v zručnostiach.

Rôznorodé modely VSZ

Úroveň účinnosti VSZ pri vykonávaní programov pracovného trhu sa líši v závislosti od krajiny EÚ z dôvodu rôznorodých právomocí, organizačnej štruktúry, nástrojov a pracovných trhov.

Prostredie vo vývoji

mení sa profil uchádzačov o prácu (viac mladých ľudí s vyšším vzdelaním, viac žien, starnutie pracovnej sily atď.);

menia sa potreby zamestnávateľov (prechod na hospodárstvo založené na službách);

rýchle technologické zmeny a potreba zachovať si konkurencieschopnosť;

menia sa pracovné vzťahy (zmluvy, pružnejší pracovný čas atď.);

vysoká a pretrvávajúca miera nezamestnanosti.

Spolupráca VSZ

VSZ neformálne spolupracujú na úrovni EÚ od roku 1997 a zapájajú sa do vykonávania usmernení zamestnanosti EÚ a do realizácie súvisiacich národných akčných plánov.

Väčšia spolupráca VSZ sa považovala za kľúčovú pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020, ktoré sa týkali zamestnanosti. V roku 2014 sa preto EÚ rozhodla zriadiť sieť s pevným právnym základom na zintenzívnenie spolupráce medzi VSZ krajín EÚ.

Jej cieľom je:

vytvárať referenčné údaje na porovnanie výkonnosti VSZ;

identifikovať osvedčené postupy vychádzajúce z dôkazov a podporovať vzájomné učenie sa;

podporovať kvalitnejšie poskytovania služieb VSZ vrátane záruky pre mladých;

prispievať k európskej stratégii zamestnanosti a k príslušným vnútroštátnym politikám.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o verejných službách zamestnanosti.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32 - 39)

Posledná aktualizácia: 20.04.2015

Top